RBK.6840.23.2020/.2021 Mrągowo, dnia 15.03.2021 r. WÓJT GMINY MRĄGOWO ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Ogłoszenia na sprzedaż, dzierżawę nieruchomości.
Wersja z dnia

RBK.6840.23.2020/.2021 Mrągowo, dnia 15.03.2021 r. WÓJT GMINY MRĄGOWO ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo

Nasz znak:

RBK.6840.23.2020/.2021

Data:

Mrągowo, dnia 15.03.2021 r.

WÓJT GMINY MRĄGOWO

ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 68/7 o powierzchni 0,4133 ha, położona w obrębie Kiersztanowo, zapisana w Księdze Wieczystej Nr OL1M/00012776/8. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kiersztanowo, z przeznaczeniem podstawowym: usługi hotelarskie. W ramach przeznaczenia podstawowego możliwa jest lokalizacja obiektów hotelarskich w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2268 ze zm.).Przeznaczenie dopuszczalne: mieszkanie właściciela bądź zarządcy wbudowane w obiekt o przeznaczeniu podstawowym lub jako budynek jednorodzinny wolnostojący.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 190.945,00 zł słownie: (sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych). Plus podatek VAT 23%. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej t.j. 19094,50 zł słownie: (dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote 50/100).

ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 68/8 o powierzchni 0,1270 ha, położona w obrębie Kiersztanowo, zapisana w Księdze Wieczystej Nr OL1M/00012776/8. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kiersztanowo, przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 63.551,00zł słownie: (sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden złotych). Plus podatek VAT 23%. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej t.j. 6355,10 zł słownie: (sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 10/100).

ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 68/9 o powierzchni 0,1463 ha, położona w obrębie Kiersztanowo, zapisana w Księdze Wieczystej Nr OL1M/00012776/8. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kiersztanowo, przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 73.106,00zł słownie: (siedemdziesiąt trzy tysiące sto sześć złotych). Plus podatek VAT 23%. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej t.j. 7310,60 zł słownie: (siedem tysięcy trzysta dziesięć złotych 60/100).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.04.2021 r. na rachunek Urzędu Gminy w Mrągowie w Banku Millennium Odział Mrągowo nr 29116022020000000061936140 lub w kasie Urzędu. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu. W przypadku przystąpienia do przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Gminy w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A w Sali nr 10 od godziny 1100 . Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty związane z przeniesieniem własności (akt notarialny i opłaty sądowe) ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójtowi Gminy Mrągowo przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Bliższych informacji na temat przetargu udziela referat RBK Urzędu Gminy w Mrągowie telefon 89 741 2924 wew.206.

Niniejsze ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mrągowie, w sołectwie oraz w prasie i na stronie internetowej bip.gminamragowo.net od 15 marca 2021 r. do 19 kwietnia 2021 r.

Załączniki