Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Dostępność

Ogłoszono przez Marcin Banach

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo

Urząd Gminy Mrągowo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-01-27
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne i wyłączenia

 • pliki PDF itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-29
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Machaj.
 • E-mail: poczta@gminamragowo.pl
 • Telefon: 89 741 29 24

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rada Gminy Mrągowo
 • Adres: Urząd Gminy Mrągowo
  ul. Królewiecka 60A
  11-700 Mrągowo
 • E-mail: poczta@gminamragowo.pl
 • Telefon: 89 741 29 24

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Mrągowo , ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo

Za budynkiem Urzędu znajduje się parking, na którym wyznaczone zostały 3 stanowiska dla osób niepełnosprawnych. Do budynku Urzędu prowadzą dwa wejścia ogólnodostępne. Do wejścia ogólnodostępnego od strony ul. Królewieckiej prowadzą schody, drzwi zewnętrzne wahadłowe, następnie schody wewnętrzne i kolejne drzwi wewnętrzne wahadłowe. Wejście od strony parkingu jest dostępne dla osób z problemami motorycznymi, niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, rodziców z wózkiem dziecięcym osób starszych. Do drzwi wejściowych prowadzi podjazd drzwi zewnętrzne otwierane za pomocą klamki, w korytarzu znajduje się wejście do windy, którą można dostać się na parter. Winda nie posiada modułów głosowych i nakładek. Na korytarzach znajdują się stoły i krzesła. Z korytarzy można dostać się do pomieszczeń biurowych, czasami weście ograniczone jest progiem.

Osobne wejście prowadzi do Referatu OA. Wejście znajduje się o strony parkingu. Przeszkodą jest stopień prowadzący bezpośrednio do pracowników.

W budynku Urzędu nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób dotykowy i głosowy, nie ma pętli indukcyjnych.

Możliwość wejścia na teren budynku Urzędu z psem asystującym warunkowana jest wyposażeniem psa asystującego w uprząż oraz posiadania przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Urzędu Miejskiego w Mrągowie z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Urząd jest przygotowany na przyjęcie osób niepełnosprawnych. Aby zapewnić pełną dostępność prosimy o wcześniejsze umówienie się na wizytę w Urzędzie pod numerem telefonu 89 741 29 24 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, faxu 89 741 29 24 poczty elektronicznej adres email. poczta@gminamragowo.pl lub za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePuap, adres skrytki: /ug_mragowo/SkrytkaESP Zgłoszenie zostanie przekazane odpowiedniej osobie, która skontaktuje się za pomocą wybranego sposobu komunikacji (telefon, sms, mail) w celu potwierdzenia miejsca i terminu wizyty.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej można korzystać z następujących skrótów klawiaturowych:

 • TAB - przejście do następnej pozycji,
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniej pozycji,
 • ENTER - przejście do podrzędnej pozycji lub wybór pozycji,
 • STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ - nawigowanie po pozycjach w zakresie jednego poziomu,
 • SPACJA - wybór pozycji,
 • ESCAPE - powrót do nadrzędnej pozycji.

Inne informacje i oświadczenia

W związku z wejściem w życie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się informujemy, że Urząd Gminy Mrągowo jest przygotowany na przyjęcie osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się – niesłyszących czy głuchoniemych.

Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do:

1) załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej.

Nowym prawnym rozwiązaniem wprowadzonym przez ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się jest możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

2) kontaktu za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, w szczególności poprzez:

korzystanie z poczty elektronicznej,
korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej,
• przesyłanie faksów na numer 89 741 2 24.

3) skorzystanie z usług tłumacza języka migowego.

Osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić sprawę w Urzędzie Gminy Mrągowo może skorzystać z pomocy tłumacza:
• polskiego języka migowego (PJM),
• systemu językowo – migowego (SJM),
• sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej. Zgłoszenie zostanie przekazane do merytorycznego pracownika Urzędu Gminy Mrągowo, który skontaktuje się za pomocą wybranego sposobu komunikacji (sms/mms, mail, faks) w celu potwierdzenia miejsca i terminu wizyty. Należy skorzystać z gotowego formularza wniosku.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016, która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.

Załączniki: