Wersja obowiązująca z dnia

Mrągowo, dnia 20 listopada 2023 roku Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Mrągowo, dnia 20 listopada 2023 roku

Oferta na realizację zadania publicznego

z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wójt Gminy Mrągowo uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową przedstawia ofertę złożoną na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 571) przez Stowarzyszenie „Scena Babel” z siedzibą ul. Dworcowej 53/126, 10-437 Olsztyn dotyczącą zadania publicznego pod nazwą:

„Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Świąteczny koncert kolęd w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Użrankach”

Każdy, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mrągowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej może zgłaszać uwagi do oferty, tj. do dnia 27 listopada 2023 r. przez:

1. osobiste złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A, 11-700 Mrągowo pok. 6,

2. przesłanie listem na ww. adres,

3. wysłanie na adres e-mail: poczta@gminamragowo.pl,

4. wysłanie na adres skrytki ESP na platformie ePUAP: /ug_mragowo/SkrytkaESP

Osoba do kontaktu: insp. ds. księgowości Michał Przeperski, pok. 13, nr tel. 89 7412924 wew. 210.

Wójt Gminy Mrągowo

/-/ Piotr Piercewicz

Załączniki