Informacja wycinka drzew

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Wycinka drzew
Wersja z dnia

Informacja wycinka drzew

W związku ze zmianami wprowadzonymi do ustawy o ochronie przyrody (tj Dz.U. 2016 poz 2249), które obowiązują od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. Obecnie, zgodnie z art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, zgoda Wójta Gminy nie jest wymagana między innymi w następujących przypadkach:

1) gdy wycinka dotyczy drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

2) gdy wycinka dotyczy drzew  lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego

3) gdy wycinka dotyczy drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

            a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej lub platanu klonolistnego

            b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jednakże należy podkreślić , że:

  1. Na nieruchomościach leżących w obszarach chronionego krajobrazu (na terenie naszej gminy znajdują się następujące OChK: Jezior Legińsko – Mrągowskich, Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Zachód, Krainy Wielkich Jezior Mazurskich) zgodnie z przepisami prawa obowiązuje min. zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych. Na podstawie art. 127 ustawy o ochronie przyrody, kto umyślnie narusza zakazy obowiązujące na obszarach chronionego krajobrazu podlega karze aresztu lub grzywny.
  2. Na nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków (cmentarze, parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f i g  ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. tj. Dz. U. 2014. Poz. 1446 ) wprowadzenie zmiany polegającej na usunięciu drzewa lub krzewu wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 1 i pkt 11 ww ustawy (w załączeniu pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 03.01.2017 r.)

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Mrągowo, pok. nr 9 lub pod nr tel. 89 741 29 24 wew. 205

Załączniki