RBK.6220.50.2021 Mrągowo, dn.18.08.2021 r. ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomienia
Wersja z dnia

RBK.6220.50.2021 Mrągowo, dn.18.08.2021 r. ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

RBK.6220.50.2021

Mrągowo, dn.18.08.2021 r.

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 30 i 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r, poz. 247 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że, w związku ze złożeniem przez Panią Izę Michałek pełnomocnika inwestora Elektrownia PV 61 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa wniosku z dnia 23.07.2021 r. (data wpływu 02.08.2021 r.) wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia polegającego pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 214/2, 202, 223 (obręb 0005) w miejscowości Gązwa, gmina Mrągowo, przystąpiono do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Mrągowo. Organami administracji właściwymi do wydania opinii oraz dokonania uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Olsztynie.

Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte na wniosek inwestora w dniu 18.08.2021 r.

Planowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, na realizację których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ww. ustawy postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania oraz wszystkich zainteresowanych, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A, pokój nr 9 w godzinach pracy urzędu oraz o możliwości wniesienia uwag i wniosków w terminie 30 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości pisemnie na adres Organu prowadzącego sprawę.

Niniejsze zawiadomienie zostaje umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo bip.gminamragowo.net, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Królewiecka 60 A, 11-700 Mrągowo, a także na tablicy ogłoszeń sołectwa właściwego dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

WÓJT

mgr Piotr Piercewicz

Załączniki