Wersja obowiązująca z dnia

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MRĄGOWO z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2020 rok

Mrągowo, dnia 05 maja 2021 r.

 

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MRĄGOWO

z realizacji Programu Współpracy

z Organizacjami Pozarządowymi za 2020 rok

 

Program Współpracy Gminy Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr XVIII/134/19 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 listopada 2019 r.

Dnia 20 stycznia 2020 r. Zarządzeniem Nr 174/20 Wójt Gminy Mrągowo ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2020 w zakresie:

  1. nauka, edukacja, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  2. wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo,
  3. promocja i organizacja wolontariatu,
  4. działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej.

Zarządzeniem Nr 198/20 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 28 lutego 2020 r. konkurs ofert został rozstrzygnięty.

Gmina Mrągowo zleciła organizacjom pozarządowym następujące zadania do realizacji:

I. Zadanie w zakresie nauki, edukacji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zadanie pn. „ Rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży poprzez edukacje wokalno- muzyczną” oraz „Organizacja imprez kulturalnych o charakterze lokalnym, środowiskowym i ogólnopolskim” zlecone zostało do realizacji:

● Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży SUKCES w Mrągowie. Na wsparcie realizacji tego zadania została przyznana dotacja w kwocie 5.000,00 zł na podstawie umowy Nr PF.524.1.2020.OPP z dnia 29 czerwca 2020 r. Termin realizacji zadania od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

· Fundacji Inkubator Kreatywności. Na wsparcie realizacji zadania przyznano dotację w wysokości 2.000,00 zł na podstawie umowy Nr PF.524.3.2020.OPP z dnia 26 czerwca 2020 r.

Termin realizacji zadania od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.

● Stowarzyszeniu „NASZ WYSZEMBORK”. Na wsparcie realizacji tego zadania została przyznana dotacja w kwocie 2.000,00 zł na podstawie umowy Nr PF.524.2.2020.OPP z dnia 15 marca 2019 r. Termin realizacji zadania od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

II. Wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo.

Zadanie pn. „Zajęcia edukacyjno-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży” zlecono do realizacji:

· Fundacji Inkubator Kreatywności. Na wsparcie realizacji zadania przyznano dotację w wysokości 2.000,00 zł na podstawie umowy Nr PF.524.4.2020.OPP z dnia 26 czerwca 2020 r.

Termin realizacji zadania od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.

III. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom.

Zadanie pn. „Promocja życia bez nałogów” – organizacje nie zgłosiły się do realizacji tego zadania.

IV. Promocja i organizacja wolontariatu.

Organizacje nie zgłosiły się do realizacji tego zadania.

V. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Zadanie pn.: „Działalność edukacyjna i zaspokajanie zainteresowań kulturalnych. Rozwój uczestnictwa w życiu publicznym społeczności Gminy Mrągowo” zlecono do realizacji:

· Mrągowskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku. Na wsparcie realizacji zadania przyznano dotację w wysokości 4.000,00 zł na podstawie umowy Nr PF.524.5.2020.OPP z dnia 26 czerwca 2020 r.

Termin realizacji zadania od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

Wójt Gminy Mrągowo zlecił również realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Były to następujące zadania:

 

1. Nauka, edukacja, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży poprzez edukację wokalno-taneczną. zlecono do realizacji:

● Fundacji Fructus. Na wsparcie realizacji zadania przyznano dotację w wysokości 1.480,00 zł na podstawie umowy Nr PF.524.5.2020.OPP z dnia 10 września 2020 r.

Termin realizacji zadania od 22.09.2020 r. do 18.12.2020 r.

W 2020 r. na zadania zrealizowane w trybie otwartego konkursu ofert przyznano dotacje na łączną kwotę 15.000,00 zł, a na zadania zrealizowane z pominięciem otwartego konkursu ofert przyznano dotacje na łączną kwotę 1.480,00 zł.

Sprawozdanie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mrągowo oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Mrągowo.

Sporządził: MP

Mrągowo 2021-05-05

 

Z-ca Wójta Gminy Mrągowo

(-) Adriana Rokosz

Załączniki