Wersja archiwalna z dnia

Zarządzenie Nr 52/19 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 51/19 Wójta Gminy Mrągowo w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2019

Zarządzenie Nr 52/19
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 51/19 Wójta Gminy Mrągowo w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo  w roku 2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t.: Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), Uchwały Nr LIV/406/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” Wójt Gminy Mrągowo zarządza się co następuje:

§ 1

W załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 51/19 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2019 wprowadza się następujące zmiany:
1.    W słowniczku pozycja rozporządzenie otrzymuje następujące brzmienie:
„rozporządzenie – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300)”,
2.    Pkt IV ppkt 1 i 2 otrzymują następujące brzmienia:
 „1. Oferty na realizację w/w zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2019 r. w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo pokój Nr 6, w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na w/w adres, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do urzędu. Na kopercie należy napisać nazwę i adres podmiotu składającego ofertę wraz z adnotacją „Konkurs ofert 2019”, określeniem nazwy zadania publicznego określonego w konkursie oraz zamieścić adnotację „Nie otwierać do dnia 15.02.2019r.” Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie składa ofertę, która powinna być zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia. Oferta winna być wypełniona kompletnie zgodnie z objaśnieniami w niej zawartymi.
3.    W pkt V po ppkt 3 dodaje się ppkt 3a, który otrzymuje następujące brzmienie:
„3a. Jeżeli oferent nie dokona korekty lub uzupełnienia oferty, o których mowa w ppkt 3 oferta nie będzie podlegać ocenie lub zostanie odrzucona z powodu m.in. następujących błędów formalnych:
a)    niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty,
b)    złożenie oferty po terminie
c)    złożenie formularza oferty bez wymaganych załączników,
d)    złożenie oferty w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursu,
e)    złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie,
f)    złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,
g)    złożenie oferty przez organizację, która zgodnie z celami ujawnionymi w odpisie z KRS  nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem.”  

§ 3

Niniejsze zarządzenie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1.    w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mrągowo,
2.    na stronie internetowej Gminy Mrągowo,
3.    na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mrągowo

§ 4

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Planowania i Finansów w Urzędzie Gminy Mrągowo.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Mrągowo

(-)  Piotr Piercewicz

Załączniki