Wersja obowiązująca z dnia

RBK.6840.23.2020/.2021 Mrągowo, dnia 15.03.2021 r. WÓJT GMINY MRĄGOWO ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo

Nasz znak:

RBK.6840.23.2020/.2021

Data:

Mrągowo, dnia 15.03.2021 r.

WÓJT GMINY MRĄGOWO

ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 68/7 o powierzchni 0,4133 ha, położona w obrębie Kiersztanowo, zapisana w Księdze Wieczystej Nr OL1M/00012776/8. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kiersztanowo, z przeznaczeniem podstawowym: usługi hotelarskie. W ramach przeznaczenia podstawowego możliwa jest lokalizacja obiektów hotelarskich w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2268 ze zm.).Przeznaczenie dopuszczalne: mieszkanie właściciela bądź zarządcy wbudowane w obiekt o przeznaczeniu podstawowym lub jako budynek jednorodzinny wolnostojący.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 190.945,00 zł słownie: (sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych). Plus podatek VAT 23%. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej t.j. 19094,50 zł słownie: (dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote 50/100).

ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 68/8 o powierzchni 0,1270 ha, położona w obrębie Kiersztanowo, zapisana w Księdze Wieczystej Nr OL1M/00012776/8. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kiersztanowo, przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 63.551,00zł słownie: (sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden złotych). Plus podatek VAT 23%. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej t.j. 6355,10 zł słownie: (sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 10/100).

ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 68/9 o powierzchni 0,1463 ha, położona w obrębie Kiersztanowo, zapisana w Księdze Wieczystej Nr OL1M/00012776/8. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kiersztanowo, przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 73.106,00zł słownie: (siedemdziesiąt trzy tysiące sto sześć złotych). Plus podatek VAT 23%. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej t.j. 7310,60 zł słownie: (siedem tysięcy trzysta dziesięć złotych 60/100).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.04.2021 r. na rachunek Urzędu Gminy w Mrągowie w Banku Millennium Odział Mrągowo nr 29116022020000000061936140 lub w kasie Urzędu. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu. W przypadku przystąpienia do przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Gminy w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A w Sali nr 10 od godziny 1100 . Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty związane z przeniesieniem własności (akt notarialny i opłaty sądowe) ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójtowi Gminy Mrągowo przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Bliższych informacji na temat przetargu udziela referat RBK Urzędu Gminy w Mrągowie telefon 89 741 2924 wew.206.

Niniejsze ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mrągowie, w sołectwie oraz w prasie i na stronie internetowej bip.gminamragowo.net od 15 marca 2021 r. do 19 kwietnia 2021 r.

Załączniki