Wersja obowiązująca z dnia

Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego w Gminie Mrągowo – zabezpieczenia przeciwwilgociowe budynków szkoły w Bożem.

 

logo program rozwoju obszarów wiejskich Flaga UE

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

We wrześniu 2019 roku została zakończona realizacja operacji pod nazwą „Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych budynków Szkoły w Bożem”. Na realizację tej inwestycji pozyskane zostały środki zewnętrzne z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 441.000,00 zł. Dofinansowanie przyznano Gminie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „ Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, dla operacji typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”. Umowa o przyznaniu pomocy została zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Gminą Mrągowo w dniu 25.10.2018 r. Za realizację zadania odpowiedzialny był Łukasz Kowalczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Budowlane EFEKTOR, którego oferta okazała się najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. W wyniku realizacji zadania poprawiono stan techniczny i wizualny zabytku oraz zwiększono walory turystyczne miejscowości Boże, poprzez wykonanie prac restauratorskich na zabytkowym budynku szkoły.