Kategoria: Wykaz nieruchomości do sprzedaży/dzierżawy

Ogłoszono przez Marcin Banach

Zarządzenie nr 339/17 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie nr 339/17

Wójta Gminy Mrągowo

z dnia 30.11.2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

  Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

Wójt Gminy Mrągowo

zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dzierżawa nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym.

§ 3. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej 60A, tablicy ogłoszeń miejscowości, a także zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy adres: bip.gminamragowo.net Informację o zamieszczeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Mrągowo.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński


WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Znak sprawy:

RBK.6845.2.9.2017

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), Wójt Gminy Mrągowo podaje do publicznej wiadomości poniższy wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym:

1.

L.p.

Oznaczenie nieruchomości

 

Powierzchnia

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

Informacje o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę

Nr działki

Nr KW

Ogółem

Do dzierżawy

1

228/3 obręb Grabowo

OL1M/0006004/1

0,2800 ha

2800 m2

Nieruchomość gruntowa

(R IVa)

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrągowo działka znajduje się w strefie III „Aktywizacji gospodarczej” obejmującej tereny nie objęte prawnymi terytorialnymi formami ochrony przyrody, w obszarze III B o funkcji obszaru: rolnictwo, usługi, produkcja, turystyka.

Wydzierżawiona będzie z przeznaczeniem na uprawy rolne.

Do 3 lat od podpisania umowy

3,24 zł/1ar

15-go września każdego roku

Nieruchomość zostanie oddana w dzierżawę na wniosek dotychczasowego dzierżawcy

2. Ustalony czynsz podlega podwyższeniu, co roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS za rok ubiegły ustalony wg wskaźnika za I-III kwartały roku bieżącego w stosunku do wskaźnika I-III kwartału roku ubiegłego podany na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ogłoszony w Monitorze Polskim. Zmiana czynszu następuje w drodze jednostronnego oświadczenia woli wynajmującego określającego sposób naliczenia z podaniem daty publikacji wskaźników wzrostu cen przez Prezesa GUS złożonego do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego zmianę czynszu.

3. Dzierżawcę obciążają koszty ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy, podatek oraz inne opłaty związane z eksploatacją przedmiotu dzierżawy.

4. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (tj. od dnia 30.11.2017 r. do dnia 21.12.2017 r.) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej 60A, tablicy ogłoszeń miejscowości, a także zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy adres: bip.gminamragowo.net Informację o zamieszczeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

WJ

Załączniki: