Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomienia

Ogłoszono przez Marcin Banach

RBK.6220.5.2021 Mrągowo, dn.22.02.2021 r. ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

RBK.6220.5.2021

Mrągowo, dn.22.02.2021 r.

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 30 i 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r, poz. 247)

podaję do publicznej wiadomości

że, w związku ze złożeniem przez SUNBARK Sp. z o.o. z siedzibą Aleja Jerzego Waszyngtona 116/56, 04-074 Warszawa wniosku z dnia 30.11.2020 r. (data wpływu 03.02.2021 r.) wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 5 MWp w miejscowości Probark, gmina Mrągowo przystąpiono do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww przedsięwzięcia.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Mrągowo. Organami administracji właściwymi do wydania opinii oraz dokonania uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Dyrektor Zarządu Zlewni w Olsztynie.

Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte na wniosek inwestora w dniu 22.02.2021 r.

Planowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, na realizację których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ww. ustawy postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania oraz wszystkich zainteresowanych, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A, pokój nr 9 w godzinach pracy urzędu oraz o możliwości wniesienia uwag i wniosków w terminie 30 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości pisemnie na adres Organu prowadzącego sprawę.

Niniejsze zawiadomienie zostaje umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo bip.gminamragowo.net, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Królewiecka 60 A, 11-700 Mrągowo, a także na tablicy ogłoszeń sołectwa właściwego dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z up. WÓJTA

mgr inż. Adriana Rokosz

Z-CA WÓJTA GMINY

Załączniki: