Wersja obowiązująca z dnia

DODATKI ENERGETYCZNE

Dodatek energetyczny - świadczenie zawieszone do końca 2023 r.

Wypłata dodatku energetycznego zostaje zawieszona do 31 grudnia 2023 r.

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U.2022 r. poz. 1 ze zm.)


Od 01.05.2020 do 30.04.2021:

 1 osoba – 10,94 zł

2-4 osób – 15,19 zł

5 i …. – 18,23 zł.


DODATKI ENERGETYCZNE


Podstawa prawna przyznania zryczałtowanego dodatku energetycznego:

·        ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059,
z 2013 r. poz. 984, 1238)

·        ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.);

·        ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

Od 1 stycznia 2014 roku osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Przyznawaniem dodatków energetycznych zajmuje się Referat Dodatków Mieszkaniowych. Idea dodatków energetycznych polega na częściowym pokryciu ze środków publicznych kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną przez tzw. odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Zasady i tryb przyznawania, a także wypłacania dodatków energetycznych reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej zgodnie z ustawą to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966  z późniejszymi zmianami),która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym  i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego:

 Minister właściwy do spraw gospodarki ogłosił, po raz pierwszy do dnia 30 listopada 2013 roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 kwietnia 2014 roku. Wysokość dodatków energetycznych na kolejne 12 miesięcy  określi ten sam minister w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2015 r. do
30 kwietnia 2016 r. wynosi:

·   dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,09 zł / miesiąc;

·   dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,40 zł / miesiąc;

·   dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,48 zł / miesiąc.

Warunki, jakie należy spełniać aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny:

Aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny należy:

·      złożyć stosowny wniosek,

·      mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,

·      być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,

·      zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

W celu otrzymania zryczałtowanego dodatku energetycznego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

·     kopię  umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (oryginał umowy należy w momencie składania wniosku okazać do wglądu);:

WNIOSKI O PRZYZNANIE DODATKÓW ENERGETYCZNYCH SKŁADA SIĘ W SIEDZIBIE GOPS PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 5A/12, 11-700 MRĄGOWO POKÓJ NR 7  TEL. (89) 741 33 07 w. 6.

Załączniki