Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza komunalnego w obrębie geodezyjnym Polska Wieś, gmina Mrągowo. Znak sprawy: IPP.6722.1.2021

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Obwieszczenia MPZP
Wersja z dnia

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza komunalnego w obrębie geodezyjnym Polska Wieś, gmina Mrągowo. Znak sprawy: IPP.6722.1.2021

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza komunalnego w obrębie geodezyjnym Polska Wieś, gmina Mrągowo

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Mrągowo Uchwały Nr XXXV/275/21 z dnia 27.01.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza komunalnego w obrębie geodezyjnym Polska Wieś, gmina Mrągowo oraz Uchwały Nr XXXVIII/294/21 z dnia 28.04.2021 r. w sprawie zmiany wyżej wymienionej Uchwały Nr XXXV/275/21 z dnia 27.01.2021 r.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości, że przystępuje się do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do opracowywanych dokumentów. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A 11-700 Mrągowo lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: poczta@gminamragowo.pl lub systemu teleinformacyjnego ePUAP, w terminie do dnia 09 lipca 2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 informuję, że:

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Mrągowo, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A; kontakt z inspektorem ochrony danych : Warmia Inkaso Group spółka z o.o., z siedzibą w Olsztynie ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn. Osoba upoważniona do kontaktu: Malwina Bruździak, iod@warmiainkaso.pl;

2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Państwu praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,

Warmia Inkaso Group spółka z o.o., z siedzibą w Olsztynie ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn. Osoba upoważniona do kontaktu: Malwina Bruździak, iod@warmiainkaso.pl;

4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej https://bipgmmragowo.warmia.mazury.pl w zakładce „RODO” oraz w siedzibie Administratora.

 

Wójt Gminy Mrągowo

Piotr Piercewicz

 

KJ

Załączniki