Wójt Gminy Mrągowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do 3 lat gruntu o pow. 3 ary z działki nr 181 położonej w obrębie Muntowo z przeznaczeniem dzierżawy na cele rekreacyjne

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Ogłoszenia na dzierżawę nieruchomości
Wersja z dnia

Wójt Gminy Mrągowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do 3 lat gruntu o pow. 3 ary z działki nr 181 położonej w obrębie Muntowo z przeznaczeniem dzierżawy na cele rekreacyjne

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Znak sprawy: RBK.6845.14.2022                                        

Mrągowo, dnia 09.03.2022r.

 

 

Na podstawie § 18 pkt 2 Regulaminu przeprowadzania przetargów na dzierżawę, najem nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Mrągowo ogłoszonego Zarządzeniem nr 311/17 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 18.08.2017r.

 

Wójt Gminy Mrągowo

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

na okres do 3 lat gruntu o pow. 3 ary z działki nr 181 położonej w obrębie Muntowo

z przeznaczeniem dzierżawy na cele rekreacyjne

 

Wymieniona nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mrągowo, działka znajduje się w strefie II „Krajobrazowa”, w obszarze IIB o funkcji turystyka, rolnictwo.

 

Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny wynosi 549,96 zł (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) netto.

Minimalna kwota postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę  do pełnych dziesiątek złotych.

 

Wylicytowany czynsz dzierżawny powiększony zostanie o obowiązujący podatek VAT 23%

 

Czynsz dzierżawny uzyskany w przetargu będzie płatny z góry do 15 września każdego roku do kasy Urzędu Gminy bądź na konto wydzierżawiającego tj. Bank Millennium S.A.  w Mrągowie nr 57116022020000000061936121

 

Stawka czynszu dzierżawnego ulega podwyższeniu, co roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS za rok ubiegły ustalony wg wskaźnika za I-III kwartały roku bieżącego w stosunku do wskaźnika I-III kwartału roku ubiegłego podany na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ogłoszony w Monitorze Polskim.

Dzierżawca zobowiązuje się do uiszczania podatków i innych ciężarów związanych z posiadaniem przedmiotu dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciela lub posiadacza nieruchomości.

 

Przetarg odbędzie się 12.04.2022r. (wtorek) o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Mrągowo z siedzibą w Mrągowie ul. Królewiecka 60A, pok. nr 9

 

Warunkiem udziału w przetargu JEST WPŁATA WADIUM

Wysokość wadium: 300,00 zł (słownie: trzysta złotych zero groszy)

 

Wadium należy wpłacić w walucie polskiej na konto Urzędu: Bank Millennium Oddział Mrągowo nr 29116022020000000061936140 najpóźniej do dnia 06.04.2022r.

- w formie przelewu lub wpłaty na rachunek w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 06.04.2022r. znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu,

- w gotówce wpłaconej w kasie Urzędu Gminy Mrągowo ul. Królewiecka 60A pok. nr 15 w godzinach otwarcia kasy tj. od 815 do 1400 najpóźniej w dniu 06.04.2022 r.

 

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego 
 do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałe wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później niż w ciągu 3 dni od zakończenia przetargu na wskazane konto.

W przypadku odstąpienia uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy następuje przepadek wadium.

 

Dodatkowe informacje w sprawie dzierżawy gruntu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60A pok. nr 9 tel. 89 7412924 wew. 204 w godzinach od 715 do 1515

 

Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.

 

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mrągowie i na tablicy ogłoszeń właściwej miejscowości, zamieszczono na stronie internetowej Urzędu, a także w prasie lokalnej podano informację o wywieszeniu ogłoszenia.

 

 

 

W.J.

Załączniki