Wersja obowiązująca z dnia

Gmina Mrągowo realizuje kolejną inwestycję z gospodarki wodno-ściekowej.

logo program rozwoju obszarów wiejskich  Flaga UE

W marcu tego roku realizacja kolejnej inwestycji w Gminie Mrągowo dobiegła końca. Zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bagienice i Nowe Bagienice w gminie Mrągowo” przeszło odbiór techniczny, a sieć przekazano do eksploatacji do ZWiK. W ramach zakończonego etapu wybudowano ok. 6,4 km sieci kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych oraz 41 podłączeń.

Za realizację robót budowlanych odpowiedzialna jest firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego – Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „Wodrol-Olsztyn” w Dywitach Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 23, 11-001 Dywity. Umowa pomiędzy przedstawicielami Przedsiębiorstwa i Gminy Mrągowo podpisana została dnia 29.07.2020 r.

Na realizację tej niezwykle ważnej dla społeczności lokalnej inwestycji pozyskane zostały środki zewnętrzne z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1.051.872,00 zł. Dofinansowanie przyznano Gminie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 26.08.2020 r.

Zrealizowana inwestycja odpowiada etapowi I całego zadania. Gmina Mrągowo zabiega o ponowne pozyskanie środków zewnętrznych w ramach PROW, tym razem na realizację etapu II, co pozwoliłoby w pełni zakończyć projekt.