w sprawie: powoływania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Akty prawne
Wersja z dnia

w sprawie: powoływania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

  • Numer aktu 100/11
  • Rodzaj aktu Zarządzenia
  • Data podjęcia
  • Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  • Status Nieobowiązujący
  • Utracił moc przez 112/15

Informacje dodatkowe:

Zarządzam, co następuje:
 
§ 1.

Powołuję Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ofiar przemocy w rodzinie, zwany dalej „Zespołem”.
§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:

1. Małgorzata Koniecka – p.o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie
2. Ewa Piaskowska - starszy pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie
3. Patrycja Blecharska - pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie
4. Dorota Przyborowska - podinspektor ds.przemocy w rodzinie i ofiar przemocy w rodzinie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie
5. Halina Całka - koordynator Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mrągowie
6. Grzegorz Barszcz - policjant, dzielnicowy Gminy Mrągowo w Komendzie Powiatowej Policji w Mrągowie
7. Beata Daniłowska – pielęgniarka środowiskowo – rodzinna i członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mrągowie
8. Anna Bogdanowicz – pedagog szkolny w Zespole Szkół w Marcinkowie
9. Bożena Szumska – starszy kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Mrągowie.
§ 3.

Zadaniem Zespołu są działania określone w ustawie z dnia 10 czerwca 2010r. O zmianie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2010r. Nr 125, poz.842):

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, integrowanie i koordynowanie działań podmiotów na rzecz pomocy ofiarom przemocy i przeciwdziałaniu temu zjawisku.
§ 4.

1. Zespół działa w oparciu o Procedury powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, stanowiące treść Uchwały Rady Gminy w Mrągowie
Nr VII/66/11, z dnia 20 czerwca 2011r.(Dz. U. WM. Nr 88, poz.1536)
2. Warunki techniczno-organizacyjne funkcjonowania Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie.
§ 5.

Termin pierwszego posiedzenia Zespołu odbędzie się nie później niż w 30 dni od podpisania
zarządzenia.
§ 6.

1. Przewodniczący Zespołu jest wybierany na pierwszym posiedzeniu, spośród jego członków.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy kierowanie pracami Zespołu, w tym:
1) okresowe zwoływanie i prowadzenie spotkań Zespołu.
§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mrągowie.
§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Załączniki