DODATKI ENERGETYCZNE

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
dodatek energetyczny
Wersja z dnia

DODATKI ENERGETYCZNE

Dodatek energetyczny - świadczenie zawieszone do końca 2023 r.

Wypłata dodatku energetycznego zostaje zawieszona do 31 grudnia 2023 r.

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U.2022 r. poz. 1 ze zm.)


Od 01.05.2020 do 30.04.2021:

 1 osoba – 10,94 zł

2-4 osób – 15,19 zł

5 i …. – 18,23 zł.


DODATKI ENERGETYCZNE


Podstawa prawna przyznania zryczałtowanego dodatku energetycznego:

·        ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059,
z 2013 r. poz. 984, 1238)

·        ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.);

·        ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

Od 1 stycznia 2014 roku osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Przyznawaniem dodatków energetycznych zajmuje się Referat Dodatków Mieszkaniowych. Idea dodatków energetycznych polega na częściowym pokryciu ze środków publicznych kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną przez tzw. odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Zasady i tryb przyznawania, a także wypłacania dodatków energetycznych reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej zgodnie z ustawą to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966  z późniejszymi zmianami),która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym  i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego:

 Minister właściwy do spraw gospodarki ogłosił, po raz pierwszy do dnia 30 listopada 2013 roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 kwietnia 2014 roku. Wysokość dodatków energetycznych na kolejne 12 miesięcy  określi ten sam minister w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2015 r. do
30 kwietnia 2016 r. wynosi:

·   dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,09 zł / miesiąc;

·   dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,40 zł / miesiąc;

·   dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,48 zł / miesiąc.

Warunki, jakie należy spełniać aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny:

Aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny należy:

·      złożyć stosowny wniosek,

·      mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,

·      być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,

·      zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

W celu otrzymania zryczałtowanego dodatku energetycznego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

·     kopię  umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (oryginał umowy należy w momencie składania wniosku okazać do wglądu);:

WNIOSKI O PRZYZNANIE DODATKÓW ENERGETYCZNYCH SKŁADA SIĘ W SIEDZIBIE GOPS PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 5A/12, 11-700 MRĄGOWO POKÓJ NR 7  TEL. (89) 741 33 07 w. 6.

Załączniki