OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrągowo

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Obwieszczenia SUiKZP
Wersja z dnia

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrągowo

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrągowo

 

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 199 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr X/79/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrągowo uchwalonego Uchwałą nr XXIX/295/13 Rady Gminy Mrągowo z dnia 05 września 2013 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrągowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 03.03.2016 r. do 23.03.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Mrągowie, pok. nr 2 w godz. od 8.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14.03.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Mrągowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.04.2016 r.

Na podstawie art. 39 oraz art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), obwieszczenie niniejsze stanowi podanie do publicznej wiadomości informacji o sporządzaniu projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu na środowisko. Zgodnie z art. 54 ust. 3, w związku z art. 40 cytowanej wyżej ustawy, uwagi i wnioski do projektu zmiany studium w zakresie oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone na zasadach określonych w cytowanej wyżej ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.

 

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Załączniki