Wersja archiwalna z dnia

Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Mrągowo, dnia 02 września 2020 roku

Oferta na realizację zadania publicznego

z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wójt Gminy Mrągowo uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową przedstawia ofertę złożoną na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) przez Fundację Fructus z siedzibą przy ul. Pl. Kajki 6/3, 11-700 Mrągowo dotyczącą zadania publicznego pod nazwą:

„Sztuka okiem nastolatków poprzez zdjęcie i obraz”

Każdy, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mrągowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej może zgłaszać uwagi do oferty tj. do dnia 09 września 2020 r. przez:

1. osobiste złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A, 11-700 Mrągowo pok. 6,

2. przesłanie listem na ww. adres,

3. wysłanie na adres e-mail: poczta@gminamragowo.pl.

Oferta w załączeniu do pobrania.

Osoba do kontaktu: insp. ds. księgowości Michał Przeperski, pok. 13, nr tel. 89 7412924 wew. 210.

Wójt Gminy Mrągowo

(-) Piotr Piercewicz

Załączniki