Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY MRĄGOWO

 

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie petentów oraz pracowników Urzędu, uprzejmie informuję, iż:

 

od dnia 16 marca 2020 r. (poniedziałek) do odwołania,

Urząd Gminy Mrągowo zostaje zamknięty dla obsługi petentów.

 

Zamknięta zostaje również kasa urzędu, a wszelkie płatności prosimy dokonywać drogą on-line lub w bankach, na poczcie  i innych punktach opłat.

Mieszkańcy Gminy Mrągowo i inni interesanci mogą załatwiać swoje sprawy telefonicznie:(89) 741 2924, drogą mailową: poczta@gminamragowo.pl, lub przez platformę ePUAP.

 

W wyjątkowo pilnych sprawach, zainteresowani petenci przyjmowani będą we wspólnym punkcie przyjęć, zorganizowanym dla Gminy i Miasta Mrągowa, w pok. Nr 6 Urzędu Gminy Mrągowo.

 

W urzędzie obowiązuje całkowity zakaz poruszania się
po pozostałych pomieszczeniach
.

 

 

Wójt Gminy Mrągowo

(-) Piotr Piercewicz


kwarantanna

 


ZARZĄDZENIE Nr  203/20 

WÓJTA GMINY MRĄGOWO

z dnia 13 marca 2020 roku

 

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi petentów/interesantów Urzędu Gminy Mrągowo.

 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 i 14, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506, z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019r. poz. 1398 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

  1. Mając na uwadze wzrost zagrożenia spowodowanego rozprzestrzenianiem się KORONAWIRUSA COVID-19, od dnia 16 marca 2020 roku (poniedziałek) do odwołania, zmieniam organizację pracy Urzędu Gminy Mrągowo.
  2. W Urzędzie Gminy Mrągowo petenci będą wpuszczani tylko do holu przy wejściu głównym, gdzie pracownicy urzędu będą odbieraćdokumenty od interesantów.
  3. Wprowadzam zakaz poruszania się po pozostałych pomieszczeniach Urzędu.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam się pracownikom Urzędu Gminy Mrągowo.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Wójt Gminy Mrągowo

(-) Piotr Piercewicz


KOMUNIKAT DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MRĄGOWIE


Koronawirus


Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej

od 01 stycznia 2020 r.

Urząd Gminy w Mrągowie informuje, że na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz Uchwały Nr XIX/137/19 Rady Gminy Mrągowo z dnia 4 grudnia 2019 r. uchwalono metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalano wysokość tej opłaty oraz określono wysokość stawki podwyższonej.

Od 01 stycznia 2020 r segregacja odpadów jest obowiązkowa oraz zmienia się miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  1. Stawka od osoby zamieszkującej daną nieruchomość wynosić będzie:
  • 18,00 zł. miesięcznie od osoby.
  • w przypadku wykrycia braku odpowiedniej segregacji stawka  będzie podwyższona trzykrotnie.

 

Terminy płatności:

Wysokość opłaty została ustalona jako iloczyn stawki opłaty  oraz liczy osób zamieszczających na nieruchomości.

Opłata w łącznej  wysokości za trzy miesiące kalendarzowe płatana jest bez  wezwania w kasie urzędu gminy lub na rachunek bankowy nr 57 1160 2202 0000 0000 6193 6121

Nowe stawki opłat należy uiszczać w niżej wskazanych terminach.

 

1) za I kwartał roku w terminie do 31 marca

2) za II kwartał roku w terminie do 30 czerwca

3) za III kwartał roku w terminie do 30 września

4) za IV kwartał roku w terminie do 31 grudnia.

Informacja – pouczenie:

  1. Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji.
  2. Nowa deklaracja wymagana jest jeżeli występuje zmiana danych mających wpływ na wysokość opłaty (np. zwiększa się lub zmniejsza ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmianą miejsca zamieszkania). Deklarację należy założyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
  3. W związku z uchwaleniem nowej stawki właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata jest wynikiem pomnożenia ilości osób zamieszkujących nieruchomość i stawki od osoby.

 


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Ogólna klauzula informacyjna

 Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mrągowo z siedzibą w Urzędzie Gminy Mrągowo, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A.

 Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań.

 Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 Przetwarzanie danych wymagane jest w związku z obowiązującym ustawodawstwem, w tym między innymi:

 - ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o pracownikach samorządowych, ustawą o strażach gminnych,

- ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, ustawą Kodeks pracy, ustawą Kodeks wykroczeń, ustawą Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawą Kodeks karny wykonawczy,

- rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych,

- ustawą o ewidencji ludności, ustawą o dowodach osobistych, ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego,

- ustawą Kodeks wyborczy,

- ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, ustawą o podatku rolnym, ustawą o podatku leśnym, ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

- ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawą o ochronie przyrody,

- ustawą o gospodarce nieruchomościami, ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozporządzeniem w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

- ustawą o dodatkach mieszkaniowych, ustawą Prawo energetyczne,

- ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawą o odpadach, rozporządzeniem w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest,

- ustawą o transporcie drogowym, ustawą o drogach publicznych,

- ustawą Prawo ochrony środowiska,

- ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne,

- rozporządzeniem w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów,

- ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej,

- rozporządzeniem w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,

- ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,

- ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

- ustawą o swobodzie działalności gospodarczej,

- ustawą o petycjach, rozporządzeniem w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,

- ustawą Prawo o zgromadzeniach,

- ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

- ustawą o podatku od towarów i usług,

- ustawą Prawo zamówień publicznych,

- ustawą Prawo Budowlane,

- ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz zmianie kodeksu cywilnego.

 

Klauzula informacyjna dla interesantów / kontrahentów oraz przyszłych klientów Urzędu Gminy Mrągowo

 Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mrągowo z siedzibą w Urzędzie Gminy Mrągowo, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A;

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;

3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:

- art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Mrągowo, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan kierować do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Mrągowo za pomocą adresu iod@warmiainkaso.pl.

 

 

 


Wójt Gminy Mrągowo przyjmuje interesantów każdorazowo w dniu zgłoszenia się, w godzinach pracy urzędu:

poniedziałek 8.00 - 16.00

wtorek-piątek 7.15 -15.15


Przewodniczący Rady Gminy Mrągowo – Wiesław Szarek
przyjmuje interesantów w każdą środę
w godzinach od 14:15 do 16:00


Harmonogram odbioru odpadów na 2019 r.

U W A G A !

Urząd Gminy informuje, że od dnia 31 stycznia 2017 roku odpady komunalne z terenu Gminy Mrągowo odbiera Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe EKO S.C. Roman i współwłaściciele z siedzibą w Biskupcu, ul. Myśliwska 2I , 11-300 Biskupiec.

Harmonogram odbioru odpadów z poszczególnych miejscowości Gminy udostępniony jest na naszej stronie w zakładce „Gospodarka odpadami”.

Zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy oraz stawki opłat  nie uległy zmianie.

 


NIP 7422114037, REGON 510742764 - gminy Mrągowo

Płatności na rzecz Gminy Mrągowo można dokonać na konto:
numer konta:57 1160 2202 0000 0000 6193 6121

- wszystkie podatki w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- opłata skarbowa
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

numer konta:82 1160 2202 0000 0001 0156 0850

- opłata za udostępnianie danych osobowych

Kasa czynna jest w godzinach:
poniedziałek od godz 815 - do godz 14 
wtorek - piątek od godz 730 - do godz 14


Ostatnio dodane

Sprawy załatwiane elektronicznie

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 z późn. zm.) Urząd Gminy Mrągowo uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić udostępniony na stronie https://epuap.gov.pl/ formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę, bądź Profil Zaufany ePUAP.