Zarządzenie Nr 52/19 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 51/19 Wójta Gminy Mrągowo w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2019

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Konkurs ofert
Wersja z dnia archiwalna

Zarządzenie Nr 52/19 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 51/19 Wójta Gminy Mrągowo w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2019

Zarządzenie Nr 52/19
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 51/19 Wójta Gminy Mrągowo w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo  w roku 2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t.: Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), Uchwały Nr LIV/406/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” Wójt Gminy Mrągowo zarządza się co następuje:

§ 1

W załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 51/19 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2019 wprowadza się następujące zmiany:
1.    W słowniczku pozycja rozporządzenie otrzymuje następujące brzmienie:
„rozporządzenie – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300)”,
2.    Pkt IV ppkt 1 i 2 otrzymują następujące brzmienia:
 „1. Oferty na realizację w/w zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2019 r. w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo pokój Nr 6, w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na w/w adres, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do urzędu. Na kopercie należy napisać nazwę i adres podmiotu składającego ofertę wraz z adnotacją „Konkurs ofert 2019”, określeniem nazwy zadania publicznego określonego w konkursie oraz zamieścić adnotację „Nie otwierać do dnia 15.02.2019r.” Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie składa ofertę, która powinna być zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia. Oferta winna być wypełniona kompletnie zgodnie z objaśnieniami w niej zawartymi.
3.    W pkt V po ppkt 3 dodaje się ppkt 3a, który otrzymuje następujące brzmienie:
„3a. Jeżeli oferent nie dokona korekty lub uzupełnienia oferty, o których mowa w ppkt 3 oferta nie będzie podlegać ocenie lub zostanie odrzucona z powodu m.in. następujących błędów formalnych:
a)    niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty,
b)    złożenie oferty po terminie
c)    złożenie formularza oferty bez wymaganych załączników,
d)    złożenie oferty w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursu,
e)    złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie,
f)    złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,
g)    złożenie oferty przez organizację, która zgodnie z celami ujawnionymi w odpisie z KRS  nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem.”  

§ 3

Niniejsze zarządzenie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1.    w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mrągowo,
2.    na stronie internetowej Gminy Mrągowo,
3.    na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mrągowo

§ 4

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Planowania i Finansów w Urzędzie Gminy Mrągowo.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Mrągowo

(-)  Piotr Piercewicz

Załączniki