Informacja na temat podatków obowiązujących w roku 2017

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Podatki i opłaty
Wersja z dnia

Informacja na temat podatków obowiązujących w roku 2017

Dotyczy podatku ROLNEGO na rok 2017

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i poz. 1579) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł za 1 dt.

tj. 262,20 zł /ha fizyczny            

131,10 zł /ha przeliczeniowy

Urząd Gminy  Mrągowo informuje, że na terenie Gminy Mrągowo dla celów podatku na rok 2017 obowiązuje ustawowa cena skupu żyta.


Dotyczy podatku LEŚNEGO na rok 2017

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 374 i poz. 1579) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r., wyniosła 191,01 zł za 1 m 3 

tj. 42,02 zł/ha

Urząd Gminy  Mrągowo informuje, że na terenie Gminy Mrągowo dla celów podatku na rok 2017 obowiązuje ustawowa cena drewna.


Uchwała Nr XXVIII/221/16
Rady Gminy Mrągowo

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579)  oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych[1](t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 716, poz. 1579)

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:

1. od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,84 zł od 1m2 powierzchni,

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych –4,54 zł od 1ha powierzchni ,

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –0,30 zł od 1m2 powierzchni;

4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym  wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli do dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m2 powierzchni;

2. od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych – 0,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,42 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, przeznaczonych na cele rekreacyjne (domki letniskowe murowane i altany drewniane) nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, przeznaczonych na garaże – 6,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
budynków gospodarczych położonych na gruntach nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych przeznaczonych do chowu i hodowli zwierząt oraz do przechowywania płodów rolnych będących we władaniu osób fizycznych za wyjątkiem budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, pozostałych wykorzystywanych na inne cele niż wymienione w ust. 2 pkt. 5 – 5,42 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVI/213/16 Rady Gminy Mrągowo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 grudnia 2016 r. poz. 4873).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Olender

 

[1]Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992r.) 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.) Dane dotyczą ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczane w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych typów aktów w Dzienniku Unii Europejskiej – wydanie specjalne.


 

Załączniki