Wersja obowiązująca z dnia

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY MRAGOWO

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY MRAGOWO

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

GMINY MRAGOWO

Realizator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Mrągowo –Halina Całka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie

ul. Wojska Polskiego 5A/12

telefon: (89) 741 33 07

 Zarządzeniem Nr 49/2019 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 2 stycznia 2019 r i na podstawie art. 4 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz.2137 z późn. zm.) została powołana Komisję w skład, której weszło pięć osób.

 

SKŁAD KOMISJI

1. Elżbieta Mierczak
2. Wojciech Kuc
3. Łukasz Banaś
4. Marianna Drężek
5 .Beata Daniłowska
 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pracuje w dwóch zespołach stałych:

a) Zespół do prowadzenia rozmów z osobami uzależnionymi i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;

- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;

- reprezentowanie przed Sądem;

 b) Zespół do kontrolowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych

- opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności i lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami rady  gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 (zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3a).

- kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia wystawionego przez Wójta Gminy Mrągowo, art.18 ust 8 w/w. ustawy;

 

Ponadto zadaniem Gminnej Komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zgodnie z art.4ust. 1 i 3 w/w ustawy w tym:

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób   uzależnionych od alkoholu;

2. udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie;

3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działalność na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń oraz osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych;

5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

 

Osoby z terenu Gminy Mrągowo szukające pomocy w sytuacjach kryzysowych mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych w PUNKCIE KONSULTACYJNYM mieszczącym się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie przy ul. Wojska Polskiego 5A/12

Dni tygodnia

Godziny pracy

Rodzaj usługi

Imię i nazwisko

Stanowisko

poniedziałek

11.00-14.00

terapia indywidualna i grupowa

 

Agnieszka
Sosnowska - Krzynówek

Terapeuta uzależnień

wtorki

13.00 - 17.00

konsultacje

informacja

Halina Całka

Pełnomocnik do realizacji

GPP i RPA

środę

11.45 - 17.00

konsultacja

informacja

Halina Całka

Pełnomocnik do realizacji

GPP i RPA

czwartki

8.30 - 11.00

porady prawne

Dariusz Bączek

Prawnik

piątek

11.00 - 14.00

pomoc psychologiczna

Magdalena Marzec

Psycholog psychoterapeuta


 

Zakres działań Prawnika:

Pomoc prawna polega na informowaniu zainteresowanych o różnych sposobach wyjścia z sytuacji kryzysowych, w których się znaleźli. Osoby te są motywowane do podejmowania działań prawnych. Informowane są również o prawach ofiar przemocy domowej. Prawnik pomaga również w sporządzaniu wszelkiego rodzaju pism do podmiotów pomocowych, udziela informacji i wyjaśnień w sprawach:

· alimentacyjnych,

· rozwodowych,

· dotyczących władzy rodzicielskiej,

· dot. przemocy w rodzinie,

· zniesienia wspólnoty majątkowej, pomiędzy małżonkami, w których występuje problem alkoholowy,

· dot. zasad pobytu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Olsztynie,

· innych ściśle związanych z sytuacją kryzysową danej osoby tzn. jej uzależnieniem, współuzależnieniem czy inną patologią występującą w rodzinie danej osoby.

Zakres działań psychloga, psychoterapeuty:

· udzielanie pomocy psychologicznej ofiarom przemocy, dzieciom i młodzieży,

· udzielanie specjalistycznej pomocy psychologicznej Dorosłym Dzieciom Alkoholików i osobom uzależnionym,

· objęcie systematyczną psychoterapią osób indywidualnych, rodzin lub grup.

 Zakres działań terapeuty: - udzielanie konsultacji osobom uzależnionym i ich rodzinom

- objęcie systematyczną psychoterapią osób indywidualnych, rodzin lub grup.

Zakres działań Pełnomocnika:

· udzielanie konsultacji osobom uzależnionym, współuzleżnionym oraz ofiarom i sprawcom przemocy.

· wspiera, motywuje i pomaga zarejestrować osoby uzależnione na leczenie odwykowe do OTU w Olsztynie i Giżycku.

 

JAK WYGLĄDA PROCEDURA

 

Jak wygląda procedura zobowiązania osoby pijącej do leczenia odwykowego ?

Leczenie osób uzależnionych co do zasady jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony wyłącznie przez Sąd. Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o przymusowe leczenie są wydziały rodzinne i nieletnich w Sądach Rejonowych. Przepisy regulujące procedurę leczenia osób uzależnionych od alkoholu reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Do Sądu złożyć wniosek mogą dwie instytucje:

· Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mrągowie,

· Prokuratura.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjmuje wnioski

o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub

 pobytu na terenie gminy Mrągowo.

Osoby, które chcą zgłosić problem alkoholowy i uzyskać pomoc, jak również osoby uzależnione, mogą go uzyskać podczas dyżurów Pełnomocnika do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który przyjmuje w każdy wtorek i środę w godzinach od 13.00 do 17.30 w punkcie konsultacyjnym mieszczącym się w Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Wojska Polskiego 5A/12, pokój nr 9.

Problem alkoholowy zgłosić może każdy. Członek najbliższej rodziny, dalsi członkowie rodziny, osoby niespokrewnione, jak również kurator społeczny. Ponadto, wniosek o leczenie mogą do Komisji złożyć inne instytucje, takie jak GOPS, Policja itp. Oczywiście, również sama osoba uzależniona z własnej inicjatywy może przyjść do GKRPA po pomoc i poradę

w sprawie podjęcia leczenia. 

Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, na przymusowe leczenie można skierować osoby, które w związku ze swoją chorobą alkoholową:

· powodują rozkład życia rodzinnego,

· powodują demoralizację nieletnich,

· systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,

· uchylają się od pracy.

Osoba zgłaszająca problem alkoholowy w rodzinie zawsze motywowana jest do podjęcia terapii dla współuzależnionych. Edukacja na temat prawidłowego postępowania wobec osoby uzależnionej znacznie zwiększa prawdopodobieństwo jej wyjścia z nałogu.

 Na podstawi, podania, wypełnionej ankiety wywiadu, danych z Policji Komisja zaprasza osobę, co, do której zachodzi podejrzenie, że jest uzależniona od alkoholu, do osobistego zgłoszenia się na Komisję, na rozmowę motywującą do leczenia. 

Możliwe są następujące wersje wydarzeń:

 Wariant 1 

Osoba, którą Komisja wzywa, przychodzi na dyżur i przyznaje, że ma problem alkoholowy oraz,  że chce podjąć leczenie.

To wariant najbardziej optymistyczny, bo powszechnie wiadomo, że dobrowolne podjęcie leczenia daje największe szanse na wyjście z nałogu. W takim przypadku, przedstawiamy ofertę  poradni. Zawsze należy pamiętać, że leczenie jest bezpłatne. Osoba, która dobrowolnie podejmie leczenie w wybranym przez siebie ośrodku, nie jest pozostawiana sama sobie, gdyż zobowiązana jest do zgłaszania się na Komisję z aktualnym zaświadczeniem, wydanym przez poradnię, potwierdzającym uczęszczanie na terapię. Takie osoby zawsze są informowane, że w przypadku zaprzestania leczenia i zaniedbania dostarczania zaświadczeń o kontynuacji leczenia, sprawa zostanie skierowana do Sądu.

 Wariant 2

Osoba wezwana przychodzi na dyżur i oświadcza, że nie ma problemu alkoholowego (przykładowe tłumaczenie: „bo zgłoszenie jest wynikiem nieporozumień rodzinnych” itp.) i nie zamierza podjąć leczenia.

 W takiej sytuacji zawsze kierowana jest na badanie do biegłych sądowych, którzy są uprawnieni do orzekania o uzależnieniu (są to: lekarz psychiatra oraz psycholog.Badanie jest bezpłatne (koszty pokrywa GOPS), a jego wynik jest bardzo istotny zarówno dla Komisji, jak i w ewentualnym postępowaniu przed Sądem. Jeżeli z opinii biegłych wynika, że osoba nie jest uzależniona, sprawa przed Komisją jest zamykana. Jeżeli natomiast z opinii biegłych wynika, że dana osoba jest uzależniona, to wtedy kolejny raz motywuje ją się do leczenia. W przypadku, gdy osoba chce podjąć leczenie dobrowolnie, to zastosowanie ma wariant 1 (czyli leczenie dobrowolne, ale pod nadzorem Komisji). Jeżeli - mimo opinii biegłych potwierdzającej uzależnienie - osoba odmawia leczenia, stosuje się wariant 3.

 Wariant 3

Kierowanie wniosku o przymusowe leczenie do Sądu.

Procedura sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego jest uruchamiana w następujących przypadkach:

- mimo opinii biegłych potwierdzającej uzależnienie osoba odmawia przed Komisją podjęcia leczenia;

- wtedy, gdy osoba, która zgodziła się na badanie przez biegłych, nie zgłosi się na nie;

- gdy osoba z problemem alkoholowym nie zgłosi się na Komisję;

- w przypadku, gdy osoba zgłosi się na zaproszenie Komisji i oświadczy, że nie zgadza  się na badanie przez biegłych i nie zamierza się leczyć dobrowolnie,

 Wniosek o leczenie przymusowe do Sądu musi być zatwierdzony przez całą Komisję na jej posiedzeniu. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Sąd powinien wyznaczyć pierwszą rozprawę w ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku Komisji o przymusowe leczenie uczestnika. Jeżeli w danej sprawie brak jest opinii biegłych (bo np. osoba nie zgodziła się na badanie przez biegłych przed Komisją), to Sąd kieruje taką osobę na badanie. Trzeba pamiętać, że postępowanie sądowe może się przedłużać, np. z powodu nieobecności uczestnika, uchylania się od badania przez biegłych, przedstawiania innych dowodów itp. Sąd ma uprawnienie do nakazania przymusowego doprowadzenia przez Policję uczestnika na rozprawę, jak również na badanie. Komisja nie ma wpływu na czas rozpatrzenia sprawy przez Sąd. Ten etap postępowania odbywa się już bez udziału członków Komisji (z pewnymi wyjątkami, gdy Sąd zadecyduje o obowiązku uczestniczenia przedstawiciela Komisji podczas rozpraw). Należy podkreślić, że Sąd ma pełną swobodę w ocenie dowodów w sprawie, choć zazwyczaj najważniejszym dowodem, który ma wpływ na jej wynik, jest opinia biegłych. Sąd może na podstawie zebranych dowodów (opinii biegłych, zeznań uczestnika, świadków, wywiadu Policji) wydać następujące orzeczenie:

- oddalić wniosek, gdy osoba nie jest uzależniona,

- orzec obowiązek leczenia odwykowego w otwartym (niestacjonarnym) zakładzie leczniczym (czyli poradni) lub w zakładzie zamkniętym (stacjonarnym, czyli szpitalu).

 Postępowanie przed sądem jest dla osoby uzależnionej bezpłatne. Sąd orzeka o obowiązku leczenia odwykowego w formie postanowienia, od którego przysługuje apelacja. Sądowy obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu trwa tak długo, jak tego wymaga cel leczenia, nie dłużej jednak niż dwa lata od uprawomocnienia się orzeczenia sądu. Na czas trwania obowiązku leczenia sąd może ustanowić nadzór kuratora.

 

 JAK ROZPOZNAĆ UZALEŻNIENIE?

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą, którą specjalista w placówce leczenia odwykowego rozpoznaje po występujących objawach. 

Objawy uzależnienia – wystarczą trzy w ciągu ostatniego roku:

1. Silne pragnienie lub poczucie przymusu picia („musiałem się napić") – głód alkoholowy.

2. Problemy z kontrolowaniem picia: trudności w unikaniu rozpoczęcia picia, trudności w zakończeniu picia, trudności w ograniczaniu ilości wypijanego alkoholu, podejmowanie prób powstrzymywania się od picia („jak chcę, mogę nie pić") i powroty do picia nawet po długotrwałym okresie abstynencji.

3. Fizjologiczne dolegliwości po ograniczeniu lub przerwaniu picia, takie jak drżenie, nadciśnienie, nudności, wymioty, biegunka, bezsenność, niepokój, omamy, majaczenie (objawy alkoholowego zespołu abstynencyjnego) albo używanie alkoholu w celu złagodzenia tych dolegliwości („klinowanie").

4. Zmieniona, najczęściej zwiększona, tolerancja na alkohol, czyli potrzeba spożywania większych dawek dla osiągnięcia oczekiwanego efektu („mocna głowa").

5. Zaniedbywanie innych sposobów spędzania wolnego czasu i swoich zainteresowań – koncentracja życia wokół picia.

6. Picie alkoholu, mimo że osoba pijąca jest świadoma szkód powodowanych przez alkohol (zdrowotnych, rodzinnych, zawodowych, kłopoty z prawem, izba wytrzeźwień itp.)

Nie jest więc prawdą, że: 

· alkoholik musi pić codziennie;

· alkoholik nie jest w stanie powstrzymać się od picia w sytuacjach alkoholowych (np. podczas imienin);

· jeżeli ktoś potrafi nie pić przez dłuższy czas – nie jest alkoholikiem.

 Pomocny w sprawdzeniu u siebie problemu alkoholowego jest krótki test o nazwie CAGE. Wystarczy odpowiedzieć na następujące pytania:

1. Czy myślałeś kiedykolwiek o konieczności przerwania picia?

2. Czy ludzie sprawiali Ci przykrość przez krytykowanie twojego picia?

3. Czy czułeś się kiedykolwiek źle lub winny z powodu swojego picia?

4. Czy kiedykolwiek po obudzeniu pierwszą Twoją myślą była myśl o wypiciu alkoholu, aby uspokoić nerwy albo przerwać objawy przepicia?

Jedna odpowiedź „tak" oznacza podejrzenie problemów z alkoholem, dwie lub więcej – to duże prawdopodobieństwo uzależnienia.

WAŻNE! Podejrzenie uzależnienia najlepiej sprawdzić, idąc do specjalisty w poradni terapii uzależnień. Nie warto odwlekać wizyty, ponownie sprawdzając swoje możliwości kontrolowania picia – to tylko pogłębia problem. Osoby zainteresowane przyjmowane są bez skierowania, nie ma rejonizacji. Terapia jest bezpłatna, także dla osób nieubezpieczonych. Co ważne, do placówki trzeba przyjść w stanie absolutnej trzeźwości.

 GDZIE SZUKAĆ POMOCY

 Stowarzyszenie „SYNAPSA”

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „ Synapsa”– zajmuje się udzielaniem pomocy osobom i rodzinom dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą domową,

Wojska Polskiego 22 lok.2, 11-700 Mrągowo, tel. (89) 741 20 20

Stowarzyszenie „REMEDIUM”

Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy ”Remedium” ul.  Kościelna 2,11-700 Mrągowo

Tel. (89) 741 22 12 lub 531 278 297, 531 278 298

 Grupy AA i Al –Anon

Grupa AA „ Arka” - parafia Bł. H. Kuźmińskiego, ul. Olsztyńska 16, 11-700 Mrągowo,

 tel. (89) 741 30 20

Grupa AA” Iskra”- Kościół pw Matki Boskiej Saletyńskiej”, ul. Słoneczna 1 B,11-700 Mrągowo , tel. (89) 741 40 41

Grupa Al.-Anon „ Poziomka” grupa dla kobiet - Kościół pw Matki Boskiej Saletyńskiej, ul. Słoneczna 1 B,11-700 Mrągowo, tel. (89) 741 40 41

Ośrodki Terapii Uzależnienia

- Poradnia Zdrowia Psychicznego w Mrągowie, ul Królewiecka 58, 11-700 Mrągowo  tel. (89) 741 02 52

 terapeuta A. Sosnowska –Krzynówek – tel. 607 651 926

- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku (87) 428 40 30

- Ośrodek Terapii Uzależnień w Starych Juchach – (87) 619 93 26

- Wojewódzki Szpital Lecznictwa Psychiatrycznego, Oddział odwykowy (89) 678 53 10

- Szpital w Węgorzewie – oddział detoksykacji – ( 87) 427 27 66 w 415

 „Niebieska Linia” – 0 801 12 00 02

Pomarańczowa Linia”- 0 081 14 00 68