Ogólna informacja nt. systemu gospodarowania odpadami

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Nieruchomości zamieszkałe
Wersja z dnia

Ogólna informacja nt. systemu gospodarowania odpadami

            Szanowni Mieszkańcy Gminy Mrągowo

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r, poz. 1289 ze zm.) gminy przejęły obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

W związku z powyższym, właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia do Wójta Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wynosi 16,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość. W przypadku gdy odpady są zbierane w sposób selektywny, obowiązuje niższa stawka opłaty, która wynosi 11,00 zł miesięcznie
Zgłoszoną w DEKLARACJI opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić  bez wezwania, za okres jednego kwartału, terminie  do 15 dnia  drugiego miesiąca kwartału, tj.:

  1. za I kwartał roku w terminie do 15 lutego
  2. za II kwartał roku w terminie do 15 maja
  3. za III kwartał roku w terminie do 15 sierpnia
  4. za IV kwartał roku w terminie do 15 listopada

Płatności dokonujemy gotówką w kasie Urzędu Gminy, w dni robocze od wtorku do piątku  w godzinach od 730 do 1400, w poniedziałki w godzinach od 815 do 1400 lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Mrągowo nr 57 1160 2202 0000 0000 6193 6121. W tytule przelewu należy wskazać wpłacającego, adres nieruchomości, tytuł płatności oraz okres, za który uiszczana jest opłata.

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służce do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

W przypadku zadeklarowania prowadzenia selektywnej zbiórki, opłata za odbiór odpadów jest niższa. Ponadto w ramach tej opłaty właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma worki do segregacji odpadów.

Wprowadza się następujące rodzaje worków i pojemników:

  • żółty – do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych,   opakowań z tworzyw sztucznych,  opakowań wielomateriałowych i metalu
  • niebieski – do gromadzenia odpadów z papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury
  •  zielony – do gromadzenia odpadów ze szkła, opakowań ze szkła
  • brązowy – do gromadzenia  odpadów zielonych , bioodpadów
  • biały  - do gromadzenia popiołu z palenisk domowych

Pozostałe wytworzone  frakcje odpadów mogą być dostarczane przez mieszkańców Gminy Mrągowo i przyjmowane  bezpłatnie w Punkcie Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Polskiej Wsi. Ponadto  odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny  i elektroniczny odbierany będzie dwa  razy w roku poprzez  zbiórki ww. odpadów organizowane przez Gminę.

Wójt Gminy Mrągowo

    (-) Jerzy Krasiński

Załączniki