BIP Urzędu Gminy Mrągowo

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
logo bip gov

 

SPRZEDAŻ KOŃCOWA PALIWA STAŁEGO

Na podstawie art. 14a Ustawy z dnia 27 października 2022 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 877) Wójt Gminy Mrągowo informuje o rozpoczęciu sprzedaży końcowej węgla z dniem 24.05.2023 r.

Nabór wniosków od 24.05.2023 r. do 30.06.2023 r. do wyczerpania zasobów węgla:

orzech – 33,66 t – 33660 kg

ekogroszek – 11,950 t – 11950 kg

w cenie:

1900 zł brutto za 1 tonę

brak limitu ilościowego

Zniesienie istniejącego limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe 3 tony. Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych

węgiel dla mieszkańców innych gmin

Zgodnie z nowelizacją będzie możliwy zakup węgla przez mieszkańców innych gmin, o ile są uprawnieni do dodatku węglowego

 1. Złożenie wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego – węgla dla gospodarstwa domowego w Sekretariacie Urzędu Gminy w pokoju nr 6,

 2. Zawarcie umowy sprzedaży paliwa stałego w pokoju nr 9,

 3. Odbiór faktury VAT w pokoju nr 13 ,

 4. Dokonanie płatności w Kasie Urzędu Gminy w pokoju nr 15,

 5. Odbiór zakupionego węgla ze składu węglowego "U Krzyśka" najpóźniej do 31.07.2023 r.


Poniżej znajduje się link do Zawiadomienia z projektami uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa z terenu Gminy Mrągowo.

Plany urządzenia lasów


Palnik gazowy

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania.

Refundacji podlega VAT od paliw gazowych tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy.

 

 

Kryterium dochodowe wynosi:

 • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

 

Rok kalendarzowy, którego dotyczy dochód:

2021 rok – w przypadku wniosku złożonego od 01 stycznia 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

2022 rok – w przypadku wniosku złożonego po 31 lipca 2023 r.

 

Wpis źródła ciepła do CEEB

Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu - w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

 

 

Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury za gaz

O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliw gazowych w okresie od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w terminie do dnia 29 lutego 2024 r. lub w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

 

 

MIESZKAŃCY GMINY MRĄGOWO
WNIOSEK O REFUNDACJĘ PODATKU VAT SKŁADAJĄ
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MRĄGOWIE

UL. WOJSKA POLSKIEGO 5A/12, 11-700 MRĄGOWO
(POKÓJ NUMER 8)

tel. kont. 89 741 33 07 wew. 5

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT

KLAUZULA INFORMACYJNA

INFROMACJA


INFORMACJA W SPRAWIE DYSTRYBUCJI WĘGLA

PRZEZ GMINĘ MRĄGOWO !!!

Szanowni Państwo,

wszystkie osoby , które złożyły wstępne zapotrzebowanie (telefoniczne) na zakup węgla, prosimy o złożenie pisemnego wniosku:

- osobiście - w siedzibie Urzędu Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A, 11-700 Mrągowo (pok. Nr 9) lub,

- wysyłając pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo,

- za pośrednictwem komunikacji elektronicznej - opatrzony podpisem kwalifikowanym, podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym tj. na skrzynkę e-PUAP /ug_mragowo/skrytkaESP.

Warunkiem koniecznym dokonania zakupu węgla na preferencyjnych warunkach, jest złożenie pisemnego wniosku i poprawnej jego weryfikacji.

Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających do obrotu.

Gmina Mrągowo oraz dystrybutor nie odpowiadają za jakość węgla, sprzedawanego mieszkańcom po preferencyjnych cenach. Gmina jest pośrednikiem w prowadzonej sprzedaży. Nie przyjmujemy zwrotów ani reklamacji zakupionego węgla. Każdy kupujący dokonuje zakupu na własną odpowiedzialność. Dostępny asortyment to: orzech, ekogroszek i groszek.

Wnioski należy składać odrębnie na dany rok 2022/2023

 • W ROKU 2022 - do 31 grudnia 2022 r.

 • W ROKU 2023 -od 1 stycznia 2023 do 15 kwietnia 2023 r.

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej informacji .

Wnioski, które wpłyną do Urzędu Gminy Mrągowo, będą podlegały weryfikacji. Węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego.

Dystrybucję węgla w imieniu Gminy Mrągowo będzie prowadził skład węglowy działający na terenie m. Mrągowo (po zakończeniu procedury rozeznania cenowego rynku).

Cena węgla, w kwocie nie większej niż 2000,00 zł brutto, nie obejmuje transportu ze składu węglowego do gospodarstwa domowego.

Zakup i odbiór węgla odbywać się będzie po wykonaniu następujących czynności:

 1. złożenie pisemnego wniosku na zakup preferencyjny węgla w Urzędzie Gminy Mrągowo (pok. Nr 9),

 2. podpisania umowy na kupno węgla z Gminą Mrągowo w Urzędzie Gminy Mrągowo (pok. Nr 9),

 3. dokonania płatności za zakup węgla (opłacenie faktury), w kasie Urzędu lub na konto wskazane w fakturze.

 4. skontaktowania się z wskazanym składem węglowym działającym w imieniu Gminy Mrągowo celem ustalenia terminu odbioru węgla lub złożenia zapotrzebowania na transport do gospodarstwa domowego.

W ramach zakupu preferencyjnego członek gospodarstwa domowego będzie mógł kupić węgiel w dwóch partiach maksymalnie: 1,5 tony w 2022 r. i 1,5 tony w 2023 r.

Mrągowo, dnia 10 listopada 2022 r.

Wójt Gminy Mrągowo

(-) Piotr Piercewicz


WNIOSEK_NA_ZAKUP_WĘGLA


Ogłoszenie o przystąpieniu Gminy Mrągowo do preferencyjnego zakupu paliwa stałego

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) informuję o przystąpieniu Gminy Mrągowo do preferencyjnego zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wójt Gminy Mrągowo

(-) Piotr Piercewicz


OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY MRĄGOWO

Z dnia 31.12.2021 r.

Dnia 3 stycznia 2022 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 poz. 1986) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (Dz. U. 2021 poz. 2462).

W związku z powyższym od dnia 03.01.2022 r. obowiązywać będzie nowy wzór wniosku w sprawach:

- o ustalenie warunków zabudowy;

- o ustalenie warunków zabudowy dla wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2;

- o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Powyższe wnioski należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. dostępnym pod adresem:

Wniosek WZ

Jednocześnie informuję, że z dniem 03.01.2022 r. wnioski złożone na dotychczasowym druku nie będą przyjmowane .

Wójt Gminy Mrągowo

(-) Piotr Piercewicz


Szanowni Państwo,

Chcąc usprawnić i przyspieszyć proces związany z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji celu publicznego, nastąpiła zmiana pracy w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Pozyskiwania Środków (pok. nr 2), jak niżej:

1. obsługa interesantów odbywać się będzie:

poniedziałek 800 - 1600

wtorek i środa 715 - 1400

2. czas pracy wewnętrznej:

wtorek i środa 1400 - 1515

czwartek i piątek 715 - 1515

Do Państwa dyspozycji pozostają wszyscy inni pracownicy Urzędu Gminy. Wnioski i dokumenty można składać oraz uzyskać niezbędne informacje w sekretariacie Urzędu Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, pok. nr 6.


 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mrągowo z siedzibą w Urzędzie Gminy Mrągowo, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A.

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań.

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Przetwarzanie danych wymagane jest w związku z obowiązującym ustawodawstwem, w tym między innymi:

- ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o pracownikach samorządowych, ustawą o strażach gminnych,
- ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, ustawą Kodeks pracy, ustawą Kodeks wykroczeń, ustawą Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawą Kodeks karny wykonawczy,
- rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych,
- ustawą o ewidencji ludności, ustawą o dowodach osobistych, ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego,
- ustawą Kodeks wyborczy,
- ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, ustawą o podatku rolnym, ustawą o podatku leśnym, ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawą o ochronie przyrody,
- ustawą o gospodarce nieruchomościami, ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozporządzeniem w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- ustawą o dodatkach mieszkaniowych, ustawą Prawo energetyczne,
- ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawą o odpadach, rozporządzeniem w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest,
- ustawą o transporcie drogowym, ustawą o drogach publicznych,
- ustawą Prawo ochrony środowiska,
- ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- rozporządzeniem w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
- ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- ustawą o ochronie przeciwpożarowej,
- rozporządzeniem w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
- ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
- ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ustawą o swobodzie działalności gospodarczej,
- ustawą o petycjach, rozporządzeniem w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,
- ustawą Prawo o zgromadzeniach,
- ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- ustawą o podatku od towarów i usług,
- ustawą Prawo zamówień publicznych,
- ustawą Prawo Budowlane,
- ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz zmianie kodeksu cywilnego.

Klauzula informacyjna dla interesantów / kontrahentów oraz przyszłych klientów Urzędu Gminy Mrągowo

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mrągowo z siedzibą w Urzędzie Gminy Mrągowo, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A;
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Mrągowo, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan kierować do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Mrągowo za pomocą adresu wspolpraca@bodo24.pl.


Wójt Gminy Mrągowo przyjmuje interesantów każdorazowo w dniu zgłoszenia się, w godzinach pracy urzędu:

poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek-piątek 7.15 -15.15


Przewodniczący Rady Gminy Mrągowo – Wiesław Szarek
przyjmuje interesantów w każdą środę
w godzinach od 14:15 do 16:00


NIP 7422114037, REGON 510742764 - gminy Mrągowo

Płatności na rzecz Gminy Mrągowo można dokonać na konto:

numer konta:57 1160 2202 0000 0000 6193 6121

 • wszystkie podatki w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • opłata skarbowa
 • opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
   

numer konta:82 1160 2202 0000 0001 0156 0850

 • opłata za udostępnianie danych osobowych

Kasa czynna jest w godzinach:
poniedziałek od godz 815 - do godz 14 
wtorek - piątek od godz 730 - do godz 14