Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Marcin Banach

Uchwała nr XXIX/213/20 Rady Gminy Mrągowo z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kiersztanowo, Gmina Mrągowo

Numer aktu: XXIX/213/20

Rodzaj aktu: Uchwały

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

UCHWAŁA NR XXIX/213/20

Rady Gminy Mrągowo

z dnia 28 sierpnia 2020r.

 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kiersztanowo, gmina Mrągowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 14 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.)

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1.

Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kiersztanowo, gmina Mrągowo uchwalonego Uchwałą Nr XVIII/135/08 Rady Gminy Mrągowo z dnia 02 czerwca 2008r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 115 z dnia 25 lipca 2008r. poz. 1927.

§ 2.

Granice obszaru objętego zmianą planu przedstawia załącznik graficzny stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mrągowo.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Mrągowo.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szarek


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIX/213/20 Rady Gminy Mrągowo z dnia 28 sierpnia 2020r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kiersztanowo, gmina Mrągowo

Obszar wskazany w niniejszej uchwale objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kiersztanowo, gmina Mrągowo uchwalonego Uchwałą Nr XVIII/135/08 Rady Gminy Mrągowo z dnia 02 czerwca 2008r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 115 z dnia 25 lipca 2008r. poz. 1927.

Właściciele działek nr: 173/17 i 173/12 obręb geodezyjny Kiersztanowo, gmina Mrągowo wystąpili o zmianę wyżej wymienionego planu. Wnioskowana zmiana planu ma polegać na: wprowadzeniu na działce nr 173/17 funkcji zabudowy mieszkaniowej, jako kontynuacja terenów sąsiednich (107MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) oraz na zmianie przebiegu granicy nieprzekraczalnej linii zabudowy na działce nr 173/12, ze względu na ograniczenia zabudowy z powodu istniejącej linii elektroenergetycznej.

Wójt Gminy Mrągowo

Piotr Piercewicz

Załączniki: