w sprawie: ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Mrągowo

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Akty prawne
Wersja z dnia

w sprawie: ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Mrągowo

  • Numer aktu 10/10
  • Rodzaj aktu Zarządzenia
  • Data podjęcia
  • Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  • Status Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

§ 1
  1. Ustala się stawkę czynszu dzierżawnego następująco:
 

A.     Grunty rolne pod uprawy rolne powyżej 10 arów

rodzaj gruntu

stawka czynszu za 1 ar powierzchni w zł

okres płatności

kl. I

3, 31 zł/1 ar

Rocznie

kl. II

3, 21 zł/1 ar

Rocznie

kl. III

3, 08 zł/1 ar

Rocznie

kl. IV

2, 96 zł/1 ar

Rocznie

kl. V

2, 49 zł/1 ar

Rocznie

kl. VI

1, 41 zł/1 ar

Rocznie
 

B.     Działki przeznaczone:

na cele:
netto zł
VAT 22%

brutto zł/1 ar

uprawy jednoroczne, grunt
o powierzchni nie przekraczającej 10 arów

 10,39
2,29
      12,68 rocznie
Rekreacyjne
146,34
32,19
    178,53 rocznie
pod garaże
 60,99
13,42
     74,41 miesięcznie

składowe, szopki, czynsz nie mniej niż 20,00 zł brutto

 
 
   8,52
 1,87
     10,39 rocznie

handlowe, usługowe, rzemieślnicze, magazynowe, związane z działalnością gospodarczą

14,42
 3,17
    17,59 miesięcznie
dojazd do działki
40,31
 8,87
    49,18 rocznie
 

na cele:

netto zł

VAT

22%

Brutto zł/1m2

Pod działalność gosp.

      6,05

   1,33

     7,38 miesięcznie

 
 

C.     Ustala się miesięczne stawki czynszu dzierżawnego za 1m2 gruntu nie zabudowanego, stanowiącego własność komunalną Gminy Mrągowo, przeznaczonego na postawienie tablicy reklamowej jedno – lub dwustronnej
o powierzchni:

pow. tablicy

netto zł

VAT 22%

brutto zł

do 1,00 m2
17,72
3,90
21,62
do 1,50 m2
23,65
5,20
28,85
do 2,00 m2
29,54
6,50
36,04
do 4,00 m2
35,47
7,80
43,27
powyżej 4,00 m2
47,28
10,40
57,68
 

D.    Ustala się miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego za umieszczenie tablicy reklamowej w przestrzeni w celach artystycznych, reklamowych i promocyjnych w wysokości 35,47 zł za m2 powierzchni tablicy powiększone o podatek VAT 22%.

 

§ 2

Stawki czynszu dzierżawnego podlegają podwyższeniu, co roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS za rok ubiegły ustalony wg wskaźnika za I - III kwartały roku bieżącego w stosunku do wskaźnika I – III kwartału roku ubiegłego podany na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ogłoszony w Monitorze Polskim.

 

§ 3

Stawki czynszu dzierżawnego obowiązujące w umowach dzierżawy, zawartych przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia, podlegają podwyższeniu zgodnie z zapisami umów, tj., co roku w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia wydzierżawiającego,
o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS za rok ubiegły ustalony wg wskaźnika za I - III kwartały roku bieżącego w stosunku do wskaźnika
I – III
kwartału roku ubiegłego podany na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ogłoszony w Monitorze Polskim.

 

§ 4

Wymienione w § 1 stawki czynszu dzierżawnego obejmują teren całej gminy.

 

§ 5

Dla emerytów i rencistów, których źródłem utrzymania jest emerytura lub renta, stawki czynszu wymienione w § 1 ust. 1 pkt. A i B – obniża się o 50 %.

 

§ 6

Traci moc zarządzenie nr 266/2009 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 20 listopada 2009r.,
w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące mienie komunalne gminy Mrągowo. Stawki czynszu określone tym zarządzeniem obowiązują do czasu rozwiązania umów zawartych na czas określony z upływem terminu, na który zostały zawarte.

 
 
 

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

 

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 
 
 

                                                                                                          Wójt Gminy Mrągowo

 
                                                                                                              Jerzy Krasiński

Załączniki

Załączniki