w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Akty prawne
Wersja z dnia

w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

  • Numer aktu 112/15
  • Rodzaj aktu Zarządzenia
  • Data podjęcia
  • Data wejścia w życie 2015-07-30
  • Status Obowiązujący
  • Traci moc 100/11 , 357/13 , 369/14 , 418/14 , 57/15 , 93/15

Informacje dodatkowe:


Zarządzam, co następuje:

§ 1.
Powołuję Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ofiar przemocy w rodzinie, zwany dalej „Zespołem".
§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1. Elżbieta Mierczak - p.o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie
2. Tatiana Walijewska - Kierownik Działu Pomocy Społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie.
3. Małgorzata Dobrowolska-Rydel - pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie
4. Halina Całka - pełnomocnik Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mrągowie
5. Łukasz Banaś - policjant, dzielnicowy Gminy Mrągowo w Komendzie Powiatowej Policji w Mrągowie
6. Beata Daniłowska - pielęgniarka środowiskowo - rodzinna
7. Teresa Jachimowicz - dyrektor Zespołu Szkół w Szestnie
8. Mariusz Lemanek - kurator zawodowy ds. Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Mrągowie.
9. Iwona Krywiczanin - prezes Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie"Synapsa" w Mrągowie

§ 3.


1. Zespół działa w oparciu o Procedury powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, stanowiące treść Uchwały Rady Gminy w Mrągowie Nr VII/66/ll, z dnia 20 czerwca 2011r.(Dz. U. WM. Nr 885 poz.1536)
2. Warunki techniczno-organizacyjne funkcjonowania Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie.
§ 4.
1. Przewodniczący Zespołu jest wybierany na pierwszym posiedzeniu, spośród jego członków.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy kierowanie pracami Zespołu, w tym:
1) okresowe zwoływanie i prowadzenie spotkań Zespołu.
§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.
§ 6.

Tracą moc zarządzenia : Nr 100/11 z dnia 01.09.2011 r., Nr 357/13 z dnia 09.12.2013 r., Nr 369/14 z dnia 03.01.2014 r., Nr 418/14 z dnia 27.05.2014 r., Nr 93/15 z dnia 28.05.2015 r., Nr 57/15 z dnia 17.02.2015 r.
§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński