Wersja obowiązująca z dnia

Wójt Gminy Mrągowo podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Mrągowo

z dnia 19 kwietnia 2019 r.

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019r. poz. 684)  Wójt Gminy Mrągowo podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

 

Numery obwodu 


Granice obwodu głosowania 

Siedziba obwodowej

komisji wyborczej

1

Sołectwa: Grabowo, Krzywe, Karwie, Wierzbowo, Nikutowo

Świetlica wiejska w Grabowie,

Grabowo 28, 11-700 Mrągowo

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Sołectwa: Kosewo, Probark

Szkoła Podstawowa w Kosewie,

Kosewo 31, 11-700 Mrągowo

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Sołectwa: Młynowo, Muntowo

Urząd Gminy Mrągowo,

ul. Królewiecka 60A,

11-700 Mrągowo

4

Sołectwa: Użranki, Zalec, Notyst Mały, Popowo Salęckie, Wyszembork

Świetlica wiejska w Zalcu,

Zalec 17, 11-700 Mrągowo

5

Sołectwa: Mierzejewo, Szczerzbowo, Budziska, Boże, Ruska Wieś, Boża Wólka, Gronowo

Szkoła Podstawowa w Bożem,

Boże 18, 11-700 Mrągowo

6

Sołectwa: Rydwągi, Lembruk, Szestno

Szkoła Podstawowa w Szestnie,

Szestno 18, 11-700 Mrągowo

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7

Sołectwa: Polska Wieś, Gązwa, Kiersztanowo

Świetlica wiejska w Polskiej Wsi,

Polska Wieś 17, 11-700 Mrągowo

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8

Sołectwa: Bagienice, Bagienice Małe, Nowe Bagienice,

 

Część sołectwa Marcinkowo – od granicy z sołectwem Bagienice na północ od drogi krajowej nr 16 do drogi gminnej nr 169019, na wschód od drogi gminnej nr 169019 do drogi gminnej nr 169020, na wschód od drogi gminnej nr 169020 do drogi wojewódzkiej nr 600 (do granicy miasta Mrągowa),

 

Część sołectwa Marcinkowo - od granicy z sołectwem Bagienice na południe od drogi krajowej nr 16 do drogi gminnej nr 169019, na zachód od drogi gminnej nr 169019 do drogi gminnej nr 169020, na zachód i południe od drogi gminnej nr 169020 do drogi wojewódzkiej nr 600(do granicy miasta Mrągowa)

 

Szkoła Podstawowa w Marcinkowie,

Marcinkowo 27, 11-700 Mrągowo,

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

 

 

 

 

 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Olsztynie III najpóźniej do dnia 13 maja 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Mrągowo najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 26 maja 2019r.
 od godz. 700 do godz. 2100.

 

 

Wójt Gminy Mrągowo

(-) Piotr Piercewicz

Załączniki