Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Komisja konkursowa

Ogłoszono przez Marcin Banach

Mrągowo, 12 stycznia 2018 r. Komunikat Wójta Gminy Mrągowo

Mrągowo, 12 stycznia 2018 r.

 

 

 

Komunikat Wójta Gminy Mrągowo

 

Wójt Gminy Mrągowo informuje, iż w dniu 05 stycznia 2018 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo pn.:

 

  1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

1. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży sportów masowych, gier zespołowych, tenisa stołowego, kajakarstwa, kolarstwa, żeglarstwa, technik samoobrony, sztuk walki, oraz innych dyscyplin sportu.

2. Pomoc w szkoleniu dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu.

3. Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

4. Organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.

  1. Nauka, edukacja, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

1. Rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży poprzez edukację wokalno-muzyczną.

2. Organizacja imprez kulturalnych o charakterze lokalnym, środowiskowym i ogólnopolskim.

  1. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo i ochrona ludności:

1. Zabezpieczenie i ochrona osób przebywających na wodach na terenie Gminy Mrągowo.

2. Prowadzenie profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego.

  1. Wypoczynek dzieci i młodzieży , turystyka i krajoznawstwo:

1. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

2. Zajęcia edukacyjno-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży.

5. Promocja i organizacja wolontariatu:

1. Działalność opiekuńcza i edukacyjna wolontariatu,

2. Rozwój uczestnictwa w życiu publicznym społeczności Gminy Mrągowo.

     6. Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej:

1. Działalność edukacyjna i zaspokajanie zainteresowań kulturalnych,

2.  Rozwój uczestnictwa w życiu publicznym społeczności Gminy Mrągowo.

 

Słowniczek

Ilekroć w komunikacie mowa jest o:

•  ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności      pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817),

•   konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2017 ogłoszony Zarządzeniem nr 350/18 z dnia 05 stycznia 2018r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2018,

•     Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Mrągowo.

 

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XLI/317/17 Rady Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok” oraz załącznika do zarządzenia nr 350/18 Wójta z dnia 05.01.2018r., Wójt ogłaszając konkurs powołuje komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert.

Skład komisji konkursowej:

1/ przedstawiciele Wójta, w tym przewodniczący komisji,

2/ osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie.

Ponadto w pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy, o ile tak zadecyduje Wójt.

 

Zgłoszenia osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie, do komisji konkursowej będzie można dokonywać pisemnie w terminie do dnia 26.01.2018 roku (decyduje data wpływu pisma do Urzędu), z zaznaczeniem zadania publicznego, którego dotyczy zgłoszenie.

Informuje się również, że na podstawie art. 15 ust. 2da ustawy komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:

  1. żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
  2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
  3. wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy.

 

Wzór zgłoszenia - w załączeniu.

Osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, powinny posiadać pisemne upoważnienie do reprezentacji organizacji, o ile nie wynika to z aktualnego wyciągu z KRS, ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (kserokopię dokumentu należy dołączyć do zgłoszenia).

W przypadku większej ilości osób wskazanych do prac w komisji przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wyboru dokona Wójt, biorąc pod uwagę przede wszystkim cele statutowe organizacji, która zgłosiła kandydata do pracy w komisji konkursowej.

W przypadku braku osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, komisja konkursowa zostanie powołana jedynie z przedstawicieli Wójta.

 

Niniejszy komunikat zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mrągowo oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mrągowo.

 

Wójt Gminy Mrągowo

 

(-)   Jerzy Krasiński

Załączniki: