Wersja obowiązująca z dnia

Gmina Mrągowo beneficjentem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Flaga i godło Polski

Gmina Mrągowo beneficjentem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach I konkursu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, w grudniu 2020 r. Gmina Mrągowo otrzymała dofinansowanie i pozyskała środki na realizację zadania Budowa sieci wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami do gospodarstw domowych w miejscowościach Śniadowo oraz Pełkowo, w kwocie 1 934 460,00 zł. W ramach inwestycji wybudowane zostanie ponad 8,5 km sieci wodociągowej z przyłączami do 70 gospodarstw domowych, zespół podnoszenia ciśnienia wody z monitoringiem oraz 20 kompletów hydrantów przeciwpożarowych. W dniu 29.01.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego tj. Przedsiębiorstwem Budownictwa Inżynieryjnego sp. z o.o., 16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 85C lok. 18. Tego samego dnia podpisano umowę na wykonanie nadzoru inwestorskiego z inż. Zdzisławem Suskim z Mrągowa, ul. Mrongowiusza 73/6. Oferta została wyłoniona w drodze zapytania ofertowego. Koszt zadania to kwota w wysokości około 1 400 000 zł. Prace budowlane rozpoczną się niezwłocznie, z uwzględnieniem zimowych warunków. Termin wykonania robót zgodnie z zawartą umową mija 29.04.2022 r. Budowa sieci wodociągowej zabezpieczy miejscowości Śniadowo i Pełkowo przed niedoborem wody dobrej jakości i pod odpowiednim ciśnieniem, wpływając tym samym na znaczne polepszenie warunków i komfortu życia mieszkańców.