Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia na sprzedaż, dzierżawę nieruchomości.

Ogłoszono przez Justyna Bahr

WÓJT GMINY MRĄGOWO Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym do adaptacji, budynkiem gospodarczym i garażem z magazynem, stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 407/3 o pow. 0,0849ha położonej w obrębie Marcinkowo zapisanej w KW Nr OL1M/00011284/5.

 

RBK.6840.17.18/19                                                                                                                                                  Mrągowo, dnia 10.06.2019r.

 

WÓJT GMINY MRĄGOWO

Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym do adaptacji, budynkiem gospodarczym i garażem z magazynem, stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 407/3 o pow. 0,0849ha położonej w obrębie Marcinkowo zapisanej w KW Nr OL1M/00011284/5.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 209.000,00zł ( słownie: dwieście dziewięć tysięcy złotych) podatek VAT zwolniony.
Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 20.900,00zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset złotych ).

Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 411/6 o pow. 0,1500ha położonej w obrębie Marcinkowo zapisanej w KW Nr OL1M/00021391/1.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 97.800,00zł ( słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych) nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.
Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 9.780,00zł ( słownie: dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych ).

Nieruchomości nie są obciążone ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do nich postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia przez gminę. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości w tym także za nie ujawniony w Zasobie Geodezyjnym Starostwa Powiatowego przebieg podziemnych mediów.

Dla działek nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrągowo’’, działki znajdują się w strefie IVA Podmiejskiej o funkcji obszaru: mieszkalnictwo, produkcja, usługi.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2019 roku włącznie, na rachunek Urzędu Gminy w Mrągowie w Banku Millennium Oddział Mrągowo nr 29116022020000000061936140 lub w kasie Urzędu pok. Nr 15 do godz.14.00.

Za dokonanie wpłaty uważa się:
1. przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty w kasie Urzędu,
2. przy obrocie bezgotówkowym – dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 18 lipca 2019 roku w Urzędzie Gminy w Mrągowie przy ul. Królewieckiej nr 60A, w sali Nr 10, od godziny 11.00.
Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Koszty związane z przeniesieniem własności ( akt notarialny i opłaty sądowe) ponosi nabywca.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójtowi Gminy Mrągowo przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat RBK Urzędu Gminy w Mrągowie pok. Nr 10, tel. 89 741-29-24 wew. 207 (e-mail: dorota.jadach@gminamragowo.pl).

Niniejsze ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mrągowie, w prasie, w sołectwie oraz w bip.gminamragowo.net w okresie od 10 czerwca 2019r. do 18 lipca 2019r.

 

Załączniki: