Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych

Ogłoszono przez Marcin Banach

Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów

Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów

Zgłoszoną w DEKLARACJI opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić z góry, raz na kwartał, bez wezwania w następujących terminach:

1. za I kwartał roku w terminie do 31 marca

2. za II kwartał roku w terminie do 30 czerwca

3. za III kwartał roku w terminie do 30 września

4. za IV kwartał roku w terminie do 31 grudnia

Płatności dokonujemy gotówką w kasie Urzędu Gminy, w dni robocze od wtorku do piątku w godzinach od 730 do 1400, w poniedziałki w godzinach od 815 do 1400 lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Mrągowo nr 57 1160 2202 0000 0000 6193 6121. W tytule przelewu należy wskazać wpłacającego, adres nieruchomości, tytuł płatności oraz okres, za który uiszczana jest opłata.


Wysokość opłat - nieruchomości zamieszkałe

  1. Stawka od osoby zamieszkującej daną nieruchomość wynosi:
  • 18,00 zł. miesięcznie od osoby.
  • w przypadku wykrycia braku odpowiedniej segregacji stawka będzie podwyższona trzykrotnie.

Opłata stanowi iloczyn osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz wskazanej stawki opłaty.


Wysokość opłat - nieruchomości niezamieszkałe

(opłata za jednorazowe opróżnienie pojemnika)

Selektywny odbiór odpadów:

a) pojemnik o pojemności 60 l – 6,00 zł

b) pojemnik o pojemności 110 l –10,00 zł

c) pojemnik o pojemności 120 l – 11,00 zł

d) pojemnik o pojemności 240 l – 22,00 zł

e) pojemnik o pojemności 1100 l – 101,00 zł

f) pojemnik o pojemności 7000 l – 550,00 zł

Nieselektywny odbiór odpadów:

a) pojemnik o pojemności 60 l – 8,00 zł

b) pojemnik o pojemności 110 l – 15,00 zł

c) pojemnik o pojemności 120 l – 16,00 zł

d) pojemnik o pojemności 240 l – 32,00 zł

e) pojemnik o pojemności 1100 l – 147,00 zł

f) pojemnik o pojemności 7000 l – 630,00 zł

Wysokość miesięcznej opłaty stanowi iloczyn zadeklarowanej ilości pojemników, liczby opróżnień pojemników w miesiącu oraz stawki opłaty.

Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Stawka opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 169,00 zł rocznie.

Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 507,00 zł rocznie .

Właściciele wskazanych nieruchomości uiszczają opłatę ryczałtową z góry za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe rocznie w terminie do 30 czerwca każdego roku. W przypadku, gdy obowiązek ponoszenia opłaty powstanie po 30 czerwca opłatę należy wnieść w terminie 14 dni od daty złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załączniki: