Kategoria: Wykaz nieruchomości do sprzedaży/dzierżawy

Ogłoszono przez Marcin Banach

Zarządzenie nr 359/18 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 06.02.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie nr 359/18

Wójta Gminy Mrągowo

z dnia 06.02.2018 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

 

 

  Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121)

 

 

Wójt Gminy Mrągowo

zarządza, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się do oddania w najem nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2. Najem nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym.

 

§ 3. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej 60A, tablicy ogłoszeń miejscowości, a także zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy adres: bip.gminamragowo.net Informację o zamieszczeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Mrągowo.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                 Wójt Gminy Mrągowo

 

                                                       Jerzy Krasiński

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: