Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Nieruchomości niezamieszkałe

Ogłoszono przez Marcin Banach

Nieruchomości niezamieszkałe od 01.01.2018

 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych

z terenu Gminy Mrągowo

 

 

 

Zgodnie z art. 6c ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   z dnia 13 września 1996 r.  (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1289 ze zm.) Rada Gminy Mrągowo postanowiła od dnia 01 stycznia 2016 r. przejąć odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

Nieruchomości niezamieszkałe to takie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ( tj. placówki oświatowe, obiekty sakralne, domki letniskowe, działki rekreacyjne, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, lokale handlowe, sklepy, obiekty i tereny użyteczności publicznej, itp.)

 

W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych są zobowiązani do złożenia do Wójta Gminy Mrągowo deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

 

Zgodnie z aktem prawa miejscowego obowiązują następujące stawki opłaty za każdorazowe opróżnienie pojemnika o określonej pojemności:

 

Pojemność pojemnika na odpady

W przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (stawka za 1 pojemnik)

W przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny (stawka za 1 pojemnik)

60 l

               6,00 zł

8,00 zł

110 l

              10,00 zł

15,00 zł

120 l

11,00 zł

      16,00 zł

240 l

22,00 zł

     32,00 zł

1100 l

101,00 zł

   147,00 zł

7000 l

550,00 zł

   630,00 zł

 

Wysokość miesięcznej opłaty stanowi iloczyn zadeklarowanej ilości pojemników, liczby opróżnień pojemników w miesiącu  oraz stawki opłaty.

 

Ponadto zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

W związku z powyższym należna od dnia 01.01.2018 roku ryczałtowa stawka opłaty za rok za gospodarowanie odpadami komunalnymi z ww. nieruchomości od jednego domku lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi:

- jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 110,00 zł

- jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 160,00 zł.

 

 

 

Odpady komunalne będą odbierane z nieruchomości niezamieszkałych przez firmę wybraną w drodze przetargu zorganizowanego przez Gminę Mrągowo. Właściciel nieruchomości nie może indywidualnie zawrzeć umowy na wywóz odpadów komunalnych z wybraną firmą odbierającą odpady.

 

 

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mrągowo, zmieszane odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych są odbierane co dwa tygodnie. W szczególnych przypadkach z nieruchomości, na których znajdują się pensjonaty, hotele, ośrodki wypoczynkowe, punkty gastronomiczne itp. istnieje możliwość odbioru odpadów z inną częstotliwością,  po uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy i złożeniu właściwej deklaracji.

 

Zgłoszoną w DEKLARACJI opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić z góry, raz na kwartał, bez wezwania w następujących terminach:

 

  1. za I kwartał roku w terminie do 15 lutego

  2. za II kwartał roku w terminie do 15 maja

  3. za III kwartał roku w terminie do 15 sierpnia

  4. za IV kwartał roku w terminie do 15 listopada

Płatności dokonujemy gotówką w kasie Urzędu Gminy, w dni robocze od wtorku do piątku  w godzinach od 730 do 1400, w poniedziałki w godzinach od 815 do 1400 lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Mrągowo nr 57 1160 2202 0000 0000 6193 6121. W tytule przelewu należy wskazać wpłacającego, adres nieruchomości, tytuł płatności oraz okres, za który uiszczana jest opłata.

 

Właściciele nieruchomości są zobligowani do wyposażania nieruchomości w pojemniki służące do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Zwracamy uwagę, iż należy wyraźnie oddzielić odpady komunalne od poprodukcyjnych, które powstają w wyniku prowadzonej działalności. Odpady komunalne są to odpady podobne do odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, wytwarzane przez pracowników.

 

W przypadku zadeklarowania prowadzenia selektywnej zbiórki, opłata za odbiór odpadów jest niższa.  Ponadto w ramach tej opłaty właściciel nieruchomości niezamieszkałej otrzyma worki do segregacji odpadów.

Wprowadza się następujące rodzaje worków i pojemników:

  • żółty – do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych,   opakowań z tworzyw sztucznych,  opakowań wielomateriałowych i metalu
  • niebieski – do gromadzenia odpadów z papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury
  •  zielony – do gromadzenia odpadów ze szkła, opakowań ze szkła
  • biały  - do gromadzenia popiołu z palenisk domowych

 

Pozostałe wytworzone  frakcje odpadów,  powinny być zagospodarowywane poprzez zawarcie indywidualnych umów cywilno-prawnych z firmą wpisana do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania   odpadów komunalnych z terenu gminy.

 

Wójt Gminy Mrągowo

(-) Jerzy Krasiński

Załączniki: