Wersja obowiązująca z dnia

Mrągowo, dnia 11.02.2021 r. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Mrągowo, dnia 11.02.2021 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

RBK.6845.3.2021

Wójt Gminy Mrągowo informuje, że w dniu 10.02.2021 r. o godz. 11 00 w Urzędzie Gminy Mrągowo przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie miał miejsce przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Mrągowo.

  1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Działka nr 445/2 o pow. 6,7708 ha położona w obrębie Probark zapisana w księdze wieczystej nr OL1M/00011244/3, objęta Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych „Góra Czterech Wiatrów” w obrębie Probark gmina Mrągowo. Nieruchomość zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem na utrzymanie
i pielęgnacje zieleni.

  1. Liczba osób uczestniczących w przetargu – 1
  2. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego nieruchomości opisanej w pkt. 1 ustalona została na kwotę 1.309,71 zł netto. Do kwoty netto dolicza się podatek VAT.

  1. Informacja o wynikach przetargu.

Najwyższa cena rocznego czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu wynosi kwotę 1.329,71 zł netto (słownie: jeden tysiąc trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 71/100) powiększona o podatek VAT 23% tj. 305,83 zł. Razem czynsz miesięczny wynosi 1.635,54 zł brutto (słownie: jeden tysiąc sześćset trzydzieści pięć złotych 54/100).

W wyniku przeprowadzonego przetargu dzierżawcą działki nr 445/2 o pow. 6,7708 ha położonej w obrębie Probark zapisanej w księdze wieczystej nr OL1M/00011244/3, za roczną kwotę czynszu dzierżawnego w wysokości 1.635,54 zł brutto została firma EDEN Sp. z o.o.
z siedzibą w Mrągowie ul. Wolności 4B
.

Informacja o wyniku przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni w siedzibie Urzędu Gminy Mrągowo, stronie internetowej bip.gminamragowo.net

Wójt Gminy Mrągowo

mgr Piotr Piercewicz

WJ

Załączniki

  • wynik przetargu
    format: word, rozmiar: 28.5 KB, data dodania: