Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Marcin Banach

Gmina Mrągowo: „Schronisko dla zwierząt – wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Mrągowo”

Numer zamówienia: RBK.6140.1.24.2017 IPP.271.11.2017 RZP:IPP.II.11.2017

Status: W trakcie

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędu Gminy Mrągowo 11-700 Mrągowo ul Królewiecka 60a, pokój nr 6 – sekretariat (na parterze ).

TED/UZP: Nr 618299-N02917 z 2017.11.17

Przedmiotem zamówienia jest:

Gmina Mrągowo

Reprezentowana przez Wójta Gminy Mrągowo

11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A

 

Numer sprawy:                                                                      Mrągowo, dnia  28.11.2017r.

RBK.6140.1.24.2017

IPP.271.11.2017

RZP:IPP.II.11.2017

 

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

 

POSTĘPOWANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.

 

„Schronisko dla zwierząt – wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Mrągowo”

 

            Na podstawie art. 93 ust.1  ustawy Prawo Zamówień Publicznych  z dnia 29 stycznia 2004r. tj. Dz. U. z 2017r. , poz.1579, Zamawiający – Gmina Mrągowo 11-700 Mrągowo ul. Królewiecka 60a  informuje, że unieważnia niniejsze postępowanie
na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia .

Uzasadnienie:

Zgodnie z treścią art.93 ust.1 pkt 4 ustawy PZP Zamawiający unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia .

Zgodnie z ogłoszonym dnia 17.11.2017r. przetargiem nieograniczonym na wybór Wykonawcy zadania pn. „Schronisko dla zwierząt – wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Mrągowo”, dnia 27.11.2017r. wpłynęła jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu Wykonawcy :  Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Mój dom” Tomasz Wieleba Bagienice Małe 11-700 Mrągowo .

Kwota 454.040,00 zł. zaoferowana przez Wykonawcę w zakresie wykonania usługi w okresie 24 miesięcy  przekracza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 355.000,00 zł.

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający  postanowił jak we wstępie.

 

 

                                                                                               WÓJT GMINY MRĄGOWO

                                                                                             

                                                                                                (…) JERZY KRASIŃSKI                                                                                  

 

Do wiadomości:

1.tablica ogł. wm.

2.bip.gminamragowo.net

3.Oferent - Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Mój dom” Tomasz Wieleba Bagienice Małe 11-700 Mrągowo

4.a/a

                                                                                                                                               

                                              

BM

 

 

Gmina Mrągowo

11-700 Mrągowo,

ul. Królewiecka 60A

Numer sprawy:                                                                  

RBK.6140.1.24.2017

IPP.271.11.2017

RZP:IPP.II.11.2017

Mrągowo, dnia 27.11.2017r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

z dnia 27.11.2017 r.

w ramach  postępowania publicznego  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych dotyczącego zadania pn. „Schronisko dla zwierząt – wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Mrągowo”,

działając zgodnie z art.86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004r. tj. Dz. U. z 2017r., poz.1579, informuję, że w ramach w.w. zamówienia wpłynęły następujące oferty:

 

Lp

     Nazwa i adres    Oferenta

Cena brutto zł. / 1 miesiąc =

24 miesiące

 

 

 

 

 

 

Termin płatności faktury

 

 

Czas reakcji na podjęcie działania związanego z wyłapaniem bezdomnego zwierzęcia od chwili zgłoszenia

1.

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT „Mój dom”  Tomasz Wieleba  Bagienice Małe 11-700 Mrągowo

18.960,00 zł.= 455.040,00 zł.

 

 

 

21 dni

 

 

 

 

 

do 3 godz.

 

 

Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 355.000zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy zł.).

                                                                                     

WÓJT GMINY MRĄGOWO

(…)  JERZY KRASIŃSKI

BM

 

 


Ogłoszenie nr 618299-N-2017 z dnia 2017-11-17 r.

 

Gmina Mrągowo: „Schronisko dla zwierząt – wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Mrągowo”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: Postępowanie prowadzi zamawiający.
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mrągowo, krajowy numer identyfikacyjny 51074276400000, ul. ul. Królewiecka  , 11700   Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 897 412 924, e-mail poczta@gminamragowo.pl, faks 897 412 924.
Adres strony internetowej (URL): bip.gminamragowo.net
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.gminamragowo.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
1.Ofertę należy złożyć do dnia 27.11.2017r. do godz.12.00 w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędu Gminy Mrągowo 11-700 Mrągowo ul Królewiecka 60a, pokój nr 6 – sekretariat (na parterze ). 2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty Zamawiającemu.
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Schronisko dla zwierząt – wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Mrągowo”
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Schronisko dla zwierząt – wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Mrągowo” i dotyczy usług związanych z wyłapywaniem psów i kotów oraz opieką nad nowo wyłapanymi i przejętymi bezdomnymi psami i kotami. 2.Zakres zamówienia obejmuje: 1) wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt, psów/kotów z terenu Gminy Mrągowo – które będzie następowało w terminie max. do 5 godzin licząc od godziny zgłoszenia (podczas zgłoszenia zostanie wskazane miejsce przebywania bezdomnego zwierzęcia, opisu zwierzęcia i innych przydatnych informacji do wykonania zadania) i dostarczenie go do schroniska prowadzonego przez Wykonawcę. Termin wyłapania bezdomnego zwierzęcia - czas reakcji na zgłoszenie jest jednym z kryteriów oceny ofert i zostanie określony przez Wykonawcę składającego ofertę. W przypadku psa, który pogryzł człowieka Wykonawca zobowiązany jest do wyłapania psa w czasie nie dłuższym niż 3 godziny od otrzymania zgłoszenia i dostarczenie go do lekarza weterynarii w celu obserwacji. Niedopuszczalne jest przyjmowanie zwierząt inaczej niż po zgłoszeniu Zamawiającego, lub policji w dniach wolnych od pracy. Przewidywana ilość zwierząt do wyłapania w ciągu roku: 52 szt. (dane na podstawie analizy z roku 2016), w tym 46 szt. psów, 6 szt. kotów; 2) wykonanie usługi wyłapywania i przyjęcia przez schronisko bezdomnego zwierzęcia będzie realizowane tylko i wyłącznie na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego, lub policję z Mrągowa i dotyczyć będzie zwierzęcia znajdującego się na terenie Gminy Mrągowo; 3) przejęcie 56 psów i 6 kotów (dane ilościowe mogą ulec zmianie – jest to ilość zwierząt przebywających w schronisku „Mój Dom” Bagienice Małe, (będących pod opieką Zamawiającego na chwilę sporządzania opisu przedmiotu zamówienia); 4) przetransportowania wszystkich zwierząt przebywających w schronisku „Mój Dom” Bagienice Małe z którym gmina Mrągowo ma dotychczas podpisaną umowę na koszt i ryzyko Wykonawcy do wybranego niniejszym zamówieniem schroniska; 5) zapewnienie dostarczonym do schroniska bezdomnym zwierzętom wymienionym w pkt 1 oraz pkt 3 opieki zgodnej z obowiązującymi przepisami, a w szczególności wystarczających ilości karmy i stałego dostępu do wody pitnej według obowiązujących norm oraz pomieszczeń lub boksów chroniących je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego zwierzętom swobodne poruszanie się; 6) zapewnienie opieki weterynaryjnej (profilaktyka i leczenie), usypianie ślepych miotów oraz zwierząt nieuleczalnie chorych po uzyskaniu opinii lekarza weterynarii; 7) prowadzenie ewidencji zwierząt przebywających w schronisku poprzez obowiązkowe czipowanie zwierząt, które zostały wyłapane i trafiły do schroniska, w tym historii wykonanych szczepień, zabiegów sterylizacji oraz kastracji; 8) aktywne poszukiwanie przez Wykonawcę osób chętnych do adopcji zwierząt bezdomnych poprzez systematyczne zamieszczanie aktualnych i estetycznych zdjęć zwierząt znajdujących się w schronisku wyłapanych z terenu Gminy Mrągowo na stronie internetowej schroniska oraz gminnej stronie internetowej; 9) umożliwienie przez Wykonawcę osobom fizycznym adopcji przetrzymywanych tam zwierząt bezdomnych w godzinach funkcjonowania schroniska, określonych w regulaminie schroniska; 10) oddawanie psów i kotów do adopcji oraz przekazywanie Zamawiającemu informacji o dokonanych adopcjach w miesięcznym zestawieniu dołączonym do faktury. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania umów adopcyjnych i udostępnienie ich w czasie kontroli; 11) przekazywanie Zamawiającemu informacji w miesięcznych zestawieniach dołączonych do faktury, dotyczących przyjmowanych bezdomnych psów i kotów w danym miesiącu oraz informowanie o zmniejszeniu ilości utrzymywanych bezdomnych zwierząt (adopcje, zwierzęta uśpione, odnalezione przez właściciela) wraz z zestawieniem wszystkich przebywających w schronisku psów i kotów z terenu Gminy Mrągowo z numerami czipów w celu ich identyfikacji; 12) prowadzenie rejestrów przeprowadzonych kontroli i wykonywanych zabiegów weterynaryjnych a także szczepienia, leczenia; 13) systematyczne oczyszczanie klatek, boksów i wybiegów dla zwierząt oraz przeprowadzenie dezynfekcji, deratyzacji oraz dezynsekcji ww. powierzchni; 14) poddanie wyłapanego zwierzęcia kwarantannie w czasie, w którym nie można przekazać zwierzęcia osobie trzeciej. Oddanie go nowemu właścicielowi może nastąpić po wykonaniu zabiegów m.in. szczepienia, odrobaczenia, usunięcia pasożytów zewnętrznych, zaczipowania, wykastrowania lub sterylizowania. Zwrot prawowitemu właścicielowi, nastąpi niezwłocznie po udokumentowaniu przez niego swoich praw do zwierzęcia oraz po uiszczeniu kosztów zgodnie ze stawką zawartą w obowiązującej umowie. W takim przypadku Zamawiający nie będzie ponosił kosztów wyłapania, leczenia i utrzymania zwierzęcia w schronisku; 15) zapewnienie w skali miesiąca kalendarzowego zwolnienia minimum dwóch miejsc przez psy uprzednio przebywające w schronisku, poprzez adopcję, sprzedaż; 16) obowiązkowe przekazywanie przez Wykonawcę Zamawiającemu sprawozdań rocznych zawierających ilość zwierząt wyłapanych, oddanych do adopcji, poddanych uśpieniu, odnalezionych przez właścicieli. 17) Wykonawca zobowiązany jest w trakcie wyłapywania i transportu zwierząt korzystać z urządzeń posiadających stosowne certyfikaty/atesty i środków, które nie stwarzają zagrożenia życia i zdrowia oraz cierpienia zwierząt. 18) Wykonawca winien dysponować co najmniej podstawowym sprzętem do realizacji zamówienia: rękawicami ochronnymi, siatką do wyłapywania zwierząt, chwytakiem automatycznym na psy, klatką do przewozu zwierząt, pętlą do łapania i prowadzenia małych psów, klatką do transportu małych psów i kotów. 19) Wykonawca winien dysponować środkiem transportu o odpowiedniej powierzchni i kubaturze, przystosowanym do transportu zwierząt. 20)Wykonawca winien dysponować miejscem o określonej powierzchni do przetrzymywania zwierząt spełniającym wszelkie standardy budowlane i sanitarno-epidemiologiczne. 21) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza, prezydenta odpowiedniego ze względu na siedzibę Wykonawcy na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt. 22) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania umowy z firmą na odbiór odpadów weterynaryjnych oraz odbiór zwierząt padłych lub poddanych uśpieniu i ponoszenia kosztów z tego tytułu oraz do okazania ww. dokumentu przed podpisaniem umowy.

II.5) Główny kod CPV: 98380000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
85210000-3
85200000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-01-01   lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
    2018-01-01 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia tj. a) posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 poz. 1289), b) uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Mrągowo zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 poz. 1289), c) schronisko objęte nadzorem inspekcji weterynaryjnej, wprowadzone do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną i posiadającym weterynaryjny numer identyfikacyjny zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1855 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną (Dz. U. z 2016 r. poz.1314).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga od Wykonawcy: a) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonanych usług Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonanie lub wykonywanie usługi związanej z opieką nad bezdomnymi zwierzętami w zakresie zgodnym z zakresem zamówienia. Wykonawca winien udokumentować zrealizowanie lub realizowanie 2 umów, każda przez okres ciągły 12 miesięcy. Łącznie 2 umowy winny obejmować opiekę nad minimum 90 psami. b) Potencjału technicznego Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie minimum 1 szt.: - środka transportu dopuszczonym do transportu zwierząt, - specjalistycznym sprzętem do wyłapywania zwierząt tj.: rękawicami ochronnymi, siatką do wyłapywania zwierząt, chwytakiem automatycznym na psy, klatką do przewozu zwierząt, pętlą do łapania i prowadzenia małych psów, klatką do transportu małych psów i kotów, - urządzenia do odczytywania danych z mikroprocesorów wszczepionych psom w celu identyfikacji adresu ich właścicieli; c) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże , że dysponuje: - minimum 2 osobami posiadającymi przeszkolenie w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. 2004 r. Nr 158, poz. 1657), - minimum 1 lekarzem weterynarii.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.1.Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy. 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. • Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. • Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; -Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. - Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 3. W przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art 22a ustawy, dokumenty wymienione w pkt. 1 przedmiotowy dokument należy złożyć także w odniesieniu do tych podmiotów, 4.W przypadku wskazania przez Wykonawcę (w formie odrębnego oświadczenia) dostępności oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt 1, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 5.W przypadku wskazania przez Wykonawcę (w formie odrębnego oświadczenia zawierającego min. sygnatury postępowań, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane) dostępności oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt. 1, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności , o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.1. uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 poz. 1289), 1.2. uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Mrągowo zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 poz. 1289), 1.3.potwierdzenie, że schronisko objęte jest nadzorem inspekcji weterynaryjnej, wprowadzone do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną i posiadającym weterynaryjny numer identyfikacyjny zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1855 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną (Dz. U. z 2016 r. poz.1314). 1.4. Wykaz wykonanych/wykonywanych co najmniej 2 usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonanie lub wykonywanie usługi związanej z opieką nad bezdomnymi zwierzętami w zakresie zgodnym z zakresem zamówienia. Wykonawca winien udokumentować zrealizowanie lub realizowanie 2 umów, każda przez okres ciągły 12 miesięcy. Łącznie 2 umowy winny obejmować opiekę nad minimum 90 psami. Uwaga: Doświadczenie powinno być potwierdzone dowodami, z których wynika odpowiednio, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane z należytą starannością i rzetelnością ( referencje, rekomendacje). 1.5.Wykaz posiadanego sprzętu/ pojazdów dostępnych Wykonawcy usługi w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 6 do SIWZ tj. dysponowanie minimum 1 szt.: - środka transportu dopuszczonym do transportu zwierząt, - specjalistycznym sprzętem do wyłapywania zwierząt tj.: rękawicami ochronnymi, siatką do wyłapywania zwierząt, chwytakiem automatycznym na psy, klatką do przewozu zwierząt, pętlą do łapania i prowadzenia małych psów, klatką do transportu małych psów i kotów, - urządzenia do odczytywania danych z mikroprocesorów wszczepionych psom w celu identyfikacji adresu ich właścicieli; 1.6. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000 zł. 1.7. Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach- zał. Nr 10 SIWZ. 1.8. Wykaz osób- zał. Nr 9 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktury 10,00
Czas reakcji na podjęcie działania związanego z wyłapaniem zwierzęcia 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących zakresach: 1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w następujących zakresach: - zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług (VAT); 2) Wykonawca może dokonywać zmiany osób przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowe osoby. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę ww. osób w następujących przypadkach: a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych osób, b) nie wywiązywania się osób z powierzonych obowiązków wynikających z umowy, c) jeżeli zmiana osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji); 3) Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej umowy spowodowanych zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia zmiany umowy mogą nastąpić jedynie na podstawie okoliczności, o których mowa w niniejszej umowie, tj. na podstawie przesłanki, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 144 ust. 1 punkty: 2, 4 i 5 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany umowy na podstawie przesłanek o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy Pzp. 3. Przewiduje się zmiany w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji wydłużenia okresu realizacji zamówienia maksymalnie o 30 dni w przypadku nie zawarcia do dnia 31.12.2019 r. umowy z nowym wykonawcą, wybranym zgodnie z przepisami prawa; 4.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności zgodnie z art.144 ustawy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-27, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH