w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szestno

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Akty prawne
Wersja z dnia

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szestno

 • Numer aktu XXV/209/09
 • Rodzaj aktu Uchwały
 • Data podjęcia
 • Data wejścia w życie 2009-04-22
 • Status Nieobowiązujący
 • Utracił moc przez VIII/87/11

Informacje dodatkowe:

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Szestno na lata 2009 – 2015 przyjęty Uchwałą Nr 1/09 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Szestno z dnia 22 marca 2009r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mrągowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                        Sławomir Olender

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XXV/209/09

Rady Gminy Mrągowo

z dnia 22 kwietnia 2009r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ODNOWY

MIEJSCOWOŚCI SZESTNO

 

 

 

 

Gmina Mrągowo

Powiat Mrągowski

Województwo Warmińsko - Mazurskie

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:

 

 

1.Opis stanu istniejącego i opis kierunku rozwoju

 

1.1 Zarys historyczny i charakterystyka wsi

1.2 Zasoby miejscowości Szestno

1.3 Ocena mocnych i słabych stron wsi

1.4 Analiza zasobów miejscowości Szestno- wizja rozwoju wsi

 

 1. Opis planowanego przedsięwzięcia oraz kosztorys

   

2.1 Położenie chodników i parkingów w Szestnie

2.2 Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku remizy strażackiej

2.3 Budowa placu zabaw dla dzieci

2.4 Modernizacja boiska

2.5 Budowa sali gimnastycznej

 

3. Harmonogram wdrażania planu

1.Opis stanu istniejącego i opis kierunku rozwoju:

 

 

  1.1 Zarys historyczny i charakterystyka wsi.

 

 

Szestno jest wsią położoną w powiecie mrągowskim w gminie Mrągowo.

We wsi znajduje się późnogotycki kościół, ruiny gotyckiego zamku krzyżackiego oraz

XIX-wieczny budynek (dziś zajazd) na fundamentach największego w państwie krzyżackim

młyna wodnego.

W pierwszej połowie XIV w. Krzyżacy wznieśli tu najprawdopodobniej drewniany zamek, który został spalony przez Litwinów w roku 1371. Przy pierwszym zamku istniała już osada handlowa i folwark krzyżacki. Na miejscu spalonego wybudowany został zamek murowany. Jego wygląd nie jest znany. Jego układ funkcjonalny odtworzono na podstawie badań archeologicznych.

W latach 1401-1525 rezydowali w nim prokuratorzy krzyżaccy podlegający komturom bałgijskim, a także okresowo ryńskim. Przy odbudowanym zamku funkcjonował folwark zakonny, a w roku 1401 komtur Urlich Von Jungingen lokował tu wieś czynszową na 40 włókach. Z powierzchni tej wydzielono 4 włóki dla sołtysa i 4 na uposażenie parafii oraz 8włók na karczmy. W 1451 roku były tutaj 4 karczmy.

Po sekularyzacji Zakonu Szestno w latach 1525-1752 było siedzibą starostwa, a dawny folwark krzyżacki został majątkiem książęcym. W roku 1612 majątek w Szestnie otrzymał w lenno Otto von der Groeben.

Do czasów współczesnych zachowały się fragmenty skrzydła północnego i piwnice ze sklepieniem kolebkowym. Pozostałe fragmenty są szczelnie zarośnięte przez drzewa i krzewy.

Niedaleko ruin znajduje się dwór, który w znacznej części zajmuje dawne centrum gospodarcze folwarku krzyżackiego, który niegdyś stanowił przedzamcze tegoż właśnie zamku.

Klasycystyczny dwór z elementami neogotyku wybudowany został w drugiej połowie XIX wieku. Majątek ten należał do rodziny Klugkist. Dwór wzniesiony został na rzucie prostokąta , w części parterowy , na osi elewacji wzdłużnych znajdują się dwukondygnacyjne ryzality. W ryzalicie

i jednym ze skrzydeł bocznych otwory okienne zakończone są półkoliście. Naroża budynków

i ryzalitów zdobione są sterczynami.

Po II wojnie światowej budynki te były wykorzystane na biura i mieszkania pracowników PGR.

Nieopodal znajduje się park krajobrazowy na terenie, którego znajduje się cmentarz rodziny Klugkist, założony w latach trzydziestych XX wieku.

Jednak na największą uwagę zasługuje znajdujący się w środku wsi pokrzyżacki kościół gotycki. Budowla ta uznawana jest za jeden z najcenniejszych zabytków województwa

warmińsko-mazurskiego i najważniejszy zabytek powiatu mrągowskiego. Jest to jeden z sześciu najstarszych kościołów mazurskich. Jego budowa rozpoczęła się po erygowaniu parafii przez Ulryka von Jungingen w 1401 r. W roku 1620 kościół strawił pożar, ale został on szybko odbudowany staraniem ówczesnego starosty Fabiana von Lehndorf. Z tego okresu , tj. pierwszej połowy XVII wieku pochodzi wyposażenie kościoła.

Obecny wystrój wnętrza ma charakter barokowy, ołtarz główny z około 1630 z gotyckimi figurami Matki Boskiej z Dzieciątkiem i św. Piotra i Pawła. Obok ołtarza umieszczone są blaszane chorągwie nagrobne Jana Srernberga i Justa Wilmsdorfa z XVII i XVIII w. z klęczącymi portretami zmarłych. W kościele znajduje się również barokowe epitafium Fabiana Lehndorfa. Stropy pokryte są kasetonową polichromią z XVII w.

Po burzliwym okresie krzyżackim parafia w Szestnie do 1945 roku była równie niespokojnym terenem pogranicznym pomiędzy ewangelickim Prusami ,a katolicką Warmią. W roku 1981 ustanowiono tu parafię rzymskokatolicką. Historię parafii tworzyli przedstawiciele wielu narodów

i religii (od Prusów,Mazurów,Krzyżaków, aż po Niemców i Polaków, protestantów i katolików, oraz napływową ludność ze wschodu po II wojnie światowej).

Szestno leży bowiem na znanym szlaku turystycznym Mrągowo- Święta Lipka- Gierłoż.

W związku z tym w sezonie letnim zabytki stanowiące wyposażenie kościoła są nieustannie udostępniane nie tylko na cele publiczne zarówno podczas sprawowania obrzędów religijnych jak

i podczas zwiedzania obiektu przez turystów z Polski i Niemiec, toteż nabożeństwa odbywają się w obu językach.

Dzięki dużemu zaangażowaniu proboszcza tej parafii pozyskiwane są fundusze na prace konserwatorskie zabytków znajdujących się w kościele, toteż świątynia staje się jeszcze bardziej atrakcyjna turystycznie.

Ze względu na znaczną rolę jaką kościół ten odegrał w politycznej i religijnej przeszłości regionu, stał się on w krótkim czasie ulubionym miejscem spotkań ewangelików i katolików. Jest to miejsce , gdzie chyba najlepiej można zapoznać się z i zrozumieć prawdziwą i zawiłą , ale jakże interesującą historię Mazur. Każdy odwiedzający tę świątynię czuje się niejako zobowiązany wyciągnąć wnioski na przyszłość z trudnych czasem rozdziałów niemiecko-polskich stosunków.

Przy kościele znajduje się cmentarz parafialny.

 

Szestno jest wsią położoną przy drodze wojewódzkiej nr 591. Na dzień 31.12.2008r. Szestno zamieszkiwało 606 osób. Szestno uatrakcyjnia nie tylko położenie wśród środowiska naturalnego, ale także bogata historia. Na którą składają się zabytki mieszczące się we wsi ale także badania archeologiczne, które były prowadzone w Szestnie i okolicach.

Zwiększenie atrakcyjności Szestna jest również jedyną szansą na rozwój społeczno- gospodarczy tej niewielkiej „popegeerowskiej” wsi.

 

 

  1.2 Zasoby miejscowości Szestno.

   

 

Środowisko przyrodnicze

 

Szestno położone jest w gminie Mrągowo. Teren wsi otoczony jest jeziorami Juno i Salęt. Jeziora te łączy rzeka Dajna.

Nieopodal wsi znajduje się las zwany „Czarnym Lasem”, który jest główną trasą spacerową oraz rowerową mieszkańców Szestna, a także właścicieli pobliskich hoteli i pensjonatów, którzy uatrakcyjniają pobyt turystom przejażdżkami konnymi i wycieczkami rowerowymi. Na ternie lasu znajduje się wiele gatunków zwierząt i ptaków. Na ten malowniczy krajobraz składa się wiele pagórków

i bagienek.

W Szestnie zachował się również dawny układ parku krajobrazowego z bogatym starodrzewem.

 

Środowisko kulturowe

 

Szestno leży na znanym szlaku turystycznym Mrągowo- Święta Lipka-Szestno.

Atrakcją jest także zabytkowy kościół, ruiny zamku krzyżackiego, fundamenty największego w państwie krzyżackiego młyna wodnego (obecnie zajazd). W okolicach były przeprowadzone badania archeologiczne, które potwierdziły istnienie w Czarnym Lesie grodu X-XI wieku

We wsi znajduje się świetlica, która ze względu na brak wyposażenia nie jest wykorzystywana do celów kulturowych przez mieszkańców.

W Szestnie znajduje się Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz Biblioteka.

 

Rolnictwo i gospodarka

 

We wsi nie ma gospodarstw rolnych. Mieszkańcami są gównie byli pracownicy PGR. Większość to emeryci i renciści. Znajduje się tutaj prywatna firma „Kombinat Rolny”, w którym pracuje niewielka część mieszkańców. Większość młodych ludzi dojeżdża do pracy do pobliskiego Mrągowa. Ludzie utrzymują się także z zasiłków dla bezrobotnych a także korzystają z pomocy Opieki Społecznej.

Znajdują się tu także trzy sklepy spożywczo-przemysłowe. Jest też Zajazd Staropolski, który zapewnia noclegi i posiłki turystom.

 

Infrastruktura techniczna

 

Przez wieś na trasie Mrągowo - Kętrzyn prowadzi droga wojewódzka. Dzięki temu jest wystarczająca komunikacja autobusowa. Jednak większość mieszkańców wsi posiada własne środki transportu.

Dostęp do energii zapewnia zakład energetyczny Energa-Operator S.A.

Szestno jest zwodociągowane i skanalizowane.

Odbiorem odpadów komunalnych zajmuje się zakład odpowiednio do tego przystosowany.

Większość mieszkańców korzysta z sieci telekomunikacyjnej ogólnie dostępnej dla mieszkańców. Mieszkańcy posiadają dostęp do internetu.

 

 

1.3 Ocena mocnych i słabych stron wsi.

 

 

Silne strony

 

 • walory krajobrazowe i przyrodnicze

 • położenie wsi na znanym szlaku turystycznym

 • brak uciążliwego przemysłu

 • aktywna społeczność lokalna

 • położenie wsi - droga wojewódzka na trasie Mrągowo-Kętrzyn

 • zabytki (atrakcje)-kościół, ruiny zamku

 

Słabe strony

 

 • słaba jakość dróg

 • ubogie społeczeństwo

 • wysokie bezrobocie

 • brak możliwości rozwoju kulturalnego mieszkańców

 • brak odpowiedniej bazy do rozwoju sportu

 • słabo wyposażona świetlica

 • brak chodników wokół zabytkowego kościoła i na cmentarzu

 • brak parkingu przy kościele

 • brak oświetlenia

 • zły stan nawierzchni boiska

   

Szanse

 

 • atrakcyjność miejscowości

 • możliwość wykorzystania funduszy unijnych

 • dobra współpraca Gminy z mieszkańcami

 • napływ ludności

 • zewnętrzni inwestorzy

 • środki pozabudżetowe

 • powstanie nowych firm

 • rozwój istniejących firm i usług

 • realizacja programów aktywności lokalnej przez GOPS w Mrągowie

   

 

Zagrożenia

 

 

 • trudna sytuacja budżetowa gminy

 • niestabilna polityka wspierania rozwoju obszarów wiejskich

 • ubożenie społeczeństwa

 • migracje zarobkowe

 • bariery biurokratyczne

 • niż demograficzny

 

 

 

  1.4 Analiza zasobów miejscowości Szestno - wizja rozwoju wsi

 

 

 

 

Diagnoza aktualnej oceny

Wizja stanu docelowego

Co ją wyróżnia?

 

 

Czyste i doskonałe warunki przyrodnicze.

Piękny zabytkowy kościół.

Atrakcyjne położenie.

 

Co ją ma wyróżnić?

Zmodernizowana i wyposażona świetlica, plac zabaw, boisko sportowe, chodniki z dojściem do domów, na cmentarz i wokół kościoła, sala gimnastyczna. Dobre warunki do zwiedzania turystom, utwardzone parkingi.

Jaką pełni funkcje?

Mieszkaniowa

Jakie ma pełnić funkcje?

Mieszkaniowa, kulturalna

Kim są mieszkańcy?

Pracownicy, emeryci,

renciści, bezrobotni,

młodzież, dzieci

Kim mają być mieszkańcy?

Zaangażowani mieszkańcy w życie wsi, podnoszący swoje kwalifikacje, podniesiony poziom wykształcenia, aktywna młodzież. Mieszkańcy powinni być zintegrowani, zaangażowani w życie wsi, młodzież aktywna dla wsi i dla siebie.

Co daje utrzymanie?

Praca w zakładach państwowych i prywatnych znajdujących się poza miejscem zamieszkania. Emerytury, renty, zasiłki dla osób bezrobotnych, zasiłki z pomocy opieki społecznej

 

Co ma dać utrzymanie?

Praca w zakładach państwowych i prywatnych. Tworzenie własnej działalności gospodarczej.

Turystyka.

Jak zorganizowani są mieszkańcy?

Rada Sołecka

W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i jej mieszkańcy?

Udział mieszkańców w realizacji planów odnowy wsi, a także udział w życiu kulturalnym.

W jaki sposób rozwiązują problemy?

Odbywają się zebrania wiejskie, gdzie podejmowane są dyskusje o potrzebach wsi, interwencje u sołtysa i władz Gminy

W jaki sposób mają być rozwiązywane problemy?

Systematyczne spotkania wiejskie, pozwalające na poznanie potrzeb mieszkańców. Spotkania z władzami Gminy, współpraca z sąsiednimi miejscowościami,

większa aktywność mieszkańców wsi.

Jak wygląda nasza wieś?

Wieś o zwartej zabudowie. Są nowe i stare budynki mieszkalne.

W centrum wsi przebiega droga wojewódzka. Atrakcją jest zabytkowy kościół. Brak chodników przy cmentarzu i zabudowie mieszkaniowej. Brak parkingów, sali gimnastycznej.

Jak ma wyglądać nasza wieś?

Schludnie i estetycznie. Utwardzone drogi, położone chodniki.

Dobrze wyposażona świetlica. Zagospodarowany i ogrodzony plac zabaw.

Zmodernizowane boisko sportowe.

Utwardzone parkingi, sala gimnastyczna.

Jaki jest stan otoczenia i środowiska?

Czyste środowisko. Brak zanieczyszczeń .Wieś posiada wodociąg i kanalizację. W pobliżu wsi znajdują jeziora oraz las.

Jaki ma być stan otoczenia i środowiska?

Innowacyjne i ekologiczne.

 

Jakie są połączenia komunikacyjne?

Wystarczająca ilość połączeń.

Jakie mają być połączenia komunikacyjne?

Regularne, dostosowane do potrzeb mieszkańców.

Co proponujemy mieszkańcom, młodzieży, dzieciom oraz turystom?

Zły stan dróg, brak chodników. Brak zorganizowania wolnego czasu dla młodzieży i dzieci. Brak wyposażenia miejsca, w którym odbywają się zebrania mieszkańców.

Co zaproponujemy młodzieży, dzieciom, pozostałym mieszkańcom oraz turystom?

Dobry stan dróg. Położone chodniki.

Zmodernizowana , wyposażona i dostosowana do potrzeb mieszkańców świetlica . Dobrze wyposażony plac zabaw dla najmłodszych. Zagospodarowany plac na osiedlu z częścią przeznaczoną na parking. Chodniki przy kościele i na cmentarzu. Zmodernizowane i dobrze wyposażone boisko, wybudowaną salę gimnastyczną, utwardzone parkingi.

 

 

2. Opis planowanego przedsięwzięcia

   

 

2.1 Budowa chodników i parkingów w Szestnie

 

Planowane jest położenie chodników wokół zabytkowego kościoła oraz na cmentarzu. W sezonie letnim świątynia odwiedzana jest przez turystów, a także osoby, które odwiedzają cmentarz parafialny. Brak chodnika jest bardzo odczuwalny nie tylko dla gości, także dla parafian podczas

sprawowania obrzędów religijnych.

Chodników brakuje także przy blokach mieszkalnych. W czasie deszczowej pogody tworzy się wiele kałuż i błoto, co utrudnia życie mieszkańcom tej wsi.

Zakres prac obejmuje:

-położenie chodnika wokół kościoła

-położenie chodnika na cmentarzu

-budowa parkingu przy kościele

-wyrównanie drogi prowadzącej na osiedle oraz utworzenie chodnika przy tej drodze

-wyrównanie terenu na osiedlu mieszkaniowym , oraz stworzenie miejsc parkingowych

 

  Koszt szacunkowy inwestycji -200 000 zł

   

  2.2 Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku remizy strażackiej

 

W Szestnie znajduje się świetlica, która jest niewykorzystywana przez mieszkańców, ze względu na brak wyposażenia. Brakuje tam ogrzewania, stolików i krzeseł a także sprzętu rozwijającego życie społeczno- kulturalne.

Zakres prac obejmuje:

modernizację ( ogrzewanie) oraz wyposażenie świetlicy( krzesła -50 szt., stoliki 20 szt., gry planszowe 4 szt., sprzęt wizualny).

 

Koszt szacunkowy inwestycji -20 000 zł

 

 

 

2.3 Budowa placu zabaw

 

 

W Szestnie mieszka dużo dzieci. Jednak w tej „popegeerowskiej wsi” brakuje placu zabaw dla dzieci,który pozwoliłby na wspólne zabawy oraz na rozwój kulturalno-fizyczny najmłodszych mieszkańców wsi

Zakres prac obejmuje:

- przygotowanie terenu

-ogrodzenie placu zabaw

-zagospodarowanie(piaskownica z daszkiem,zjeżdżalnie,drabinki,ławeczki,huśtawki,stoliki, sprężynowce,pomost )

 

Koszt szacunkowy inwestycji 25 000 zł

 

 

2.4 Modernizacja boiska

 

 

Boisko nie jest używane od lat z powodu braku funduszy. Młodzież i dorośli potrzebują takiego miejsca by miło i ciekawie spędzać czas.

Zakres prac obejmuje :

- wyrównanie terenu, zasianie trawy, ławki 4 szt., wyposażenie w niezbędny sprzęt.

 

Koszt szacunkowy inwestycji 30 000 zł

 

 

2.5 Budowa sali gimnastycznej

 

W Szestnie znajduje się Zespół Szkół, w którego skład wchodzi szkoła podstawowa oraz gimnazjum. Przy rozbudowie szkoły pominięto budowę sali gimnastycznej. Mimo, że szkoła mieści dużo uczniów brakuje tu miejsca na rozwój fizyczny uczniów, który jest bardzo ważnym etapem rozwoju w życiu każdego młodego człowieka.

Młodzież nie ma tu warunków do wykonywania ćwiczeń fizycznych, a także do podstawowych gier

takich jak koszykówka czy siatkówka. Warunki te sprawiają, że uczniowie nie mają szans wykazania się w osiągnięciach sportowych.

Mimo interwencji rodziców, nauczycieli oraz mieszkańców wsi nie poczyniono żadnych kroków w tym kierunku. Gmina tłumaczy się brakiem funduszy na ten cel.

Władze Gminy obiecują budowę hali sportowej lecz plany są przesuwane i oddalane na dalszy plan.

Aula sportowa byłaby wspaniałym miejscem dla rozwoju dzieci, młodzieży, mieszkańców wsi, którzy chcieliby aktywnie spędzać wolny czas.

 

Koszt szacunkowy inwestycji 2 500 000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Harmonogram wdrażania planu

   

 

Zadanie

Czas realizacji

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Budowa chodników i parkingów w Szestnie

 

 

 

x

 

 

 

Modernizacja i wyposaże--nie świetlicy wiejskiej

 

 

x

 

 

 

 

Budowa placu zabaw

 

 

 

x

 

 

 

Modernizacja boiska

 

 

 

 

x

 

 

Budowa sali gimnasty-cznej

 

 

 

 

 

x

 

 

marzec 2009