Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Marcin Banach

Uchwała nr XXIX/214/20 Rady Gminy Mrągowo z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Mrągowskiego na realizację zadania „Budowa chodnika na terenie Gminy Mrągowo, położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1616N w miejscowości Budziska”

Numer aktu: XXIX/214/20

Rodzaj aktu: Uchwały

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Traci moc: XXVIII/210/20

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr XXIX/214/20

Rady Gminy Mrągowo

z dnia 28 sierpnia 2020r.

 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Mrągowskiego na realizację zadania "Budowa chodnika na terenie Gminy Mrągowo, położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1616N w miejscowości Budziska".

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz z art. 220 ust. 1 i art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

 

§ 1

Udziela się pomocy rzeczowej Powiatowi Mrągowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa chodnika na terenie Gminy Mrągowo, położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1616N w miejscowości Budziska".

§ 2

Formy pomocy, szczegółowe zasady przekazania i rozliczenia pomocy rzeczowej zostaną określone w umowie o udzieleniu pomocy rzeczowej”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mrągowo.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXVIII/210/20 Rady Gminy Mrągowo z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji rzeczowej dla Powiatu Mrągowskiego na realizację zadania "Wykonanie chodnika o długości 211 mb na terenie Gminy Mrągowo, położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1616N w miejscowości Budziska".

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szarek

Załączniki: