zmieniająca Uchwałę Nr XXV/214/09 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Akty prawne
Wersja z dnia

zmieniająca Uchwałę Nr XXV/214/09 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe

  • Numer aktu XXVIII/229/09
  • Rodzaj aktu Uchwały
  • Data podjęcia
  • Data wejścia w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo
  • Status Nieobowiązujący
  • Utracił moc przez X/81/15
  • Zmienia XXV/214/09

Informacje dodatkowe:

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/214/09 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe (Dziennik Urzędowy Województwa
Warmińsko-Mazurskiego Nr 78, poz. 1300) wprowadza się następującą zmianę:

- w załączniku do Uchwały – zasady zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe: zasiłki okresowe w § 2 ust 2. tabela ustalająca wysokość podlegająca zwrotowi części kwoty zasiłku okresowego, zasiłku celowego oraz części wydatków poniesionych na pomoc rzeczową otrzymuje brzmienie następujące:
  Wysokość zwrotu wydatków
określono w  %
% dochodu osoby lub rodziny wg. kryterium
ustalonego zgodnie z art.8 ust.1 Ustawy o pomocy społecznej
osoby samotnie
gospodarujące
osoby w rodzinie
Powyżej 100 do 150 50 60
Powyżej 150do 200 70 80
Powyżej 200 100 100
    
         

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.


                                Przewodniczący Rady Gminy
                                
                                Sławomir OlenderUzasadnienie
do uchwały Nr XXVIII/229/09
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 25 czerwca 2009r.

zmieniającej Uchwałę Nr XXV/214/09 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe.

W Uchwale Rady Gminy w sprawie jak wyżej wkradł się błąd określający:

Wysokość najniższego progu dochodu, przekroczenie, którego powoduje obowiązek zwrotu wydatków świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i celowe.
W tabeli, której Wojewoda Warmińsko – Mazurski zakwestionował został podany próg odpowiadający kwocie 100% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Zapis taki powoduje, że osoby, których dochody odpowiadające kwocie 477 zł na osobę w rodzinie w gospodarstwach jednoosobowych i 351 zł
w gospodarstwach wieloosobowych byliby zobowiązani do zwrotu części kwoty świadczenia pomocy społecznej, gdy tymczasem ustawa o pomocy społecznej przewiduje żądania obowiązku zwrotu, ale tylko, gdy dochód przekracza kwoty określone w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.
Dlatego Wojewoda Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 20 maja 2009r. stwierdził nieważność Uchwały Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 kwietnia 2009r. Nr XXV/214/09 części dotyczącej sformułowania „od stu”, wobec powyższego proponuję zmienić Uchwałę dostosowując ją do wymogów przepisów ustawy o pomocy społecznej.


                                    Wójt Gminy Mrągowo

                                          Jerzy Krasiński