ZAPYTANIE OFERTOWE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Mrągowo.

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Aktualności GOPS
Wersja z dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Mrągowo.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie

zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Mrągowo.

 

Niniejsza zapytanie ofertowe przeprowadzane jest z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z uwagi na dyspozycję art. 4 pkt. 8 ww. ustawy, a przy zastosowaniu regulaminu określonego Zarządzeniem Nr 3/2018  z dnia 16 lutego 2018 r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro netto

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Mrągowo.

1.Zamawiający:

Gmina Mrągowo - Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie

ul. Wojska Polskiego 5a/12

11- 700 Mrągowo

tel.(89)741 33 07

e-mail: sekretariat@gops.mragowo.pl

 

2.Przedmiot zamówienia.

1.Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), dla których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Mrągowo (właściwość ustalona w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz.1507 ze zm. ) w jednej z następujących form:

1.1.Schroniska dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) /art.48 lit. „a” ust.2 ustawy o pomocy społecznej/ - dla 10 osób.

1.2. Schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (kobiet i mężczyzn) /art.48 lit. „a” ust. 2b ustawy o pomocy społecznej/ - dla 4 osób.

1.3.Noclegowni /art.48 lit. „a” ust.3 ustawy o pomocy społecznej - dla 5 osób
 

2. Podstawą pobytu osoby bezdomnej w schronisku, w tym z usługami opiekuńczymi,  jest skierowanie oraz indywidualna decyzja administracyjna, przyznająca pomocy w formie udzielenia schronienia. Dokumenty te są wystawione przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.

Decyzje zawierać będą: dane świadczeniobiorcy oraz rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i okres usługi.

3. Przyznanie świadczenia schronienia w formie noclegowni nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem lub telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zostaje potwierdzone kopią skierowania lub decyzji administracyjnej w ciągu 7 dni.

3. Termin realizacji zamówienia:

od dnia 01 stycznia 2021 r.  do 31 grudnia 2021 r.

4. Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena za wykonanie usługi

 

5.Warunki udziału w postępowaniu:

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. w postępowaniu mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym poprzez prowadzenie wskazanych form pomocy i wpisane są do właściwego prowadzonego przez wojewodę rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia.
 2. posiada tytuł prawny do dysponowania wskazanym lokalem, budynkiem na cele związane z przedmiotem niniejszego zamówienia oraz obiekt ten spełnia  wszystkie wymagane przez przepisy prawa wymagania do prowadzenia schroniska/ogrzewalni/noclegowni jak: sanitarno- epidemiologiczne i przeciwpożarowe oraz inne wymagane przez obowiązujące przepisy prawa do prowadzenia wskazanej przez Wykonawcę działalności.
 1. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
 1. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do zapytania ofertowego o spełnieniu niezbędnych warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt. 1 lit a i b.
 2. Dokumenty potwierdzające umocowanie do złożenia oferty oraz udzielania wyjaśnień, a także ewentualnie umocowujące do zawarcia umowy, reprezentowania w tracie realizacji umowy, dokonywania rozliczeń i innych czynności w toku wykonania umowy.

(pełnomocnictwa udzielone przez organ reprezentujący Wykonawcę, dekret o mianowaniu księdza na proboszcza, powołania na dane stanowisko lub inne, potwierdzające umocowanie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego)

 1.  Potwierdzony za zgodność odpis statutu lub inny dokument potwierdzający zgodność przedmiotu zamówienia z działalnością Wykonawcy.
 1. Wymagania wspólne dla wszystkich części zamówienia:

  Wykonawca zapewni osobie bezdomnej skierowanej przez Zamawiającego całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

    Usługi świadczone będą zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 48a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ( Dz. U. z 2019r. poz.1507 ze zm. ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896).

 

 

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Liczba osób wymagających wsparcia w formie schronienia na dzień zapytania ofertowego wynosi 4 osoby, natomiast schronienia z usługami opiekuńczymi – 2 osoby. Ze względu na to, iż jest to wyłącznie szacunkowa liczba  osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które będą wymagać pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Mrągowo, oraz jest uzależniona od możliwości finansowych Zamawiającego, dlatego Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia bez ponoszenia żadnych konsekwencji w tym finansowych. Rzeczywista liczba osób skierowanych do Wykonawcy może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż z tytułu zmniejszenia liczby osób faktycznie skierowanych do schroniska nie będą mu przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.
 2. Zamawiający będzie pokrywał koszty pobytu osób skierowanych wyłącznie za czas ich rzeczywistego pobytu w placówce. W związku z powyższym, gdy pobyt osoby bezdomnej w schronisku nie obejmuje pełnego miesiąca – wynagrodzenie Wykonawcy stanowiło będzie iloczyn dni faktycznego pobytu oraz dobowej stawki za pobyt wynikającej ze złożonej oferty.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

7. Sposób przygotowania oferty

 1. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.2).
 2. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej.
 3. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych”.
 4. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego w sekretariacie lub pocztą pod adresem Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie ul. Wojska Polskiego 5a/12, 11-700 Mrągowo.

O terminie złożenie oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego.

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert oraz przedłożenia dokumentów.

 

8.Termin złożenia oferty:

Ofertę złożyć należy do dnia 30 października 2020 r. do godz. 13.00

 

9. Oferty częściowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Za część zamówienia Zamawiający uznaje złożenie oferty na schronisko, schronisko z usługami opiekuńczymi, noclegownię.

 

 

10. Dodatkowe informacje

 1. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy złożyli do tego momentu ofertę.
 2. Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego bądź też Wykonawcy nie załączyli wymaganych dokumentów.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
 4. Zamawiający zastrzega, iż przez podpisaniem umowy może żądać dodatkowych dokumentów celem usunięcia wątpliwości związanych z prawidłową i odpowiadającą przepisom prawa oraz wymaganiom Zamawiającego realizacją umowy.

11. Osoby upoważnione

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Pani Wioletta Nowak tel. 89 741 33 07 wew. 2  w dniach: poniedziałek godz. 8.00 -16.00 do wtorku do piątku w godz. 7.15-15.15

 

                                                                                                        Dyrektor         

                                                                          Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                  w Mrągowie

                                                                            Elżbieta Mierczak

 

Mrągowo, dnia 15 października 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

 1. Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych dla których Gmina Mrągowo jest właściwa do udzielenia pomocy:

Oświadczam/y, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

• posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

• bycia podmiotem posiadającym cele statutowe obejmujące prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym,

• bycia podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę,

• posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi,

 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia,  tym w szczególności obiektem na potrzeby realizacji zamówienia

• dysponowania odpowiednimi osobami, zdolnymi do prawidłowej realizacji zamówienia,

• pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia,

• spełnienia warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

 

 

…………………………………..….. miejscowość, data

 

 

…………………………………..…..

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego

 

 

 

………………………….

dane / pieczęć oferenta

 

Gmina Mrągowo -  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Mrągowie

                                               ul. Wojska Polskiego 5a/12

                                               11-700 Mrągowo

 

OFERTA

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe w zakresie świadczenia usługi polegającej na świadczeniu usługi schronienia dla osób bezdomnych, dla których ostatnim właściwą do udzielenia pomocy jest Gmina Mrągowo w formie:*

 

 1. Pobytu w schronisku dla osób bezdomnych

oferujemy cenę brutto za jedno miejsce za dobę faktycznego pobytu osoby bezdomnej  .........……….………………… zł słownie:…………………………….……………….

      2.  Pobytu w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

oferujemy cenę brutto za jedno miejsce za dobę faktycznego pobytu osoby bezdomnej  .........……….………………… zł słownie:……………………………..........................

      3.  Pobytu w noclegowni oferujemy cenę brutto za jedno miejsce za dobę faktycznego pobytu osoby bezdomnej  .........……….………………… zł. słownie:…………………………….………………..

- Oświadczam, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi zamawiający. W przypadku wyboru niniejszej oferty cena ta nie ulegnie zmianie w trakcie trwania umowy.

- Oświadczam, że zapoznaliśmy się z opisem zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

- Oświadczam, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy i akceptujemy jej treść bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia jej złożenia.

      

       …………….…………………………………..…..…………………………………..…..

miejscowość, data                                  podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

_______________________

* Niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

do zapytania ofertowego

 

WZÓR UMOWY

Zawarta w dniu, ………………….………………… r. , pomiędzy:

Gminą Mrągowo  NIP 742 211 40 37 - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mrągowie, ul. Wojska Polskiego 5a/12 zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Dyrektora Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej  w Mrągowie Panią Elżbietą Mierczak

a

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” , reprezentowanym przez :

.......................................................................................................................................................

 

Po przeprowadzonym postępowaniu na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.)

§ 1

Przedmiotem zawartej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług w postaci schronienia dla osób bezdomnych ( kobiet i mężczyzn) których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Mrągowo (w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz.1507 ze zm.) w jednej z form*:


1. pobytu w schronisku dla osób bezdomnych

2. pobytu w schronisku dla osób bezdomnych z usługami  opiekuńczymi

3. pobytu w noclegowni

§ 2

 

 1. Wykonawca zapewnia miejsce dla osób bezdomnych w postaci usług wymienionych w § 1, dla osób skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie.
 2. Umieszczenie osoby bezdomnej w schronisku dla bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi  odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej, wydanej przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.
 3. Udzielenie schronienia w formie noclegowni nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Wykonawca ma jednak obowiązek niezwłocznie skontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mrągowie w trakcie udzielenia schronienia oraz ustalić tożsamość osoby, której udziela schronienia na podstawie dokumentu tożsamości bądź też na podstawie informacji udzielonej przez odpowiednie służby.

§ 3

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania niniejszej umowy z należytą starannością wymaganą w stosunkach tego rodzaju oraz do zachowania standardu świadczonych usług zgodnie ze złożonym oświadczeniem oraz zachować określone przez Zamawiającego warunki wskazane w zapytaniu ofertowym dotyczące rodzaju prowadzonej działalności, odpowiedniej kadry oraz zakresu usług zawartego w wydanej decyzji przez cały okres zawartej umowy.

 

§ 4

 1. Strony zgodnie ustalają wysokość kosztów dobowego pobytu osoby bezdomnej następująco:

-  w schronisku dla osób bezdomnych cenę brutto za jedno miejsce za dobę faktycznego pobytu osoby bezdomnej.........……….………………… zł słownie:…………………………….……………….

- w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi cenę brutto za jedno miejsce za dobę faktycznego pobytu osoby bezdomnej  .........……….………………… zł słownie:……………………………..........................

- w noclegowni cenę brutto za jedno miejsce za dobę faktycznego pobytu osoby bezdomnej .........……….………………… zł słownie:…………………………….………………..

 1. Zamawiający zobowiązuje się do pokrywania kosztów pobytu osób skierowanych wyłącznie na czas rzeczywistego przebywania w placówce.
 2. Podstawą rozliczenia finansowego będzie faktura/nota obciążeniowa wraz z załączonym zestawieniem imiennym obejmującym ilość osób skierowanych (przebywających), ilość dni pobytu oraz kwotę do zapłaty przez Zamawiającego. Fakturę/notę obciążeniową wraz z rozliczeniem za miesiąc poprzedni należy przedłożyć do 10 dnia następnego miesiąca.
 3. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania na konto Wykonawcy należnej kwoty za miesiąc poprzedni w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/noty obciążeniowej.

§ 5

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącego sprawowania nadzoru na realizacją niniejszej umowy przez upoważnionego do tego pracownika GOPS, a w szczególności do:

 1. kontroli dokumentacji przebywających w placówce osób bezdomnych,
 2. kontroli warunków socjalno – bytowych osób bezdomnych,
 3. merytorycznej kontroli prowadzonej pracy socjalnej z bezdomnymi

poprzez żądanie wyjaśnień, okazanie dokumentów, wstępu na teren schroniska.

 

§ 6

W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia następujących usług:

 1. prowadzenia pracy socjalnej, w tym motywowania osób bezdomnych do podjęcia zatrudnienia oraz podjęcia terapii odwykowej i samopomocy,
 2. nadzoru nad realizacją zawartego kontraktu socjalnego,
 3. umożliwienia osobom bezdomnym spożycia posiłku w miejscu do tego przeznaczonym,
 4. zapewnienia ubrania stosownego do pory roku i możliwości wyprania brudnej odzieży,
 5. zapewnienia środków higieny osobistej oraz środków opatrunkowych i leków dostępnych bez recepty,
 6. zapewnienia mieszkańcom schroniska miejsca do spania oraz dostępu do WC i łazienki,
 7. zapewnienia pomocy w załatwianiu spraw urzędowych ukierunkowanych na wzmocnienie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej,
 8. współpracy z Zamawiającym w zakresie realizacji indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności i zawartych kontraktów socjalnych,
 9. pisemnego informowania Zamawiającego o wydaleniu z placówki z podaniem przyczyny w terminie 4 dni od dnia zdarzenia.

§ 7

Umowa zostaje zawarta na okres od  dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

                                                             § 8

 1. Umowę można rozwiązać za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia lub za porozumieniem stron.
 2. Wszystkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
 3. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszą umową podlegają przepisom ustawy o pomocy społecznej.
 4. Wszelkie spory podlegają polubownemu rozstrzygnięciu, ostatecznie rozpatrzeniu przez sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.
 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

 

 ……………………………..…..                     …………………………………..…..

                    ZAMAWIAJĄCY                                            WYKONAWCA

 

 

 

Załączniki