Wersja obowiązująca z dnia

Dodatek osłonowy informacje 2024

 

Dodatek oslonowy logo

Terminy składania wniosków

Mieszkańcy Gminy Mrągowo składają wniosek o dodatek osłonowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Mrągowie, ul. Wojska Polskiego 5A/12, 11-700 Mrągowo w terminie od 01 stycznia 2024 roku do 30 kwietnia 2024 roku.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 roku.

Wnioski  można składać:
- elektronicznie,
- tradycyjnie (papierowo) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie,
ul. Wojska Polskiego 5A/12, 11-700 Mrągowo, pok. nr 8.

Dodatek osłonowy przysługuje:
- w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł,
- osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższą kwotę, dodatek obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę.

Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę.

W przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Dodatek przysługuje w wysokości 50% dodatku osłonowego z 2022 r. powiększonego o  kwotę waloryzacji wskaźnikiem 14,4 %, tj.

Dodatek osłonowy w podstawowej wysokości wynosi:

1) 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Dodatek osłonowy w podwyższonej wysokości (dotyczy gospodarstw domowych wykorzystujących jako główne źródło ciepła kocioł na paliwo stałe zasilane węglem kamiennym, zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wynosi:

1) 286,00 dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu będzie ustalana na podstawie dochodów osiągniętych: za rok 2022

 

 

Informacja o przyznaniu świadczenia

Przyznanie  dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

 

 

Załączniki