Wersja obowiązująca z dnia

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w Gminie Mrągowo - edycja PGR

Flaga i godło Polski

W ramach trzeciego naboru z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, kierowanego wyłącznie do gmin popegeerowskich, Gmina Mrągowo otrzymała dofinansowanie i pozyskała wsparcie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków P1 w miejscowości Rydwągi – II etap.

Gmina Mrągowo uzyskała najwyższe w powiecie mrągowskim dofinansowanie w kwocie 1.300.000,00 zł, co stanowi około 50% wartości całego zadania. W ramach inwestycji wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami o długości ok. 2,25 km. W ramach realizacji ww. zadania zostaną podłączone kolejne 23 gospodarstwa domowe. Zakres inwestycji obejmuje również wybudowanie przepompowni ścieków P1 wyposażonej w dwie pompy wraz z pełnym wyposażeniem. Zrealizowanie tego zadania spowoduje skanalizowanie miejscowości Rydwągi do poziomu 100% mieszkańców, poprawę gospodarki ściekowej obszaru poprzez odprowadzenie zanieczyszczeń kolektorami sanitarnymi do oczyszczalni ścieków w Bożym oraz likwidację istniejących zbiorników na ścieki.

Wykonawcą robót budowlanych została firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego – Przedsiębiorstwo Transportowo- Budowlane Iwona Sitko, z siedzibą przy ul. Krętej 4, 10-615 Olsztyn. Umowa została podpisana 20.09.2021 r. na kwotę 2 346 581,09 zł brutto. Przewidywany termin zakończenia robót to 20.09.2023 r.