Zarządzenie Nr 250/17 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2017

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Konkurs ofert
Wersja z dnia archiwalna

Zarządzenie Nr 250/17 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2017

Zarządzenie Nr 250/17
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 13 stycznia 2017 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2017

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), Uchwały Nr XXV/209/16 Rady Gminy Mrągowo z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok” Wójt Gminy Mrągowo zarządza co następuje:

§ 1

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2017 w zakresie:
  a/  wspierania i rozwijania kultury fizycznej i sportu,
  b/  nauki, edukacji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  c/ porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności,
  d/ wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa,
  e) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  f)  promocja i organizacja wolontariatu.
 2. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

§ 2

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mrągowo,
 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mrągowo.

§ 4

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Planowania i Finansów w Urzędzie Gminy Mrągowo.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

M.P.                                                                                              

Załączniki