Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Marcin Banach

„Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 169038N położonej na działce nr 244/1 obr. Muntowo w miejscowości Wola Muntowska - Etap I” w ramach dofinansowania z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz.U. z 2017r. poz.1161) Umowa Nr 22/IG.I/19 z dnia 29.04.2019r.

Numer zamówienia: Znak:IPP.271/ 09 /2019 RZP: I.08.2019 RBK.7226.2.462019

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Ofertę należy złożyć do dnia 19.07.2019r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Mrągowo 11-700 Mrągowo ul Królewiecka 60a, pokój nr 6 – sekretariat (na parterze ) lub przesłać pocztą - liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego na adres : Urząd Gminy Mrągowo 11-700 Mrągowo ul. Królewiecka 60a.

TED/UZP: 569122-N-2019 z dnia 2019-07-04 r.