BIP Urzędu Gminy Mrągowo

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY MRĄGOWO

Z dnia 31.12.2021 r.

Dnia 3 stycznia 2022 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 poz. 1986) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (Dz. U. 2021 poz. 2462).

W związku z powyższym od dnia 03.01.2022 r. obowiązywać będzie nowy wzór wniosku w sprawach:

- o ustalenie warunków zabudowy;

- o ustalenie warunków zabudowy dla wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2;

- o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Powyższe wnioski należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. dostępnym pod adresem:

Wniosek WZ

Jednocześnie informuję, że z dniem 03.01.2022 r. wnioski złożone na dotychczasowym druku nie będą przyjmowane .

Wójt Gminy Mrągowo

(-) Piotr Piercewicz


W związku z uzupełnieniami w zakresie programu „Granty PGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” do jakich gminy zostały zobowiązane przez organizatora programu, którym jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa, osoby, które złożyły swoje oświadczenia i deklaracje, prosimy o uzupełnienie wniosków o dodatkowe dokumenty poświadczające:

- potwierdzenie zamieszkania ucznia objętego oświadczeniem/ jego rodziny w Gminie Mrągowo, o ile nie wynika to z faktu zameldowania – kserokopia (np. rachunek za śmieci, inne)

- dokumenty potwierdzające pokrewieństwo wskazanego ucznia w linii prostej z pracownikiem PPGR wskazanym w oświadczeniu – kserokopia (np. akt urodzenia, małżeństwa)

oraz
uzupełniony o podpisy dokument dołączony do komunikatu, dotyczący zgody na weryfikację udostępnionych danych oraz  potwierdzenia nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia (za lata 2020-2021) sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ww. sprzętu –
załącznik uzupełniony i złożony oddzielnie na każdego ucznia wskazanego w złożonych już oświadczeniach


Dokumenty proszę składać w sekretariacie Urzędu Gminy Mrągowo do dnia 10.12.2021 r.

 

W razie pytań osobą wskazaną do kontaktu jest Zuzanna Zembik
tel. 89 741 29 24 wew. 217, email: zuzanna.zembik@gminamragowo.pl

Załącznik uzupełnienie granty PPGR

 


 

 


KONKURS GRANTOWY

W związku z ogłoszeniem Konkursu Grantowego

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PGR”

 

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

Gmina Mrągowo zaprasza uprawnione osoby do składania deklaracji uczestnictwa w programie
w nieprzekraczalnym terminie do
25.10.2021 r . do godziny 15.30.
 


Celem konkursu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Warunkiem wzięcia udziału w naborze jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:

a) dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę,w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

b) dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekuni prawni) Pani/Pana, który pracował niegdyś w PPGR i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,

c) dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia,
w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.


Dziecko na dzień składania oświadczenia musi być uczniem wskazanej w oświadczeniu szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

a) sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiający pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami,

b) ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego,

c) usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym
w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Informacje dodatkowe:

 • informacje szczegółowe można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr ,
 • zgodnie z zapisami umowy sprzęty komputerowe są przekazane nieodpłatnie na podstawie stosunku prawnego
 • oświadczenia będą weryfikowane pod kątem uprawnienia do ubiegania się o wsparcie przez pracowników tut. urzędu,
 • na komplet dokumentów składa się :

  1. Oświadczenie rodzica lub pełnoletniego ucznia
  2. Deklaracja udziału w konkursie
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  4. Kopia dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w PPGR

Niezbędne druki do pobrania:

1. deklaracja udziału - zgoda rodo
2. oświadczenie rodzica/opiekuna
3. oświadczenie pełnoletniego ucznia
4. klauzula informacyjna


Zapraszamy do zapisów w Punkcie Szczepień Powszechnych Mrągowskim Klubie Seniora
na ulicy Sienkiewicza 16 w Mrągowie
Rejestracja na szczepienie:

 • Całodobowa infolinia – tel. 989
 • SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: „SzczepimySie”
 • Elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na stronie internetowej „pacjent.gov.pl”

Kontakt z PUNKTEM SZCZEPIEŃ
(rejestracja czynna od pn. do pt. w godzinach 8.00 – 14.00)
telefon: 508 560 775


Informacja

o dystrybucji maseczek ochronnych

Urząd Gminy Mrągowo informuje, że rozpoczęła się akcja dystrybucji rządowych, bezpłatnych jednorazowych maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy Mrągowo.

Każdy mieszkaniec otrzyma po 4 maseczki.

Maseczki można odbierać w:

- Urzędzie Gminy Mrągowo,

- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie,

- remizach Ochotniczych Straży Pożarnych w: Użrankach, Szestnie, Wyszemborku, Gązwie, Wierzbowie i Grabowie

- lub u sołtysów.

Wójt Gminy Mrągowo

(-) Piotr Piercewicz

Obrazek ilustracyjny szczepienia

Transport do punktu szczepień osób mających trudności w samodzielnym dotarciu na szczepienie przeciwko COVID-19

Jeżeli jesteś mieszkańcem Gminy Mrągowo,

masz wyznaczony termin i miejsce szczepienia

przeciwko COVID-19 i jesteś:

- osobą niepełnosprawną, tj. posiadającą aktualne orzeczenie
o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N
lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,

- osobą mającą obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień

Zadzwoń pod numer:

(89) 741 83 92 wew. 6

(infolinia funkcjonuje w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00)

Joanna Flakowska – Koordynator ds. organizacji transportu na szczepienia przeciw COVID-19 pacjentów niepełnosprawnych oraz mających trudności
w dostępie do punktu szczepień z terenu Gminy Mrągowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie

ul. Wojska Polskiego 5A/12

11-700 Mrągowo

e-mail: j.flakowska@gops.mragowo.pl

 


HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW GMINA MRĄGOWO 2021 ROK


KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY MRĄGOWO

z dnia 3 listopada 2020r.

Na podstawie § 1 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1931), w związku z § 24 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1758 ze zm.), uprzejmie informuję o czasowej zmianie organizacji pracy pracowników Urzędu Gminy Mrągowo, polegającej na częściowym wprowadzeniu pracy zdalnej.

W związku z ograniczoną możliwością bezpośredniej obsługi, mieszkańcy Gminy Mrągowo i inni interesanci mogą załatwiać swoje sprawy telefonicznie: (89) 741 29 24, drogą mailową: poczta@gminamragowo.pl , poprzez platformę ePUAP, lub przez pozostawienie korespondencji w urnie ustawionej w korytarzu Urzędu Gminy.

W wyjątkowo pilnych sprawach, zainteresowani petenci przyjmowani będą po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem merytorycznym w poszczególnych referatach:

Telefony 

Prosimy również o dokonywanie wszelkich płatności drogą on-line lub w bankach, na poczcie i innych punktach opłat, na konto nr: 

57 1160 2202 0000 0000 6193 6121

 

 

Wójt Gminy Mrągowo

(-) Piotr Piercewicz

 


Szanowni Mieszkańcy Gminy Mrągowo

Nasze zdrowie zależy od wzajemnej odpowiedzialności. Pamiętajmy o tym! Dlatego też:

- stosujmy się do obecnie obowiązujących ograniczeń,

- zakrywajmy usta i nos,

- często myjmy i dezynfekujmy ręce,

- zachowujmy bezpieczną odległość od innych osób,

- unikajmy dotykania oczu, nosa i ust.

Od soboty 10 października 2020 r. na ternie całego kraju zostaje wprowadzony obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej.

obrazek przedstawiający ryzyko emisji w przypadku używania maseczek

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby, zachęcamy Państwa do korzystania z możliwości załatwiania spraw urzędowych w formie elektronicznej lub telefonicznej. telefon 89 741 2924 e-mail: poczta@gminamragowo.pl

szczegółowy wykaz numerów znajduje się na stronie: https://bipgmmragowo.warmia.mazury.pl/5342/kontakt-telefony-poczta-elektroniczna.html

Dodatkowo, do Pastwa dyspozycji, wystawiliśmy na korytarzu skrzynkę podawczą, gdzie można pozostawić dokumenty kierowane do Urzędu Gminy Mrągowo.

Wójt Gminy Mrągowo

(-) Piotr Piercewicz


Szanowni Państwo,

Chcąc usprawnić i przyspieszyć proces związany z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji celu publicznego, nastąpiła zmiana pracy w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Pozyskiwania Środków (pok. nr 2), jak niżej:

1. obsługa interesantów odbywać się będzie:

poniedziałek 800 - 1600

wtorek i środa 715 - 1400

2. czas pracy wewnętrznej:

wtorek i środa 1400 - 1515

czwartek i piątek 715 - 1515

Do Państwa dyspozycji pozostają wszyscy inni pracownicy Urzędu Gminy. Wnioski i dokumenty można składać oraz uzyskać niezbędne informacje w sekretariacie Urzędu Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, pok. nr 6.


KOMUNIKAT DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MRĄGOWIE


Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 01 stycznia 2020 r.

Urząd Gminy w Mrągowie informuje, że na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz Uchwały Nr XIX/137/19 Rady Gminy Mrągowo z dnia 4 grudnia 2019 r. uchwalono metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalano wysokość tej opłaty oraz określono wysokość stawki podwyższonej.

Od 01 stycznia 2020 r segregacja odpadów jest obowiązkowa oraz zmienia się miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 1. Stawka od osoby zamieszkującej daną nieruchomość wynosić będzie:
 • 18,00 zł. miesięcznie od osoby.
 • w przypadku wykrycia braku odpowiedniej segregacji stawka  będzie podwyższona trzykrotnie.

Terminy płatności:

Wysokość opłaty została ustalona jako iloczyn stawki opłaty  oraz liczy osób zamieszczających na nieruchomości.

Opłata w łącznej  wysokości za trzy miesiące kalendarzowe płatana jest bez  wezwania w kasie urzędu gminy lub na rachunek bankowy nr 57 1160 2202 0000 0000 6193 6121

Nowe stawki opłat należy uiszczać w niżej wskazanych terminach.

1) za I kwartał roku w terminie do 31 marca
2) za II kwartał roku w terminie do 30 czerwca
3) za III kwartał roku w terminie do 30 września
4) za IV kwartał roku w terminie do 31 grudnia.

Informacja – pouczenie:

 1. Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji.
 2. Nowa deklaracja wymagana jest jeżeli występuje zmiana danych mających wpływ na wysokość opłaty (np. zwiększa się lub zmniejsza ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmianą miejsca zamieszkania). Deklarację należy założyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
 3. W związku z uchwaleniem nowej stawki właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata jest wynikiem pomnożenia ilości osób zamieszkujących nieruchomość i stawki od osoby.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mrągowo z siedzibą w Urzędzie Gminy Mrągowo, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A.

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań.

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Przetwarzanie danych wymagane jest w związku z obowiązującym ustawodawstwem, w tym między innymi:

- ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o pracownikach samorządowych, ustawą o strażach gminnych,
- ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, ustawą Kodeks pracy, ustawą Kodeks wykroczeń, ustawą Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawą Kodeks karny wykonawczy,
- rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych,
- ustawą o ewidencji ludności, ustawą o dowodach osobistych, ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego,
- ustawą Kodeks wyborczy,
- ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, ustawą o podatku rolnym, ustawą o podatku leśnym, ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawą o ochronie przyrody,
- ustawą o gospodarce nieruchomościami, ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozporządzeniem w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- ustawą o dodatkach mieszkaniowych, ustawą Prawo energetyczne,
- ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawą o odpadach, rozporządzeniem w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest,
- ustawą o transporcie drogowym, ustawą o drogach publicznych,
- ustawą Prawo ochrony środowiska,
- ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- rozporządzeniem w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
- ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- ustawą o ochronie przeciwpożarowej,
- rozporządzeniem w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
- ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
- ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ustawą o swobodzie działalności gospodarczej,
- ustawą o petycjach, rozporządzeniem w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,
- ustawą Prawo o zgromadzeniach,
- ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- ustawą o podatku od towarów i usług,
- ustawą Prawo zamówień publicznych,
- ustawą Prawo Budowlane,
- ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz zmianie kodeksu cywilnego.

Klauzula informacyjna dla interesantów / kontrahentów oraz przyszłych klientów Urzędu Gminy Mrągowo

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mrągowo z siedzibą w Urzędzie Gminy Mrągowo, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Mrągowo, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan kierować do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Mrągowo za pomocą adresu iod@warmiainkaso.pl.


Wójt Gminy Mrągowo przyjmuje interesantów każdorazowo w dniu zgłoszenia się, w godzinach pracy urzędu:

poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek-piątek 7.15 -15.15


Przewodniczący Rady Gminy Mrągowo – Wiesław Szarek
przyjmuje interesantów w każdą środę
w godzinach od 14:15 do 16:00


NIP 7422114037, REGON 510742764 - gminy Mrągowo

Płatności na rzecz Gminy Mrągowo można dokonać na konto:
numer konta:57 1160 2202 0000 0000 6193 6121

- wszystkie podatki w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- opłata skarbowa
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

numer konta:82 1160 2202 0000 0001 0156 0850

- opłata za udostępnianie danych osobowych

Kasa czynna jest w godzinach:
poniedziałek od godz 815 - do godz 14 
wtorek - piątek od godz 730 - do godz 14

Ostatnio dodane

Najczęściej odwiedzane