Wersja obowiązująca z dnia

Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór od 01.01.2021 r.

Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych w 2021 roku

Urząd Gminy w Mrągowie informuje, że od 01 stycznia 2021 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE - OBOWIĄZKOWA SEGREGACJA - wysokość opłat

  1. Stawka od osoby zamieszkującej daną nieruchomość wynosi:
  • 23,00 zł. miesięcznie od osoby.
  • w przypadku wykrycia braku odpowiedniej segregacji stawka będzie podwyższona trzykrotnie.

Opłata stanowi iloczyn osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz wskazanej stawki opłaty.


NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE ( np. instytucje, firmy) - OBOWIĄZKOWA SEGREGACJA - wysokość opłat -

(opłata za jednorazowe opróżnienie pojemnika)

Selektywny odbiór odpadów:

a) pojemnik o pojemności 60 l – 3,10 zł

b) pojemnik o pojemności 110 l – 5,80 zł

c) pojemnik o pojemności 120 l – 6,30 zł

d) pojemnik o pojemności 240 l – 12,60 zł

e) pojemnik o pojemności 1100 l – 58,20 zł

f) pojemnik o pojemności 1500 l – 79,00 zł

g) pojemnik o pojemności 7000 l – 370,00 zł

h) WOREK 80 l – 12,10 zł

i) WOREK 120 l - 18,10 zł

Wysokość miesięcznej opłaty stanowi iloczyn zadeklarowanej ilości pojemników, liczby opróżnień pojemników/worków w miesiącu oraz stawki opłaty. W przypadku wykrycia braku odpowiedniej segregacji stawka będzie podwyższona trzykrotnie.

TERMIN I SPOSÓB UISZCZANIA OPŁATY

Zgłoszoną w DEKLARACJI opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić z góry, raz na kwartał, bez wezwania w następujących terminach:

  1. za I kwartał roku w terminie do 31 marca
  2. za II kwartał roku w terminie do 30 czerwca
  3. za III kwartał roku w terminie do 30 września
  4. za IV kwartał roku w terminie do 31 grudnia
     

Płatności dokonujemy gotówką w kasie Urzędu Gminy, w dni robocze od wtorku do piątku w godzinach od 730 do 1400, w poniedziałki w godzinach od 815 do 1400 lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Mrągowo nr 57 1160 2202 0000 0000 6193 6121. W tytule przelewu należy wskazać wpłacającego, adres nieruchomości, tytuł płatności oraz okres, za który uiszczana jest opłata.

NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Stawka opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 189,00 zł rocznie.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest trzykrotnością stawki podstawowej.

 

Właściciele wskazanych nieruchomości uiszczają opłatę ryczałtową z góry za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe rocznie w terminie do 30 czerwca każdego roku. W przypadku, gdy obowiązek ponoszenia opłaty powstanie po 30 czerwca opłatę należy wnieść w terminie 14 dni od daty złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.