Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Marcin Banach

„Przebudowa drogi gminnej nr.169032N położonej na dz.nr.374/3 obr. Ruska Wieś, Gmina Mrągowo”

Numer zamówienia: IPP.271/ 11 /2019 RZP: I.10.2019 RBK.7226.2.62.2019

Status: Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Mrągowo 11-700 Mrągowo ul Królewiecka 60a, pokój nr 6 – sekretariat (na parterze ) lub przesłać pocztą - liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego na adres : Urząd Gminy Mrągowo 11-700 Mrągowo ul. Królewiecka 60a.

TED/UZP: 596801-N-2019 z dnia 2019-09-12 r.

Przedmiotem zamówienia jest:

ZAMAWIAJĄCY Gmina Mrągowo

Reprezentowana przez Wójta Gminy Mrągowo 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A Tel/fax.89/741-29-24 Regon: 510742764 NIP 7422114037

e-mail:poczta@gminamragowo.pl,  bip.gminamragowo.net

 

Znak:IPP.271/ 11 /2019

RZP: I.10.2019         

RBK.7226.2.62.2019                                                                                                     Mrągowo, dnia 17.09.2019 r.  

 

UWAGA !

Dotyczy postępowania  zamówienia publicznego na zadanie „Przebudowa  drogi gminnej nr.169032N położonej na dz.nr.374/3 obr. Ruska Wieś, Gmina Mrągowo”

 

      W związku z podpisaną przez Zamawiającego  umową na dofinansowanie zadania będącego przedmiotem zamówienia z Funduszu Dróg Samorządowych na 2019r., Zamawiający wprowadza zmianę zapisu dotyczącego nazwy zadania w treści SIWZ w brzmieniu:

 

1.Strona tytułowa SIWZ:

 „Przebudowa  drogi gminnej nr 169032N położonej na dz.nr.374/3 obr. Ruska Wieś, Gmina Mrągowo” w ramach dofinansowania z  dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych  na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995r.

o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz.U. z 2017r. poz.1161),

otrzymuje brzmienie:

„Przebudowa  drogi gminnej nr.169032N położonej na dz.nr.374/3 obr. Ruska Wieś, Gmina Mrągowo” w ramach dofinansowania z  Funduszu Dróg Samorządowych na 2019r.

 

2. Dz.III pkt 1 SIWZ OPIS PRZEDMITU ZAMÓWIENIA

1.PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA jest wykonanie zamówienia pn.

„Przebudowa  drogi gminnej nr 169032Npołożonej na dz.nr.374/3 obr. Ruska Wieś, Gmina Mrągowo”w ramach dofinansowania z  dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych  na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz.U. z 2017r. poz.1161).

otrzymuje brzmienie:

„Przebudowa  drogi gminnej nr.169032N położonej na dz.nr.374/3 obr. Ruska Wieś, Gmina Mrągowo” w ramach dofinansowania z  Funduszu Dróg Samorządowych na 2019r.

                                                                                                 WÓJT GMINY MRĄGOWO

 

(…)  PIOTR PIERCEWICZ