Wersja obowiązująca z dnia

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w Gminie Mrągowo – świetlica wiejska w Mierzejewie

logo program rozwoju obszarów wiejskich  Flaga UE

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W czerwcu 2019 roku została zakończona realizacja operacji pod nazwą „Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek kultury i oświaty – świetlica wiejska na działce nr ewid. 68/2, obręb Mierzejewo, gmina Mrągowo”.

Na realizację tej inwestycji pozyskane zostały środki zewnętrzne z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 128.415,55 zł. Dofinansowanie przyznano Gminie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”. Umowa o przyznaniu pomocy została zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Gminą Mrągowo w dniu 25.10.2018 r. Za realizację zadania odpowiedzialny był Krystian Kuś prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Spec-Bud Kuś Krystian, którego oferta okazała się najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. W wyniku realizacji zadania przebudowano istniejący budynek gospodarczy, co umożliwiło zmianę jego sposobu użytkowania z gospodarczego na świetlicę wiejską.