Wersja archiwalna z dnia

Zarządzenie Nr 250/17 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2017

Zarządzenie Nr 250/17
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 13 stycznia 2017 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2017

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), Uchwały Nr XXV/209/16 Rady Gminy Mrągowo z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok” Wójt Gminy Mrągowo zarządza co następuje:

§ 1

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2017 w zakresie:
  a/  wspierania i rozwijania kultury fizycznej i sportu,
  b/  nauki, edukacji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  c/ porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności,
  d/ wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa,
  e) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  f)  promocja i organizacja wolontariatu.
 2. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

§ 2

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mrągowo,
 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mrągowo.

§ 4

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Planowania i Finansów w Urzędzie Gminy Mrągowo.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

M.P.                                                                                              

Załączniki