OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Program współpracy
Wersja z dnia

OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Mrągowo, dnia 28.08.2020 r.

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok.

Na podstawie § 1 b i § 4 załącznika do Uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Mrągowo z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 215, poz. 2923), Wójt Gminy Mrągowo serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

1. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

2. Projekt ww. programu udostępniony będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mrągowo (https://bip.gminamragowo.net zakładka: Współpraca z organizacjami pozarządowymi → Program współpracy), oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mrągowo.

3. Formą konsultacji jest wyrażenie opinii na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2.

4. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz mieszkańców Gminy Mrągowo.

5. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 07.09.2020r. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 22.09.2020 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz mieszkańców Gminy Mrągowo.

Formularz konsultacji można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Mrągowo (poniedziałki w godz. 800 – 1600, od wtorku do piątku w godz. 715 - 1515) przesłać pocztą na adres ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo lub drogą elektroniczną na adres e-mail: poczta@gminamragowo.pl z tym, że o zachowaniu terminu do wyrażenia opinii w konsultacjach decyduje data wpływu formularza do UG Mrągowo.

Komórką organizacyjną UG Mrągowo wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Referat Planowania i Finansów.

Osoba do kontaktu: inspektor ds. księgowości Michał Przeperski, pokój nr 13, tel./fax 89 741 29 24 wew. 210.

Wójt Gminy Mrągowo

Piotr Piercewicz


 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia konsultacji z dnia 28.08.2020 r.

Projekt do konsultacji

UCHWAŁA Nr …./…./20

Rady Gminy Mrągowo

z dnia ……………….. 2020 r.

w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), oraz art. 7 ust.1 pkt 19, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Program Współpracy Gminy Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mrągowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

 

(-) Wiesław Szarek

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Wprowadzenie uchwały związane jest z realizacją ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) nakładającej na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, uchwalenia rocznego programu współpracy do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

Przedkładany pod obrady Rady Gminy Program współpracy Gminy Mrągowo z organizacjami pozarządowymi został poddany wymaganym wyżej konsultacjom na podstawie Ogłoszenia Wójta Gminy Mrągowo z dnia 28 sierpnia 2020 roku.

Niniejszy Program ma na celu lepsze wykonywanie zadań Gminy Mrągowo poprzez możliwie pełne wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych, zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych i dalszy wzrost partycypacji społecznej w rozwiązywaniu problemów lokalnych. Uchwała reguluje współpracę Gminy Mrągowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określając zakres oraz formy tej współpracy.

Wójt Gminy Mrągowo

(-) Piotr Piercewicz

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr …./…./20 Rady Gminy Mrągowo z dnia ………………….. 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

 

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MRĄGOWO

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

na 2021 rok

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),

2) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Mrągowo,

4) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Mrągowo,

5) Konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy,

6) Komisjach – należy przez to rozumieć komisje konkursowe do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert,

7) Programie – należy przez to rozumieć Program współpracy Gminy Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok,

8) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Mrągowo.

 

§ 2

1. Celem głównym Programu jest partnerstwo Gminy i organizacji pozarządowych we wspólnych działaniach na rzecz definiowania i zaspokajania potrzeb Gminy i jej mieszkańców z wzajemnym poszanowaniem obowiązujących praw.

2. Cele szczegółowe Programu:

1) aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego w rozwiązywaniu lokalnych problemów,

2) promowanie aktywności społecznej i wzmacnianie partycypacji społecznej,

3) wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych i zapewnienie tym organizacjom równych szans w otwartych konkursach ofert.

§ 3

Współpraca Gminy z organizacjami odbywa się na zasadach:

1) Pomocniczości – Gmina poszerza w miarę możliwości zakres zadań zlecanych organizacjom pozarządowym oraz wspiera działania organizacji w zakresie, jaki jest niezbędny do efektywnej realizacji podejmowanych przez nie, we współpracy z Gminą, zadań publicznych,

2) Suwerenności stron – gwarancje zachowania niezależności Gminy i organizacji pozarządowych; ich równość w granicach przyznanych przez prawo,

3) Partnerstwa – podstawą podejmowanych działań związanych z definiowaniem i rozwiązywaniem problemów społecznych, wykonywaniem zadań publicznych oraz pozostałych procesów związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych jest współpraca Gminy i organizacji oparta na wzajemnym szacunku i uznaniu równorzędności stron,

4) Efektywności – określenie przez Gminę i organizacje pozarządowe należytego sposobu osiągania zakładanych celów i konieczności ich realizacji oraz dążenie do osiągania jak najlepszych efektów w zakresie wzajemnej współpracy oraz minimalizacji kosztów z tym związanych,

5) Uczciwej konkurencji – wszystkie podejmowane działania przez Gminę oraz organizacje pozarządowe przy realizacji zadań publicznych w obszarze pożytku publicznego powinny opierać się na równych dla stron i obiektywnych kryteriach, zasadach oraz w sposób nie budzący wątpliwości, co do przejrzystości działań i procedur,

6) Jawności – zachowanie przejrzystości podejmowanych działań oraz informowanie w granicach wyznaczonych przez prawo o ich przebiegu i stosowanych w nich kryteriach.

§ 4

Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest:

1) realizacja zadań Gminy określonych w ustawach, w zakresie zadań publicznych,

2) określenie potrzeb społecznych i sposób ich zaspokajania,

3) podwyższenie efektywności działań kierowanych.

 

II. Formy współpracy

 

§ 5

Formy współpracy:

1) zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,

2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,

3) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych,

4) udzielania pomocy organizacjom pozarządowym w zakresie informowania o możliwościach pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł,

5) obejmowania patronatem przez Wójta przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe.

III. Priorytetowe zadania publiczne

 

§ 6

Na rok 2021 ustala się następujące zadania priorytetowe:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

a) upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży sportów masowych, gier zespołowych, tenisa stołowego, kajakarstwa, kolarstwa, żeglarstwa, narciarstwa technik samoobrony, sztuk walki oraz innych dyscyplin sportu,

b) pomoc w szkoleniu dzieci i młodzieży,

c) organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,

d) organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo – rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.

2. Nauka, edukacja, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

a) rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży poprzez edukację wokalno-muzyczną,

b) organizacja imprez kulturalnych o charakterze lokalnym, środowiskowym i ogólnopolskim.

3. Wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo:

a) organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,

b) zajęcia edukacyjno-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży,

4. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo i ochrona ludności:

a) zabezpieczenie i ochrona osób przebywających na wodach na terenie Gminy,

b) prowadzenie profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony

środowiska wodnego.

  1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
  2. Promocja i organizacja wolontariatu.
  3. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

IV. Okres i sposób realizacji Programu

§ 7

Niniejszy Program zostanie zrealizowany w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 8

1. Realizacja Programu może mieć formy:

a) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;

b) wspierania realizacji zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2. Powierzanie oraz wspieranie, o którym mowa w ust. 1 odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania wykonywania zadań publicznych.

3. Powierzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt a) może nastąpić w innym trybie niż określony w ust. 2, jeżeli dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w ustawie oraz w odrębnych przepisach.

V. Sposób oceny realizacji Programu

§ 9

Ocenę realizacji Programu dokona Wójt na podstawie sprawozdań składanych przez organizacje pozarządowe.

§ 10

Wójt przedłoży Radzie oraz opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mrągowo sprawozdanie z realizacji Programu w terminie do dnia 31 maja 2022 roku.

§ 11

Miernikami efektywności realizacji Programu w danym roku będą informacje dotyczące w szczególności:

I. liczby ofert, które wpłynęły od organizacji pozarządowych,

II. liczby organizacji pozarządowych, z którymi zawarto umowy na realizację zadania publicznego,

III. liczby umów zawartych na realizację zadań publicznych,

IV. liczby zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym,

V. liczby osób, które są adresatami realizowanych zadań publicznych w podziale na odbiorców bezpośrednich i pośrednich,

VI. wysokości kwot udzielonych dotacji,

VI. Tryb powoływania i zasady działania Komisji

§ 12

1. Do prac Komisji stosuje się art. 15 ust. 2a-2b oraz ust. 2d-2f ustawy.

2. Regulamin pracy Komisji określi Wójt.

3. Komisja sporządza protokół ze swoich prac. Protokół z prac komisji niezwłocznie przekazywany jest Wójtowi.

4. Wójt po zapoznaniu się z protokołem z obrad komisji określa w drodze zarządzenia, organizacje pozarządowe, którym zostanie zlecona realizacja zadania wraz z wysokością środków dotacji na ten cel.

 

 

 

VII. Wysokość środków planowanych na realizację Programu

§ 13

1. Wysokość środków budżetowych planowanych na realizację zadań programowych, a w szczególności na zlecanie zadań Gminy organizacjom pozarządowym, stanowi kwota o wysokości …………………… zł (słownie: ………………………….. zł 00/100 gr.).

2. Udzielanie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań prowadzonych przez organizacje pozarządowe nastąpi po uchwaleniu budżetu Gminy na rok 2021.

3. Przekazywanie środków nastąpi po zawarciu umowy na realizację zadania publicznego oraz na warunkach wskazanych w umowie.

VIII. Zasady tworzenia i konsultowania Programu współpracy Gminy Mrągowo

z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2021

§ 14

1. Program powstał przy współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2. Program został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi w oparciu o uchwałę Nr III/10/10 Rady Gminy Mrągowo z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki