Zarządzenie Nr 51/19 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2019

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Konkurs ofert
Wersja z dnia

Zarządzenie Nr 51/19 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2019

UWAGA nastąpiła zmiana zarządzenia dostępna tutaj


 

Zarządzenie Nr 51/19

Wójta Gminy Mrągowo

z dnia 17 stycznia 2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2019

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t.: Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), Uchwały Nr LIV/406/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” Wójt Gminy Mrągowo zarządza co następuje:

§ 1

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2019 w zakresie:

a/  wspierania i rozwijania kultury fizycznej i sportu,

b/  nauki, edukacji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa  

     narodowego,

c/ porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności,

d/ wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa,

e) promocja i organizacja wolontariatu

f)  działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej.

2. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 

§ 2

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

                                                                      

§ 3

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mrągowo,
  2. na stronie internetowej Gminy Mrągowo,
  3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mrągowo

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Planowania i Finansów w Urzędzie Gminy Mrągowo.

 

                                                                                  § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Mrągowo

                                                                                                           

(-)  Piotr Piercewicz

 

 

Załączniki