Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Marcin Banach

Gmina Mrągowo: „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrągowo od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Numer zamówienia: RBK.7031.63.2017 IPP.271.10.2017 RZP:IPP.II.10.2017

Status: Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Ofertę należy złożyć do dnia 06.11.2017r. do godz.10.00 w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędu Gminy Mrągowo 11-700 Mrągowo ul Królewiecka 60a, pokój nr 6 - sekretariat (na parterze ).

TED/UZP: UZP: Nr 607444-N-2017 z dnia 26.10.2017r.

Przedmiotem zamówienia jest:

Gmina Mrągowo

11-700 Mrągowo,

ul. Królewiecka 60A

 

Numer sprawy:                                                                                 

RBK.7031.63.2017

IPP.271.10.2017

RZP:IPP.II.10.2017                                                                                  Mrągowo, dnia 24.11.2017r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.) pn.:

„Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrągowo
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych”.

 

I. Zamawiający - Gmina Mrągowo informuje, że w procedurze zamówienia publicznego,
w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 26.10.2017r., w przedmiocie zamówienia „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrągowo
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych”, wybrał ofertę nr 2  złożoną przez PPHU EKO s.c. Roman i Współwłaściciele 11-300 Biskupiec ul. Myśliwska 2 i za kwotę 356.752,08 zł. Wybrana Oferta  spełnia wszystkie wymagania ustawowe, warunki Zamawiającego określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzymała największą liczbę punktów zgodnie z art.91 ust.1 Prawa zamówień publicznych tj. została oceniona jako najkorzystniejsza w bilansie przyjętych kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków udziału.

 

II. Zamawiający informuje, że wpłynęły 4 oferty:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Oferenta

Liczba pkt.w kryterium
Cena(60 pkt.)

Liczba pkt. w kryterium Czas realizacji reklamacji dot. odbioru odpadów (20 pkt.)

Liczba pkt. w kryterium
Termin Płatności

(20 pkt.)

 

Suma

1.

Konsorcjum Firm:

Remondis Olsztyn Sp.z o.o.Sp.K.-Lider ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn

Remondis Mrągowo Sp.z o.o. –Partner ul. Lubelska 5, 11-700 Mrągowo

48,73

20,00

   20,00

  88,73

2.

PPHU EKO s.c. Roman i Współwłaściciele

11-300 Biskupiec ul. Myśliwska 2 i

 60,00

20,00

  20,00

 100,00

3.

Zakład Usług Komunalnych  Piotr Lubowidzki

11-700 Mrągowo ul. Młodkowskiego 2A

 44,97

20,00

  20,00

  84,97

4.

KOMA Sp.z o.o. Sp. K.

19-300 Ełk Sikorskiego 19c

48,21

0,00

  20,00

  68,21

Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2) PZP umowa ws. zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wysłania niniejszego zawiadomienia.

Do wiadomości:

 

1. Oferent Konsorcjum Firm:

Remondis Olsztyn Sp.z o.o. Sp.K.-Lider ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn

Remondis Mrągowo Sp. z o.o. –Partner ul. Lubelska 5, 11-700 Mrągowo

2. Oferent- PPHU EKO s.c. Roman i Współwłaściciele 11-300 Biskupiec ul. Myśliwska 2 i

3. Oferent- Zakład Usług Komunalnych  Piotr Lubowidzki 11-700 Mrągowo ul. Młodkowskiego 2A

4. Oferent - KOMA Sp.z o.o. Sp.K.

19-300 Ełk .Sikorskiego 19c

3. tablica ogłoszeń w/m. wywieszono do publ. wiad. dnia 24.11.2017r.

4. bip.gminamragowo.net 24.11.2017r.

5. a/a

WÓJT GMINY MRĄGOWO

(…) JERZY KRASIŃSKI

BM


Mrągowo, dnia 03.11.2017 r.

RBK.7031.63.2017

IPP.271.10.2017

RZP.IPP.II.10.2017

OGŁOSZENIE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrągowo od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Urząd Gminy w Mrągowie przekazuje poniżej treść wniosków o  wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Treść wniosków/zapytań Wykonawcy:

Pyt. 1

W rozdziale XII SIWZ ust. 4a jest zapis mówiący, że Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa a art.26 ust.3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa a w art.25 ust.l, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa art. 87 ust 2 pkt 3 co powodowało     brak możliwości wybrania oferty złożonej przez    wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Prosimy o zmianę powyższego zapisu poprzez uwzględnienie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Pzp co do okoliczności pozwalających zatrzymać wadium, tj.: Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art, 26 ust. 3 i 3a z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa a w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania ofert złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Nieuwzględnienie obowiązujących przepisów ustawy Pzp uniemożliwia prawidłowe przygotowanie dokumentu gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w Rozdziale XII ust. 4a z:

„Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa a art.26 ust.3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa a w art.25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa art. 87 ust 2 pkt 3 co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej”

na zapisy:

„Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.”

Niniejsze zmiany prowadzą do zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia powodującej konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu nr 607444-N-2017 z dnia
2017-10-26 r.

W powyższym Ogłoszeniu o zamówieniu zmienia się:

Sekcja IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

 zapis:

„Tak

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy) przed terminem złożenia oferty . 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości tj. Dz. U. z 2016 r. poz.359 ze zm. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj. Bank Millenium SA Mrągowo nr konta: 29 1160 2202 0000 0000 6193 6140 z dopiskiem : „Wadium – Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrągowo od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych” w terminie do 06.11.2017r. do godziny 10.00. 4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto Zamawiającego. 6. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie odrzucony z przedmiotowego postępowania. 7. Zgodnie z art.46 ust. 1. Pzp Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust.4a. 1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 2.Zamawiajacy zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 3.Zamawiajacy żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 4.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej z przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 4a.Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa a art.26 ust.3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa a w art.25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa art. 87 ust 2 pkt 3 co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”

na:

„Tak

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy) przed terminem złożenia oferty . 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości tj. Dz. U. z 2016 r. poz.359 ze zm. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj. Bank Millenium SA Mrągowo nr konta: 29 1160 2202 0000 0000 6193 6140 z dopiskiem : „Wadium – Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrągowo od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych” w terminie do 06.11.2017r. do godziny 10.00. 4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto Zamawiającego. 6. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie odrzucony z przedmiotowego postępowania. 7. Zgodnie z art.46 ust. 1. Pzp Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust.4a. 1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 2.Zamawiajacy zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 3.Zamawiajacy żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 4.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej z przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”

Pyt. 2

W rozdziale II SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA jest zapis mówiący, że obowiązkowa zbiórka bioodpadów (odpadów kuchennych) na terenie wiejskiej gminy Mrągowo może nie mieć uzasadnienia, jednakże Zamawiający zastrzega sobie odbiór bioodpadów „u źródła" z częstotliwością raz na tydzień. Szacowana ilość bioodpadów to 10 Mg/rok.

Ponadto Wykonawca na zlecenie Zamawiającego wyposaży, wskazane przez Zamawiającego, tereny Gminy Mrągowo w pojemniki do selektywnej zbiórki bioodpadów o pojemności 1,1 m3 lub 1,5 m3 w ilości 4 szt. Pojemniki podstawione przez Wykonawcę muszą odpowiadać kolorystyce i przeznaczeniu odbieranej frakcji odpadów.

Powyższy zapis jest nieprecyzyjny. Mamy świadomość, iż na obecnym etapie Zamawiający nie posiada wiedzy o rzeczywistej ilości tych odpadów, jednakże w związku z przerzuceniem na Wykonawcę ryzyka związanego z ilością odebranych odpadów (w tym kosztów zagospodarowania odpadów), wnosimy o wyjaśnienie co w przypadku, gdy ilość odpadów kuchennych przekroczy zakładane 10 Mg w skali roku? Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów kuchennych jest wysoki, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w zapisach SIWZ np. poprzez umieszczenie zapisu o dodatkowej opłacie za każdą odebraną i zutylizowaną tonę powyżej 10 ton. Prosimy również o potwierdzenie, że odpady kuchenne będą odbierane tylko z pojemników z zabudowy wielorodzinnej.

Odp. 2

Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru tylko 10 Mg odpadów kuchennych, jeśli zaistnieje potrzeba ich odbioru. Odpady kuchenne będą odbierane z pojemników tylko z zabudowy wielorodzinnej.

Pyt. 3

W rozdziale II SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA jest zapis mówiący, że odpady biodegradowalne, zielone powinny być odbierane nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie od 01 kwietnia do 30 września raz na dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem oraz dodatkowo w miesiącach styczniu i lutym zbierane będą choinki. Prosimy o doprecyzowanie, czy odbiór choinek powinien odbyć się 1 raz w miesiącu styczniu i 1 raz w miesiącu lutym, tj. 2 razy w okresie obowiązywania umowy?

Odp. 3

Odbiór choinek będzie się odbywał 1 raz w miesiącu styczniu i 1 raz w miesiącu lutym.

Pyt. 4

W rozdziale III SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA jest zapis mówiący, że w sytuacji nieruchomości niezamieszkałych usytuowanych w budynkach mieszkalno-usługowych, dopuszcza się korzystanie z pojemników na odpady zmieszane ustawionych dla nieruchomości zamieszkałych.

Częstotliwość odbioru:

  • co najmniej raz na dwa tygodnie oraz na zgłoszenie Zamawiającego
  • zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mrągowo z częstotliwością podaną przez właściciela nieruchomości w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po uzgodnieniu z Zamawiającym,

Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób zweryfikować w przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, zgodność złożonych deklaracji dotyczących firm oraz mieszkańców?

Prosimy o informację o ilości zgłoszeń Zamawiającego dotyczących dodatkowych odbiorów odpadów komunalnych, poza ustaloną częstotliwością co najmniej raz na dwa tygodnie,

Odp. 4

W  przypadku  nieruchomości niezamieszkałych ( których wykaz Zamawiający udostępnia Wykonawcy) usytuowanych w budynkach mieszkalno-usługowych, dopuszcza się korzystanie z pojemników na odpady zmieszane ustawionych dla nieruchomości zamieszkałych co oznacza, że jeżeli  na tego typu nieruchomościach znajdują się maksymalnie dwa pojemniki, sytuacja nie powinna budzić zastrzeżeń. Każda większa ilość pojemników  powinna być zgłoszona do Zamawiającego w celu zweryfikowania przez niego danych zawartych w deklaracji  dotyczącej nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej o danym numerze porządkowym.

Zamawiający podaje Wykonawcy szczegółowy wykaz nieruchomości niezamieszkałych ze wskazaniem ilości i pojemności pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych. Wskazywane są rówież  nieruchomości ze zwiększoną częstotliwością odbioru odpadów, poza ustaloną, co najmniej raz na dwa tygodnie.

Na podstawie danych z  2017 roku tylko właściciel jednej nieruchomość niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, zadeklarował częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych dwa razy w tygodniu - pojemnik 7m3, jednej nieruchomości w okresie V-X – odbiór co tydzień – pojemniki 240 l. 

W okresie letnim tj. lipiec-sierpień 2017 r.  właściciele 7 nieruchomości niezamieszkałych, prowadzących działalność agroturystyczną, zadeklarowało częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych co tydzień, właściciel 1 nieruchomości niezamieszkałej  (ogrody działkowe) – w okresie V-X zadeklarował odbiór odpadów co tydzień, poj. 1100 l

Pyt. 5

W rozdziale III SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA jest zapis mówiący o częstotliwości odbioru dla żółtego, niebieskiego, zielonego koloru worka lub pojemnika nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie od 01 kwietnia do 30 września raz na dwa tygodnie, lub częściej w szczególnych przypadkach wskazanych przez Zamawiającego.

Prosimy o informacje o ilości zgłoszeń Zamawiającego dotyczących dodatkowych odbiorów odpadów segregowanych, poza ustaloną wyżej częstotliwością.

Odp. 5

Dodatkowy odbiór odpadów segregowanych jak dotychczas dotyczył okresu letniego w miesiącach lipcu-sierpniu 2017 r. , z nieruchomości niezamieszkałych, na których prowadzona jest działalność agroturystyczna, ilość takich nieruchomości wynosiła 3.

Pyt. 6

W rozdziale IV pkt. d) SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA jest zapis mówiący o odbiorze worków ze śmieciami z terenu Gminy Mrągowo - sprzątanie miejscowości przez mieszkańców, akcja „Sprzątanie Świata", nielegalnie pozostawione worki ze śmieciami.

Prosimy o Informację, kiedy Zamawiający planuje przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata"? Ile punktów będzie wyznaczonych na składowanie odpadów zebranych podczas akcji?

Odp. 6.

„Akcje Sprzątania Świata” odbywają się  dwa razy w roku wiosną, w miesiącach kwietniu-maju i jesienią we wrześniu-październiku. Odpady odbierane są  z nieruchomości wskazanych przez zamawiającego tj. szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Mrągowo  w Kosewie, Marcinkowie, Bożem i Szestnie, a także worki z odpadami mogą być zlokalizowane przy nieruchomościach wskazanych przez sołtysów wsi ( tzw. Sprzątanie miejscowości). Na podstawie danych z 2017 roku ilość punktów takiego odbioru to 21.

Pyt. 7

W rozdziale IV SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA jest zapis mówiący, że odbiór odpadów w workach zebranych w akcji „Sprzątania Świata", sprzątania miejscowości, nielegalnie pozostawionych worków z odpadami, z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania, powstałych w wyniku zdarzeń losowych, „dzikie wysypiska" Wykonawca będzie realizował na zgłoszenie Zamawiającego.

Prosimy o podanie ilości zgłoszeń Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.

Odp.7

Zamawiający nie może precyzyjnie określić ilości zgłoszeń w okresie obowiązywania umowy, ponieważ nie jest w wstanie tego przewidzieć. Zamawiający szacuje jedynie ilości odpadów zebranych w „Akcji Sprzątanie Świata”, sprzątania miejscowości, nielegalnie pozostawionych workach z odpadami, z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania, powstałych w wyniku zdarzeń losowych, „dzikie wysypiska”, o czym informuje SIWZ.

Na podstawie danych z 2017 (I-IX) roku ilość tych zgłoszeń wynosiła 21.

Pyt. 8

W rozdziale IV SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA jest zapis mówiący, iż Zamawiający szacuje w całym okresie obowiązywania niniejszego zamówienia następujące ilości odbieranych odpadów:

  • poj 120 I ( świetlice itp.) - 20 szt.
  • poj 1100 I ( cmentarze, plaże wiejskie, boiska itp.) - 90 szt.
  • worki z odpadami zebranymi w czasie akcji „Sprzątanie Świata", sprzątanie miejscowości, placów zabaw, nielegalnie pozostawione worki z odpadami - 75,00 m3
  • dzikie wysypiska odpadów, zdarzenia losowe -17 Mg.

Jednocześnie Wykonawca zostaje zobowiązany do zapewnienia pojemników oraz kontenerów, które zostaną ustawione w ww. miejscach,

Prosimy o doprecyzowanie, czy wskazana w przypadku pojemników 1100 l ilość 90 szt., oznacza ilość łącznie odebranych w skali roku pojemników, czy też oznacza, że Wykonawca ma ustawić 90 szt. pojemników na terenie gminy?

Odp.8

Wskazana ilość 90 szt. pojemników 1100 l oznacza szacowaną łączną ilość tych pojemników do odebrania w skali roku , nie oznacza to, że Wykonawca ma ustawić 90 szt. pojemników na terenie gminy.

Pyt. 9

W rozdziale VII SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE HARMONOGRAMU ust. 2 jest informacja, że w przypadku gdy odbiór odpadów komunalnych przypadnie w dniu ustawowo wolnym od pracy, Wykonawca w harmonogramie uwzględni odbiór odpadów w dniu następującym po dniu ustawowo wolnym od pracy lub w dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy.

Prosimy o zmianę powyższego zapisu poprzez umożliwienie Wykonawcy odbioru odpadów w ciągu 1-2 dni następujących po dniu ustawowo wolnym od pracy lub 1-2 dni poprzedzających dzień ustawowo wolny od pracy.

Odp.9

Zamawiający dokonuje zmiany w rozdziale VII Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia -DOTYCZĄCE HARMONOGRAMU ust. 2 następująco:

„W przypadku gdy odbiór odpadów komunalnych przypadnie w dniu ustawowo wolnym od pracy, Wykonawca w harmonogramie uwzględni odbiór odpadów w ciągu 1-2 dni następujących po dniu ustawowo wolnym od pracy lub w ciągu 1-2 dni poprzedzających dzień ustawowo wolny od pracy.”

Pyt. 10

W rozdziale VII SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE ODBIERANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ust. 8 Wykonawca zostaje zobowiązany do dodatkowego opróżnienia pojemnika poza ustalonym harmonogramem, na zgłoszenie Zamawiającego.

Prosimy o podanie ilości zgłoszeń Zamawiającego dotyczących dodatkowych odbiorów w okresie obowiązywania umowy.

Odp.10

Zamawiający nie może precyzyjnie określić ilości zgłoszeń dotyczących dodatkowych opróżnień pojemników poza ustalonym harmonogramem. Odbiory będą dotyczyć sytuacji wyjątkowych, których Zamawiający nie jest wstanie przewidzieć. Jednakże dodatkowe opróżnienia pojemników mogą dotyczyć tylko zmieszanych odpadów komunalnych, które będą odbierane z pojemników niestandardowych np. 7 m3.

Pyt. 11

W rozdziale VII SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE ODBIERANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ust. 14 jest zapis mówiący, że Wykonawca ma obowiązek dostarczyć odpady zmieszane, odpady zielone do Stacji Przeładunkowej w miejscowości Polska Wieś gm. Mrągowo, wchodzącej w skład Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, w ilości nie większej niż 1600 Mg. W przypadku przekazania większej ilości odpadów zmieszanych, odpadów zielonych do Stacji Przeładunkowej w miejscowości Polska Wieś gm. Mrągowo, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów zagospodarowania odpadów stanowiących nadwyżkę w stosunku do dopuszczalnej wielkości odpadów zagospodarowanych na Stacji Przeładunkowej w miejscowości Polska Wieś gm. Mrągowo.

W §4 ust. 2 pkt 7) projektu umowy, znajduje się zapis analogiczny w stosunku do przedstawionego powyżej zapisu z SIWZ,

Dodatkowo w §7 ust. 15 projektu umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kosztów zagospodarowania przekazanych odpadów na Stację Przeładunkową w miejscowości Polska Wieś gm. Mrągowo, ponad ilości określone w §4 ust. 2 pkt 7). Potrącenie zostanie dokonane z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę za miesiąc, w którym została przekroczona dopuszczalna norma.

Wnosimy o usunięcie z SIWZ oraz z projektu umowy wskazanych powyżej zapisów zobowiązujących Wykonawcę do pokrycia kosztów zagospodarowania odpadów stanowiących nadwyżkę w stosunku do dopuszczalnej ilości odpadów zagospodarowanych na Stacji Przeładunkowej w miejscowości Polska Wieś gm. Mrągowo. Wnosimy również  o usunięcie zapisu mówiącego o potrąceniu z wynagrodzenia Wykonawcy kosztów zagospodarowania przekazanych odpadów na Stację Przeładunkową w Polskiej Wsi, stanowiących nadwyżkę w stosunku do dopuszczalnej wielkości odpadów zagospodarowanych na Stacji Przeładunkowej. Zamawiający w SIWZ wielokrotnie zobowiązuje Wykonawcę do dodatkowych odbiorów, zwiększenia częstotliwości oraz odbiorów na zgłoszenie Zamawiającego, co ma znaczący wpływ na ilość odbieranych odpadów. Jednocześnie przerzuca koszty zagospodarowania na Wykonawcę pomimo, że w związku ze zwiększoną częstotliwością odbiorów będzie pobierał dodatkowe opłaty od firm,

Przedstawione powyżej zapisy SIWZ oraz projektu umowy wzajemnie się wykluczają

1   należy je rozpatrywać w kategorii niedozwolonych klauzul umownych. Konstrukcja wskazana w projekcie umowy nakłada na Wykonawcę obowiązek ponoszenia kosztów zagospodarowania odpadów, stanowiących nadwyżkę w stosunku do dopuszczalnej przez Zamawiającego ilości. W praktyce niniejszy zapis przerzuca ciężar ryzyka gospodarczego na

Wykonawcę i nakłada obowiązek ponoszenia kosztów, których Wykonawca nie jest w stanie wcześniej przewidzieć i za które nie odpowiada. Zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci" oraz uregulowaniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach koszty zagospodarowania odpadów ponosi ich wytwórca, a z całą pewnością, nie wykonawca wyłoniony w przetargu. Ponadto tak ukształtowana umowa narusza generalny podział ryzyk wynikający z prawa zamówień publicznych, przerzucając ryzyko na wykonawcę. W istocie taki stosunek prawny zbliża się charakterem do umowy koncesji na usługi.

Odp.11

Wprowadzenie zapisu ograniczającego ilości oddanych odpadów na Stację Przeładunkową, ma na celu m.in. zapobieżenie dopływu odpadów spoza terenu Gminy Mrągowo. Dotychczas firmy wykonujące usługę w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mrągowo, wykonywały w tym samym okresie również tego typu usługi na terenie gmin ościennych, zatem istniało realne ryzyko, że część tych odpadów może trafić do systemu w ramach odbioru odpadów z terenu Gminy Mrągowo. Odnosząc się do warunku ilościowego zapisanego w przetargu tj. przekazania nie większej ilości odpadów zmieszanych niż przewiduje dopuszczalna norma w poszczególnym okresie na Stację Przeładunkową, jest warunkiem realnym, niewygórowanym, jednocześnie zabezpieczającym interes Zamawiającego. Wprowadzenie zapisu ograniczającego ilości oddanych odpadów na Stację Przeładunkową, zostało wnikliwie przeanalizowanie na podstawie sprawozdań  z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2015  i  2016, w których odebrano odpowiednio następujące ilości zmieszanych odpadów komunalnych 1325,84 i  1460,54 Mg.  Ponadto miesięczne raporty składane przez Wykonawcę, za okres I-IX 2017 r.  zawierają informację o odebranych odpadach zarówno z nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych w ilości  1176,76 Mg.

 W 2016 roku maksymalna ilość odpadów jaką Wykonawca mógł dostarczyć do Stacji Przeładunkowej w miejscowości Polska Wieś w ciągu 12 m-cy określona została na 1500 Mg. Limit ten, określał łączną ilość odpadów zmieszanych oraz odpadów zielonych. Natomiast nowa umowa, przewiduje dostarczenie do Stacji Przeładunkowej w Miejscowości Polska Wieś w ciągu 12 m-cy  1600 Mg . Zamawiający w Specyfikacji zwiększył limit odpadów oddanych do zagospodarowania na Stacji Przeładunkowej w miejscowości Polska Wieś. Jednocześnie oferent przygotowując ofertę powinien tak skalkulować ceny aby zawierała wszystkie koszty w tym potencjalne ryzyko poniesienia kosztów za zagospodarowanie nadwyżki opadów zmieszanych. Zakładana ilość 1600 Mg odebranych zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz z miejsc publiczne na terenie gminy nie powinna być przekroczona. W ilości tej szacowane są wszystkie ( nawet te poza harmonogramem) dodatkowe odbiory odpadów, na tzw. zgłoszenie.

Pyt. 12

Prosimy o podanie ilości odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych w pierwszych III kwartałach 2017 r. w celu oszacowania ryzyka związanego z wprowadzeniem maksymalnej ilości odbieranych odpadów (1600 Mg), gdyż z danych za rok 2016 r. wynika, że na terenie gminy nie były odbierane żadne odpady biodegradowalne.

Odp. 12

Ilość zmieszanych odpadów komunalnych w I-III kwartale 2017 wynosiła  1 176,76 Mg.

Ze sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za I półrocze 2017 roku wynika, że nie były odbierane odpady biodegradowalne.

Pyt. 13

W rozdziale VII SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE TRANSPORTU ODPADÓW KOMUNALNYCH ust. 6 jest zapis mówiący, że Wykonawca nie może odbierać odpadów w niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy. W przypadku, gdy dzień odbioru przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest dzień następujący po lub przed dniem wolnym.

Prosimy o zmianę powyższego zapisu poprzez umożliwienie Wykonawcy odbioru odpadów w ciągu 1-2 dni następujących po dniu ustawowo wolnym od pracy lub 1-2 dni poprzedzających dzień ustawowo wolny od pracy.

Odp. 13

Zamawiający dokonuje zmiany w rozdziale VII Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia -W ZAKRESIE TRANSPORTU ODPADÓW KOMUNALNYCH ust. 6 następująco:

„Wykonawca nie może odbierać odpadów w niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy. W przypadku gdy odbiór odpadów komunalnych przypadnie w dniu ustawowo wolnym od pracy, Wykonawca odbierze odpady w ciągu 1-2 dni następujących po dniu ustawowo wolnym od pracy lub w ciągu 1-2 dni poprzedzających dzień ustawowo wolny od pracy.”

 

 

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmiany wprowadzone modyfikacją SIWZ podczas sporządzania ofert.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

WÓJT GMINY MRĄGOWO

(...)  JERZY KRASIŃSKI

 

 

Ogłoszenie nr 500052895-N-2017 z dnia 03-11-2017 r.
Mrągowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 607444-N-2017
Data: 26/10/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Mrągowo, Krajowy numer identyfikacyjny 51074276400000, ul. ul. Królewiecka  , 11700   Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 897 412 924, e-mail poczta@gminamragowo.pl, faks 897 412 924.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.1.2.
Punkt:
W ogłoszeniu jest: „Tak Informacja na temat wadium 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy) przed terminem złożenia oferty . 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości tj. Dz. U. z 2016 r. poz.359 ze zm. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj. Bank Millenium SA Mrągowo nr konta: 29 1160 2202 0000 0000 6193 6140 z dopiskiem : „Wadium – Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrągowo od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych” w terminie do 06.11.2017r. do godziny 10.00. 4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto Zamawiającego. 6. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie odrzucony z przedmiotowego postępowania. 7. Zgodnie z art.46 ust. 1. Pzp Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust.4a. 1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 2.Zamawiajacy zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 3.Zamawiajacy żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 4.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej z przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 4a.Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa a art.26 ust.3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa a w art.25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa art. 87 ust 2 pkt 3 co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”
W ogłoszeniu powinno być: „Tak Informacja na temat wadium 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy) przed terminem złożenia oferty . 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości tj. Dz. U. z 2016 r. poz.359 ze zm. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj. Bank Millenium SA Mrągowo nr konta: 29 1160 2202 0000 0000 6193 6140 z dopiskiem : „Wadium – Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrągowo od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych” w terminie do 06.11.2017r. do godziny 10.00. 4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto Zamawiającego. 6. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie odrzucony z przedmiotowego postępowania. 7. Zgodnie z art.46 ust. 1. Pzp Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust.4a. 1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 2.Zamawiajacy zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 3.Zamawiajacy żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 4.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej z przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.” ”


Ogłoszenie nr 607444-N-2017 z dnia 2017-10-26 r.
 

Gmina Mrągowo: „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrągowo od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: Postępowanie prowadzi zamawiający.
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mrągowo, krajowy numer identyfikacyjny 51074276400000, ul. ul. Królewiecka  , 11700   Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 897 412 924, e-mail poczta@gminamragowo.pl, faks 897 412 924.
Adres strony internetowej (URL): bip.gminamragowo.net
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.gminamragowo.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć do dnia 06.11.2017r. do godz.10.00 w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędu Gminy Mrągowo 11-700 Mrągowo ul Królewiecka 60a, pokój nr 6 – sekretariat (na parterze ). 2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty Zamawiającemu. 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2017r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy Mrągowo 11-700 Mrągowo ul .Królewiecka 60a w sali posiedzeń / na parterze / pokój nr 1. 4. Oferty , które wpłyną lub zostaną złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. 5.Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrągowo od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych”
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia pn.: „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrągowo od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych” polegające na świadczeniu usług odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Mrągowo w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1289), przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mrągowo, a także innymi przepisami prawa ustawowego i miejscowego. 1.2. Przekazywanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych do Stacji Przeładunkowej w miejscowości Polska Wieś, gm. Mrągowo, wchodzącej w skład Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. 1.3. Przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości, selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku i unieszkodliwienia odpadów w celu ich zagospodarowania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.). 2.Zakres zamówienia obejmuje: 2.1. odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, 2.2. odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 2.3. odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Mrągowo, 2.4. odbiór i transport odpadów zgromadzonych podczas odbywania się imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i innych, 2.5. odbiór i transport odpadów zgromadzonych w koszach ulicznych zlokalizowanych przy przystankach, w kontenerach na cmentarzach, plażach wiejskich i innych miejscach publicznych itp., w miejscach i w liczbie wskazanej przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ , 2.6. odbiór i transport z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania i magazynowania (nielegalne składowiska odpadów, dzikie wysypiska, odpady powstałe w wyniku zdarzeń losowych), 2.7. opróżnienie pojemników służących do gromadzenia zużytych baterii, ustawionych we wskazanych obiektach użyteczności publicznej i oświatowej, 2.8. sprzątanie i uporządkowywanie terenu przystanków autobusowych i wokół przystanku 2.9. osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167), 2.10. dostarczanie worków do selektywnej zbiórki odpadów na frakcje: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady zielone, popioły paleniskowe 2.11. zapewnienie dostatecznej ilości specjalistycznych środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie przedmiotu zamówieni. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90500000-2
90511000-2
90512000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia tj. a) Wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzony przez Wójta Gminy Mrągowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, b) Aktualne zezwolenie Starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady lub zaświadczenie o nadaniu przez Marszałka województwa indywidualnego numeru rejestrowego uwzględniającego transport odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, c) Nadany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska numer rejestrowy umożliwiający zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. d) Aktualne zezwolenie Starosty właściwego ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub w zakresie przetwarzania odpadów.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga od Wykonawcy: a) dysponowanie środkami finansowymi lub zdolnością finansową w wysokości nie mniejszej niż 200 000 zł. b) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300 000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonanych usług Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługę lub usługi odbierania odpadów komunalnych zmieszanych o masie łącznej odebranych odpadów komunalnych co najmniej 1500 Mg/rok każda. b) Potencjału technicznego Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: - posiadanie w zakresie wyposażenia pojazdów umożliwiających odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu nieruchomości posiadają/dysponują: - co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, - co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, - co najmniej jeden pojazd bez funkcji kompaktującej. - jeden samochód z dźwigiem HDS Wszystkie ww. pojazdy powinny być zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne. Ponadto wykonawca zapewni, aby pojazdy były wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju, a także wyposażenie w czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów. Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. Pojazdy powinny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z roku 2013, poz. 122). -posiadanie w zakresie bazy transportowo – magazynowej: Wykonawca obowiązany jest posiadać bazę magazynowo - transportową położoną na terenie administracyjnym Gminy Mrągowo lub Gminy Miasto Mrągowo lub w odległości nie większej niż 60 km od granic Gminy Mrągowo, na terenie do którego posiada tytuł prawny. Baza magazynowo - transportowa powinna spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z roku 2013, poz. 122) i musi być wyposażona w: - miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, - pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, - miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, - legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, - teren bazy magazynowo - transportowej musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym, - miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów na terenie bazy magazynowo– transportowej muszą być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, - miejsca przeznaczone do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, na terenie bazy magazynowo – transportowej, muszą być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, - urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed transportem do miejsc przetwarzania, - na terenie bazy magazynowo – transportowej powinien znajdować się również punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów. Wykonawca w terminie 5 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających prawo dysponowania gruntem pod bazę magazynowo – transportową. c) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.1.Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy. 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. 1.2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. 1.3. Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; -Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. - Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 3. W przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art 22a ustawy, dokumenty wymienione w pkt. 1 przedmiotowy dokument należy złożyć także w odniesieniu do tych podmiotów, 4.W przypadku wskazania przez Wykonawcę (w formie odrębnego oświadczenia) dostępności oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt 1, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 5.W przypadku wskazania przez Wykonawcę (w formie odrębnego oświadczenia zawierającego min. sygnatury postępowań, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane) dostępności oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt. 1, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności , o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.1. Wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzony przez Wójta Gminy Mrągowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 1.2. Aktualne zezwolenie Starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady lub zaświadczenie o nadaniu przez Marszałka województwa indywidualnego numeru rejestrowego uwzględniającego transport odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, 1.3. Nadany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska numer rejestrowy umożliwiający zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 1.4. Aktualne zezwolenie Starosty właściwego ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub w zakresie przetwarzania odpadów. 1.5. Wykaz wykonanych/wykonanej co najmniej 1 usługi, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługę lub usługi odbierania odpadów komunalnych zmieszanych o masie łącznej odebranych odpadów komunalnych co najmniej 1500 Mg/rok każda w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ), oraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Pod pojęciem głównych usług Zamawiający rozumie usługi polegające na odbieraniu odpadów komunalnych. Uwaga: Doświadczenie powinno być potwierdzone dowodami, z których wynika odpowiednio, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane z należytą starannością i rzetelnością ( referencje, rekomendacje). Na potwierdzenie powyższego, należy także załączyć dokumenty potwierdzające odbiór odpadów komunalnych, np. sprawozdanie M-09 o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów. 1.6. Wykaz posiadanego sprzętu/ pojazdów dostępnych Wykonawcy usługi w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 9 do SIWZ umożliwiających odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu nieruchomości tj. posiadają/dysponują: - co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, - co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, - co najmniej jeden pojazd bez funkcji kompaktującej. - jeden samochód z dźwigiem HDS Wszystkie ww. pojazdy powinny być zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne. Ponadto wykonawca zapewni, aby pojazdy były wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju, a także wyposażenie w czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów. Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. Pojazdy powinny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z roku 2013, poz. 122). 1.7. Potwierdzenie posiadania w zakresie bazy transportowo – magazynowej: Wykonawca obowiązany jest posiadać bazę magazynowo - transportową położoną na terenie administracyjnym Gminy Mrągowo lub Gminy Miasto Mrągowo lub w odległości nie większej niż 60 km od granic Gminy Mrągowo, na terenie do którego posiada tytuł prawny. Baza magazynowo - transportowa powinna spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z roku 2013, poz. 122) i musi być wyposażona w: - miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, - pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, - miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, - legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, - teren bazy magazynowo - transportowej musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym, - miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów na terenie bazy magazynowo– transportowej muszą być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, - miejsca przeznaczone do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, na terenie bazy magazynowo – transportowej, muszą być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, - urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed transportem do miejsc przetwarzania, - na terenie bazy magazynowo – transportowej powinien znajdować się również punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów. Wykonawca w terminie 5 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających prawo dysponowania gruntem pod bazę magazynowo – transportową. 1.8. Informację banku lub spółdzielczej kasy rozliczeniowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w wysokości nie mniejszej niż 200.000 zł. 1.9. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300.00 zł. 2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w ppkt. 1.5.,1.9. zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 4. W przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art 22a ustawy, dokumenty wymienione w pkt. 1 przedmiotowy dokument należy złożyć także w odniesieniu do tych podmiotów, 5.W przypadku wskazania przez Wykonawcę (w formie odrębnego oświadczenia) dostępności oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt.1, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 6.W przypadku wskazania przez Wykonawcę (w formie odrębnego oświadczenia zawierającego min. sygnatury postępowań, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane) dostępności oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt. 1, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności , o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu wykazania nie podleganiu wykluczeniu Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego Informacji z otwarcia ofert z wykazem złożonych ofert, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy PZP, przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór oświadczenia wg wzoru na załączniku nr 5 do SIWZ. W przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy) przed terminem złożenia oferty . 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości tj. Dz. U. z 2016 r. poz.359 ze zm. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj. Bank Millenium SA Mrągowo nr konta: 29 1160 2202 0000 0000 6193 6140 z dopiskiem : „Wadium – Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrągowo od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych” w terminie do 06.11.2017r. do godziny 10.00. 4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto Zamawiającego. 6. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie odrzucony z przedmiotowego postępowania. 7. Zgodnie z art.46 ust. 1. Pzp Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust.4a. 1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 2.Zamawiajacy zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 3.Zamawiajacy żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 4.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej z przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 4a.Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa a art.26 ust.3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa a w art.25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa art. 87 ust 2 pkt 3 co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktury 20,00
czas realizacji reklamacji dot. odbioru odpadów 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający określa warunki umowy na realizację zamówienia w niniejszym postępowaniu w Projekcie Umowy, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. 2. Przewiduje się zmiany w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących zakresach: 1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: - zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) 2) dostosowania zapisów umownych do zmian przepisów prawa, które nastąpią po dacie zawarcia umowy, w tym aktów prawa miejscowego, 3) wydłużenia okresu realizacji zamówienia maksymalnie o 30 dni w przypadku nie zawarcia do dnia 31.12.2018 r. umowy z nowym wykonawcą, wybranym zgodnie z przepisami prawa; 4) zmiany harmonogramu i częstotliwości odbioru odpadów komunalnych w przypadku wystąpienia wyjątkowo trudnych warunków atmosferycznych, np. w postaci obfitych opadów śniegu, 5) wystąpienia konieczności zmiany osób po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe, lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy lub Zamawiającego) przy pomocy, których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności zgodnie z art.144 ustawy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 

 
 
 
 
 

Załączniki: