Kategoria: Wykaz nieruchomości do sprzedaży/dzierżawy

Ogłoszono przez Marcin Banach

Zarządzenie nr 292/17 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 01.06.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie nr 292/17

Wójta Gminy Mrągowo

z dnia 01.06.2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

Wójt Gminy Mrągowo

zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy nieruchomości, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej 60A, tablicy ogłoszeń miejscowości, a także zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy adres: bip.gminamragowo.net Informację o zamieszczeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Mrągowo.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński