Wersja obowiązująca z dnia

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MRĄGOWO z dnia 26 maja 2023r. o zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY MRĄGOWO

z dnia 26 maja 2023r.

o zgłaszaniu kandydatów na ławników

na kadencję 2024-2027

Na podstawie art. 162 § 1 i § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sadów powszechnych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 217 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia
9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011r. Nr 121 poz. 693), Wójt Gminy Mrągowo podaje do publicznej wiadomości, że w związku z upływem kadencji ławników
z dniem 31 grudnia 2015r., zostały rozpoczęte prace przygotowawcze dla przeprowadzenia wyborów ławników do sądów powszechnych.

Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie, ustaliło liczbę ławników wybieranych przez Radę Gminy Mrągowo na kadencję 2024-2027:

- do Sądu Rejonowego w Mrągowie - 1

Wyboru ławników dokona Rada Gminy Mrągowo w głosowaniu tajnym najpóźniej w październiku
2023 roku.

Ławnikiem może być wybrany ten kto:(art. 158 § 1)

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:(art. 159 § 1)

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw
i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

  • prezesi właściwych sądów,
  • stowarzyszenia,

· organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,

· oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Mrągowo.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty, które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

- informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

- dwa zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż
3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem
w odpowiedniej rubryce karty.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie, lub które wpłynęły po upływie terminu, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

Do karty złożonej przez obywateli, dołącza się listę osób, zawierającą:

  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. numer ewidencyjny PESEL,
  3. miejsce stałego zamieszkania,
  4. własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, która dostępna jest
w Urzędzie Gminy Mrągowo pok. nr 4, za pośrednictwem Internetu, na stronach oznaczonych: www.bip.gminamragowo.net , www.ms.gov.pl., a także jako załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011r.
Nr 121 poz. 693).

Zgłoszenia kandydatów na ławnika składa się w Urzędzie Gminy Mrągowo ul. Królewiecka 60A,
w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godz. 8 00 - 15 00 oraz za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo (decyduje data stempla pocztowego).

Termin zgłaszania kandydatów na ławnika upływa z dniem 30 czerwca 2023r.

 

Dokumenty do pobrania:

1.karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego,

2.lista osób zgłaszających kandydata na ławnika,

3.wniosek o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Sądowego,

4.oświadczenia.

MM

Załączniki