Wersja obowiązująca z dnia

Projekt „Cyfrowa Gmina”

 

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”

Projekt „Cyfrowa Gmina”

Gmina Mrągowo podpisała umowę o powierzenie grantu o numerze 3707/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Celem głównym (strategicznym) grantu jest: zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. Ponadto realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19 w latach 2020/21.

Kwota dofinansowania: 240.690,00 zł

Dofinansowanie: 100 %

Celem programu „Cyfrowa Gmina” jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania: 30 września 2023 r.