Zarządzenie Nr 51/19 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2019

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Konkurs ofert
Wersja z dnia archiwalna

Zarządzenie Nr 51/19 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2019

UWAGA nastąpiła zmiana zarządzenia dostępna tutaj


 

Zarządzenie Nr 51/19

Wójta Gminy Mrągowo

z dnia 17 stycznia 2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2019

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t.: Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), Uchwały Nr LIV/406/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” Wójt Gminy Mrągowo zarządza co następuje:

§ 1

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2019 w zakresie:

a/  wspierania i rozwijania kultury fizycznej i sportu,

b/  nauki, edukacji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa  

     narodowego,

c/ porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności,

d/ wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa,

e) promocja i organizacja wolontariatu

f)  działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej.

2. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 

§ 2

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

                                                                      

§ 3

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mrągowo,
  2. na stronie internetowej Gminy Mrągowo,
  3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mrągowo

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Planowania i Finansów w Urzędzie Gminy Mrągowo.

 

                                                                                  § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Mrągowo

                                                                                                           

(-)  Piotr Piercewicz

 

 

Załączniki