OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrągowo

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Obwieszczenia SUiKZP
Wersja z dnia

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrągowo

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrągowo

 

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 199 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr X/79/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrągowo uchwalonego Uchwałą nr XXIX/295/13 Rady Gminy Mrągowo z dnia 05 września 2013 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrągowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 03.03.2016 r. do 23.03.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Mrągowie, pok. nr 2 w godz. od 8.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14.03.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Mrągowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.04.2016 r.

Na podstawie art. 39 oraz art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), obwieszczenie niniejsze stanowi podanie do publicznej wiadomości informacji o sporządzaniu projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu na środowisko. Zgodnie z art. 54 ust. 3, w związku z art. 40 cytowanej wyżej ustawy, uwagi i wnioski do projektu zmiany studium w zakresie oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone na zasadach określonych w cytowanej wyżej ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.

 

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Załączniki